Azij­ci pre­vze­li še Vil­lo Ma­ri

La­stni­štvo apart­maj­ske hi­še pod Po­hor­jem je pre­šlo v ro­ke pod­je­tja SHS Vil­la Ma­ri, za ka­te­rim sto­ji­jo kup­ci Ae­ro­dro­ma Ma­ri­bor

Vecer - - Gospodarstvo - Ni­na Am­brož

Tu­ri­stič­ni objekt Vil­la Ma­ri tik pod vznož­jem Ma­ri­bor­ske­ga Po­hor­ja, v ne­po­sre­dni bli­ži­ni Sne­žne­ga sta­di­o­na, ima no­ve­ga la­stni­ka. Hi­šo z apart­ma­ji in vel­nes cen­trom je po na­ših po­dat­kih pred krat­kim pre­vze­lo pod­je­tje SHS Vil­la Ma­ri. To je v la­sti druž­be SHS Avi­a­ti­on - zrač­ni pro­met, za ka­te­ro sto­ji ni­zo­zem­sko-azij­ski ka­pi­tal, ko­nec pre­te­kle­ga le­ta pa ji je uspe­la ve­li­ka stra­te­ška in­ve­sti­ci­ja, saj je ku­pi­la Ae­ro­drom Ma­ri­bor. Di­rek­to­ri­ca obeh družb, SHS Avi­a­ti­on in SHS Vil­la Ma­ri, je Gil­li­an Ye­ung Yu­en Yu­en iz Hon­gkon­ga. Pod­je­tje SHS Vil­la Ma­ri - tu­ri­stič­ne in dru­ge sto­ri­tve - je bi­lo re­gi­stri­ra­no v za­čet­ku ju­ni­ja, to­rej je mo­go­če skle­pa­ti, da prav za­ra­di na­ku­pa vi­le.

Ka­ko je na­stal ne­pre­mič­nin­ski po­sel in ka­kšne na­čr­te ima sku­pi­na tu­jih pre­vze­mni­kov s tu­ri­stič­nim objek­tom pod Po­hor­jem, ni zna­no. Se pa ve, da gre za že zna­no dru­šči­no, ki se že dlje ča­sa spo­gle­du­je z raz­lič­ni­mi la­stni­ški­mi pre­vze­mi v Ma­ri­bo­ru in je po­ve­za­na s po­sa­me­zni­ki v kro­gu žu­pa­na Fi­štrav­ca.

Hi­ša pol­no za­se­de­na, na­čr­ti ne­zna­ni

In­for­ma­ci­je o na­ku­pu tu­ri­stič­ne hi­še smo ho­te­li pre­ve­ri­ti pri di­rek­to­ri­ci Gi­i­li­an Ye­ung Yu­en Yu­en, ki ima po­slov­ne pro­sto­re v stro­gem cen­tru me­sta, a ni­smo bi­li uspe­šni. V enaj­stnad­stro­pni po­slov­no- go­stin­ski zgrad­bi Sla­vi­ja ima na­mreč na­je­to pi­sar­no, ob­ča­sno naj bi ži­ve­la v Ma­ri­bo­ru in ime­la tu­di ka­nad­sko dr­ža­vljan­stvo. V vče­raj­šnjem krat­kem te­le­fon­skem po­go­vo­ru je bi­la brez ko­men­tar­ja, od­vr­ni­la je le, da je za­dr­ža­na v tu­ji­ni, in da ne ve, kdaj se vra­ča v Ma­ri­bor.

So pa in­for­ma­ci­jo o no­vih ki­taj­skih la­stni­kih po­tr­di­li pri re­cep­ci­ji Vil­le Ma­ri, če­prav la­stni­štvo ura­dno (v ze­mlji­ški knji­gi) še ni vpi­sa­no. Po­ve­da­li so še, da se pri nji­ho­vem de­lo­va­nju ne­dav­na spre­mem­ba la­stni­štva še ne po­zna, z na­me­ni in ci­lji la­stni­kov pa ni­so se­zna­nje­ni. "V tem ča­su, zla­sti po­le­ti in po­zi­mi, smo pol­no za­se­de­ni. Na­ši go­stje so pre­te­žno tujci, Nem­ci, Če­hi, Ro­mu­ni, Hr­va­ti in po no­vem, od­kar ima­mo no­ve­ga la­stni­ka, tu­di Ki­taj­ci. Slo­ven­cev je ze­lo ma­lo," ugo­ta­vlja­jo v Vil­li Ma­ri.

Od Ko­ro­šcev pre­ko Ku­vaj­tča­na

Vil­la Ma­ri je bi­la do ju­li­ja v la­sti pod­je­tja Len­ček ozi­ro­ma ku­vajt­ske­ga po­slov­ne­ža Hi­la­la Ar­na­o­u­ta, šir­ši jav­no­sti na Šta­jer­skem naj­brž bolj zna­ne­ga po ugo­dnem na­ku­pu raz­vpi­te­ga ob­čin­ske­ga ze­mlji­šča na Stu­den­cih v Ma­ri­bo­ru, kjer je bil ne­koč pred­vi­den kul­tur­ni cen­ter Maks. Ku­vaj­tčan s ka­nad­skim po­tnim li­stom pa naj bi bil tam na­me­ra­val zgra­di­ti uni­ver­zo, ven­dar iz obljub ni bi­lo nič. Ar­na­o­ut je v druž­bo Len­ček, ki ob­vla­du­je tu­di zna­no go­stil­no Pec v Sel­ni­ci ob Dra­vi, la­stni­ško vsto­pil po­le­ti 2012. Len­ček po­slu­je sta­bil­no in z manj­šim do­bič­kom, je raz­vi­dno iz jav­no do­sto­pnih fi­nanč­nih baz. Le­ta 2015 je s pri­hod­ki pre­se­gel pol mi­li­jo­na evrov, la­ni mu je pro­met ne­ko­li­ko upa­del. Ar­na­o­ut je Vil­lo Ma­ri ku­pil spo­mla­di 2015 iz ste­čaj­ne ma­se na jav­ni draž­bi. Za­njo je pla­čal 1,3 mi­li­jo­na evrov. Za ko­li­ko jo je pro­dal na­prej, ni zna­no. Po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah pa naj bi bi­la ku­pni­na oko­li dva mi­li­jo­na evrov. Di­rek­tor Lenč­ka Dra­go Bob­na­rič, ki je po­lo­žaj za­se­del v za­čet­ku ju­li­ja, pra­vi, da o po­slu z vi­lo ne ve ni­če­sar, ker da je bil skle­njen pred nje­go­vim pri­ho­dom v pod­je­tje.

Mo­der­no le­se­no hi­šo s 17 eno­nad­stro­pni­mi in šti­ri­mi dvo­nad­stro­pni­mi apart­ma­ji, ve­li­ki­mi od 40 do 110 kva­dra­tnih me­trov, ter ga­ra­žo in sav­no v kle­ti je po­sta­vi­lo Grad­be­no pod­je­tje Ra­dlje ozi­ro­ma nje­go­va od­vi­sna pro­jek­tant­ska fir­ma Po­slov­ni cen­ter Ra­dlje. In­ve­sti­ci­ja, kot no­vo­gra­dnja vre­dna pri­bli­žno 3,5 mi­li­jo­na evrov, je bi­la so­fi­nan­ci­ra­na z evrop­skim de­nar­jem. Vil­la Ma­ri, ki je spr­va no­si­la slo­ven­sko ime ozi­ro­ma je ime­la v ime­nu le eno čr­ko l, je pr­ve go­ste spre­je­la po­le­ti 2011. Do­bro le­to ka­sne­je se je ko­ro­ški grad­bi­nec zru­šil v ste­čaj.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Spre­mem­ba la­stni­štva se v tu­ri­stič­nem objek­tu pod Po­hor­jem, kjer so go­stje pre­te­žno tujci, še ne po­zna, pra­vi­jo tam za­po­sle­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.