Ne ce­ni­jo se do­volj

Vecer - - V žarišču -

Po­ten­ci­al po­mur­skih vin je ve­lik, uspeh na tr­gu pa je od­vi­sen od nas sa­mih, pred­vsem od te­ga, ka­ko se zna­mo pro­mo­vi­ra­ti ozi­ro­ma ko­li­ko pro­mo­ci­je si lah­ko pri­vo­šči­mo, pra­vi vi­nar Egon Kram­pač iz Gor­nje Bi­stri­ce, ki de­la na de­se­tih hek­tar­jih vi­no­gra­dov. "Na za­dnji pri­re­di­tvi Vi­no Lju­blja­na je bil naš si­vi pi­not iz­bran za pr­va­ka, tu­di dru­gi vi­nar­ji v re­gi­ji do­se­ga­jo do­bre re­zul­ta­te, ta­ko da ni te­ža­va v tem, da ne bi bi­li kon­ku­renč­ni.

Am­pak sploh Pre­k­mur­ci ne ce­ni­mo svo­jih iz­del­kov ta­ko kot dru­gi, v tem pri­me­ru za­o­sta­ja­mo za dru­gi­mi re­gi­ja­mi." Sam manj­še ko­li­či­ne vi­na pro­da tu­di v Av­stri­jo. "Ve­či­no­ma gre za stran­ke, ki sa­me pri­de­jo po vi­no, ne iz­va­ža­mo ce­lih to­vor­nja­kov."

Tu­di To­maž So­to­šek s po­se­stva Pas­se­ro v Te­ša­nov­cih, ki si­cer s hek­tar­jem in pol vi­no­gra­dov spa­da med manj­še pri­de­lo­val­ce vi­na, me­ni, da ima­jo po­mur­ska vi­na po­ten­ci­al, so pa še ve­dno manj pre­po­znav­na od vin iz dru­gih re­gij v dr­ža­vi. Ve­čjo pre­po­znav­nost bi po nje­go­vem mne­nju lah­ko do­se­gli s po­go­sti­mi ude­lež­ba­mi vi­nar­jev in vi­no­gra­dni­kov na sej­mih do­ma in v tu­ji­ni, lah­ko pa bi se, kot pra­vi, do­go­vo­ri­li tu­di za na­stop pod sku­pno bla­gov­no znam­ko.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.