Ka­os in red v Be­li hi­ši

No­vi sef ka­bi­ne­ta Be­le hi­se je naj­prej od­pu­stil zdra­har­ske­ga ko­mu­ni­ka­cij­ske­ga se­fa

Vecer - - Front Page - Vo­ji­slav Berc­ko

Kaj je pr­va stvar, ki jo na­pra­vi ge­ne­ral, ko pri­de na boj­ni po­lo­žaj? Od­stra­ni ne­spo­sob­ne­že in zdra­har­je. In prav to je sto­ril no­vi šef ka­bi­ne­ta ame­ri­ške­ga pred­se­dni­ka, upo­ko­je­ni ge­ne­ral John Kel­ly, ko je le šti­ri ure po za­pri­se­gi raz­re­šil vod­ja ura­da za ko­mu­ni­ci­ra­nje v Be­li hi­ši An­tho­ny­ja Sca­ra­mucci­ja. V ka­kšni nor­mal­ni vla­di bi to pov­zro­či­lo raz­bur­je­nje, to­da zdra­har­ski Mo­och, kot so ga po­i­me­no­va­li ame­ri­ški me­di­ji (v pro­stem pre­vo­du to po­me­ni po­sto­pač ali kra­dlji­vec), je po le ne­kaj dneh na po­lo­ža­ju po­skr­bel, da je prej­šnji pe­tek le­tel prej­šnji vod­ja ka­bi­ne­ta Re­in­ce Pri­e­bus. Za­go­to­vo pa si ni mi­sli, da bo Pri­e­bu­sov na­sle­dnik kot pr­ve­ga od­pu­stil prav nje­ga.

Ko je Sca­ra­mucci, 53-le­tni "volk z Wall Stre­e­ta", kjer je imel svo­je pod­je­tje in se ukvar­jal s skla­di tve­ga­ne­ga ka­pi­ta­la, pri­lo­ma­stil v Be­lo hi­šo, se je ame­ri­škim no­vi­nar­jem v tre­nut­ku za­zde­lo, da pred se­boj vi­di­jo "ma­le­ga Trum­pa". Je­zi­kav, ne­o­te­san, ne­pre­mi­šljen v svo­jih iz­ja­vah, splet­kar­ski in za­hrb­ten. Ta­koj po nje­go­vem pri­ho­du je od­sto­pil Trum­pov ti­skov­ni pred­stav­nik Se­an Spi­cer, ki si­cer ni bil po­se­bej pri­lju­bljen, je pa sku­šal po­pra­vi­ti mar­si­ka­te­ri be­se­dni spo­dr­sljaj. To­da Sca­ra­mucci, ka­te­re- ga že­na je zah­te­va­la lo­či­tev, ker ne pre­ne­se Do­nal­da Trum­pa, je ri­nil da­lje; za­sa­jal je no­že v hr­bet Pri­e­bu­sa in tu­di glav­ne­ga Trum­po­ve­ga stra­te­ga in te­o­re­ti­ka za­rot Ste­va Ban­no­na. Pri tem ni iz­bi­ral be­sed: "Re­in­ce je j***** pa­ra­no­i­dni shi­zo­fre­nik," je de­jal o Pri­e­bu­su v raz­vpi­tem in­ter­vju­ju za New Yor­ker. "Ni­sem Ste­ve Ban­non. Ne po­sku­šam se­sa­ti la­stne­ga k****," pa je si­knil o pred­se­dni­ku v sen­ci, kot ne­ka­te­ri pra­vi­jo Ban­no­nu. In še o Spi­cer­ju: "Rad imam te­ga ti­pa. Pri­vo­ščim mu, da gre ne­kam, kjer bo ve­li­ko za­slu­žil." Ne­ka­te­ri si­cer oce­nju­je­jo, da je Trump na­sta­vil Sca­ra­mucci­ja le za­to, da se je lah­ko pre­ko nje­ga zne­bil Pri­e­bu­sa, ki je bil ne­ka­kšen stran­kar­ski nad­zor­nik do­ga­ja­nja v Be­li hi­ši, zna­no pa je, da Trump z re­pu­bli­kan­ci, na ka­te­rih li­sti je kan­di­di­ral in zma­gal, ne so­de­lu­je rav­no naj­bo­lje.

Sca­ra­mucci je hi­tro na­le­tel na moč­nej­še­ga od se­be: John Kel­ly, do pet­ka mi­ni­ster za do­mo­vin­sko var­nost, na­me­ra­va v Be­lo hi­šo vne­sti red in di­sci­pli­no. Ge­ne­ral Kel­ly je bil vse ži­vlje­nje vo­jak, ma­ri­nec, pro­ti kon­cu svo­je 45-le­tne ka­ri­e­re po­velj­nik juž­ne­ga po­velj­stva ame­ri­ške voj­ske, od­go­vor­ne­ga za ame­ri­ške vo­ja­ške ak­tiv­no­sti in od­no­se na ob­mo­čju La­tin­ske Ame­ri­ke in Ka­ri­bov. To po­velj­stvo je bi­lo za­dol­že­no tu­di za boj pro­ti tr­go­vi­ni z ma­mi­li in zlo­gla­sno ta­bo­ri­šče Gu­an­ta­na­mo na Ku­bi. Se­dem­in­šest­de­se­tle­tni upo­ko­je­ni ge­ne­ral ma­rin­cev se s prej­šnjim pred­se­dni­kom Ba­rack­om Oba­mo ni stri­njal gle­de mar­si­ka­te­rih ključ­nih vpra­šanj in je opo­zar­jal na šib­ke toč­ke vzdolž ame­ri­ške juž­ne me­je z Me­hi­ko, zdaj pa je vo­dil eno naj­po­memb­nej­ših in ka­dro­vsko naj­moč­nej­ših mi­ni­str­stev, ki je na­sta­lo še­le po te­ro­ri­stič­nih na­pa­dih 11. sep­tem­bra 2001. Mi­ni­str­stvo je za­dol­že­no tu­di za va­ro­va­nje me­ja in le­ta­lišč, Do­nald Trump pa naj bi bil nad Kel­ly­jem še po­se­bej nav­du­šen, ker je zmanj­šal šte­vi­lo ile­gal­nih vsto­pov iz Me­hi­ke za 70 od­stot­kov. Mi­mo­gre­de, upo­ko­je­ni ge­ne­ral je tu­di obramb­ni mi­ni­ster Ja­mes Mat­tis.

Če se bo John Kel­ly lo­til ure­ja­nja za­dev v Be­li hi­ši po vo­ja­ško, bo mor­da kak te­den ce­lo mi­nil brez ve­čjih afer, če­prav je vpra­ša­nje, ka­kšen vpliv bo - kot nek­da­nji vo­jak - imel na vr­hov­ne­ga po­velj­ni­ka, to­rej Trum­pa. To­da za dru­ge oči­tno ne bo mi­lo­sti; ko so no­vi­nar­ji ti­skov­no pred­stav­ni­co Be­le hi­še Sa­rah San­ders vpra­ša­li, ali bo­sta mo­ra­la Kel­ly­ju po­ro­ča­ti tu­di Trum­po­va hčer­ka Ivan­ka in zet Ja­red Ku­sh­ner, ki sta do­slej oči­tno od­go­var­ja­la le pred­se­dni­ku, je od­go­vo­ri­la: "Vsi čla­ni ose­bja bo­do mo­ra­li po­ro­ča­ti Kel­ly­ju." To­rej tu­di pr­va hčer­ka in pr­vi zet.

Vo­ja­ška di­sci­pli­na pov­sem ka­o­tič­ni Be­li hi­ši go­to­vo ne bo ško­di­la

Ge­ne­ral John Kel­ly bo sku­šal na­pra­vi­ti red v Za­ho­dnem kri­lu Be­le hi­še.

Fo­to: EPA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.