Pre­o­brat: Sla­do­le­dar v fi­na­lu

kr­ga­ni­za­tor­ji iz­bo­ra za naj­bolj,i sla­do­led so v fi­na­le po­va­bi­li Šen­tilj­ča­na Ar­di­ta aju­pi­ja. Po­me­ril se bo s 35 sla­do­le­dar­ski­mi sve­tov­ni­mi moj­stri

Vecer - - Front Page - Bar­ba­ra Bra­dač Dark smo­ke gre v fi­na­le Če­tr­ti v Evro­pi

Za­ra­di te­le­fon­ske­ga kli­ca, ki ga je vče­raj pre­jel, je sla­do­le­dar­ju Ar­di­tu Eju­pi­ju iz sla­šči­čar­ne Pin­go v Šen­ti­lju sko­raj zmanj­ka­lo tal pod no­ga­mi. Z Uni­ver­ze Car­pi­gi­a­ni v Bo­lon­gi so ga po­kli­ca­li or­ga­ni­za­tor­ji sve­tov­ne sla­do­le­dne tur­ne­je (Ge­la­to World To­ur) in ga po­va­bi­li v fi­na­le z naj­bolj­ši­mi sve­tov­ni­mi moj­stri v iz­de­la­vi sladoleda. "Po­kli­ca­li so me in mi po­ve­da­li, da so se še od­lo­ča­li in se od­lo­či­li, da bo­mo tu­di Slo­ven­ci ime­li pred­stav­ni­ka v fi­na­lu, in to me­ne," je bil ze­lo pre­se­ne­čen in ve­sel Ar­dit Eju­pi, sla­do­le­dar iz Šen­ti­lja. Kot smo že po­ro­ča­li, je Ar­dit Eju­pi po­sku­sil pre­pri­ča­ti stro­kov­no in splo­šno ko­mi­si­jo na evrop­skem pr­ven­stvu s svo­jo kre­a­ci­jo Dark Smo­ke z oku­som te­mne čo­ko­la­de, di­mlje­ne na če­šnje­vem le­su, po­prej na­mo­če­nem v vi­ski­ju, na­tanč­ne­je v jack da­ni­el‘su, in če­prav se ni uvr­stil v fi­na­le - evrop­ski izbor je bil prej­šnji to­rek v Bo­lo­gni -, je pre­jel po­seb­no pri­zna­nje stro­kov­ne ko­mi­si­je za naj­bolj­ši sla­do­led, pred­vsem za­ra­di iz­je­mne­ga oku­sa in struk­tu­re. Ob tem je tre­ba po­ve­da­ti, da je iz­je­mno zah­tev­no na­re­di­ti sla­do­led z al­ko­ho­lom. Oce­nje­va­lec v stro­kov­ni ko­mi­si­ji - ita­li­jan­ski sla­do­le­dni moj­ster Ser­gio Don­do­li - je za naš ča­snik po­ve­dal, da je Šen­tilj­ča­nu za uvr­sti­tev v fi­na­le zmanj­ka­lo le ma­lo. "Ze­lo bli­zu je bil," je prej­šnji to­rek za Ve­čer de­jal Don­do­li. In ta "ze­lo bli­zu" je, kot se je se­daj iz­ka­za­lo, bil do­volj, da bo Ar­dit Eju­pi sep­tem­bra v Ri­mi­ni­ju za­sto­pal Slo­ve­ni­jo na iz­bo­ru za naj­bolj­ši sla­do­led na sve­tu.

Ne­u­ra­dno smo iz­ve­de­li, da se sve­tov­ne­ga tek­mo­va­nja sep­tem­bra v Ri­mi­ni­ju ne mo­re ude­le­ži­ti azij­ski pred­stav­nik, za­to so v fi­na­le po­va­bi­li na­še­ga pred­stav­ni­ka, ki je po ne­u­ra­dnih po­dat­kih za­se­del če­tr­to me­sto v evrop­skem fi­na­lu. Že ta­krat mu je fi­na­le spo­dne­sla pred­sta­vi­tev, tam je iz­gu­bil naj­več točk. "Saj sem ze­lo za­do­vo­ljen tu­di s pri­zna­njem, am­pak vsak dan sem si be­lil gla­vo, ka­ko mi je lah­ko ta­ko spo­dle­te­lo pri pred­sta­vi­tvi. Sla­do­led je iz­je­mne­ga oku­sa, res­da pre­prost, am­pak kre­a­ti­ven. Se­daj vem, kaj mo­ram po­pra­vi­ti, in to bom na­re­dil. De­ko­ra­ci­ja bo brez na­pak," je op­ti­mi­sti­čen Ar­dit Eju­pi, ki se bo v Ri­mi­ni­ju med 6. in 11. sep­tem­brom po­me­ril še s 35 naj­bolj­ši­mi sla­do­le­dar­ji iz Sin­ga­pur­ja, Av­stra­li­je, Ma­le­zi­je, Taj­va­na, Ja­pon­ske, Li­ba­no­na, Ko­lum­bi­je, ZDA, Ka­na­de, Ki­taj­ske, Ita­li­je, Ar­gen­ti­ne, Nem­či­je in Bra­zi­li­je, ki so jih pre­te­klo le­to in pol iz­bi­ra­li med 2000 tek­mo­val­ci. In pr­vič v zgo­do­vi­ni bo Slo­ve­ni­ja ime­la svo­je­ga pred­stav­ni­ka na Ge­la­to World To­uru.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Ar­dit aju­pi na­po­ve­du­je, da bo fi­nal­ni sla­do­led Dark omo­ke, ki ga do­slej prav za­ra­di za­ple­te­ne­ga po­stop­ka pri­pra­ve ni bi­lo ve­dno v po­nud­bi, mo­žno oku­si­ti od če­trt­ka v Šen­ti­lju.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.