V vr­hun­skih re­sta­vra­ci­jah

Vecer - - V žarišču -

Vin­ske zgod­be so te­sno po­ve­za­ne s ku­li­na­rič­ni­mi. Ni do­bre hra­ne brez do­bre vin­ske spre­mlja­ve. A ne­ka­te­ri slo­ven­ski vi­nar­ji se­ga­jo ve­li­ko viš­je od do­bre hra­ne in do­bre­ga vi­na. Stre­mi­jo k vr­hun­ski hra­ni, ki naj jo spre­mlja nji­ho­vo vr­hun­sko vi­no, za­to svo­ja po­ta pri iz­vo­zu slo­ven­skih vin išče­jo v sme­ri vr­hun­skih re­sta­vra­cij po sve­tu, še po­seb­no uspe­šno so se po­ve­za­li vi­nar­ji iz Brd. Ju­ni­ja se je vi­no ene­ga med­na­ro­dno uspe­šnih slo­ven­skih vi­nar­jev, Mar­ja­na Sim­či­ča, zna­šlo tu­di na je­dil­ni­ku pre­sti­žne re­sta­vra­ci­je Le Prin­ce No­ir v Bor­de­a­u­xu. Nje­go­vo vi­no Ri­bol­la Opo­ka 2010 je na­mreč spre­mlja­lo jed, ki jo je v ome­nje­ni re­sta­vra­ci­ji uvr­stil na je­dil­nik ku­har, ki se po­na­ša s kar tre­mi Mi­che­li­no­vi­mi zvez­di­ca­mi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.