Na krat­ko

Vecer - - Po svetu -

Oto­pli­tev med Bol­ga­ri­jo in Ma­ke­do­ni­jo

Bol­gar­ski in ma­ke­don­ski pre­mi­er, Boj­ko Bo­ri­sov in Zo­ran Za­ev, sta vče­raj v Sko­pju pod­pi­sa­la spo­ra­zum o pri­ja­telj­stvu, do­bro­so­sed­skih od­no­sih in so­de­lo­va­nju obeh dr­žav. Ta­ko v Ma­ke­do­ni­ji kot v Bol­ga­ri­ji so pod­pis spo­ra­zu­ma ozna­či­li za zgo­do­vin­ski do­go­dek. Ma­ke­do­ni­ja si s pod­pi­som spo­ra­zu­ma pri­za­de­va ure­di­ti od­pr­ta vpra­ša­nja z Bol­ga­ri­jo, da bi ta­ko pre­ma­ga­la ovi­re na po­ti v zve­zo Na­to in Evrop­sko uni­jo. Bol­ga­ri­ja, ki je čla­ni­ca ta­ko zve­ze Na­to kot Evrop­ske uni­je, je več let vztra­ja­la pri to­vr­stnem spo­ra­zu­mu. V za­me­no za pod­pis spo­ra­zu­ma Ma- ke­do­ni­ja se­daj ra­ču­na na bol­gar­sko pod­po­ro pri nje­nih pri­za­de­va­njih za vstop v evro­a­tlant­ske in­te­gra­ci­je. O pod­pi­su spo­ra­zu­ma sta se stra­ni do­go­vo­ri­li ko­nec ju­ni­ja. (sta)

Are­ti­ra­li vo­di­te­lja ve­ne­zu­el­ske opo­zi­ci­je

Ve­ne­zu­el­ski ob­ve­šče­val­ci so v za­por od­pe­lja­li dva vi­dna vo­di­te­lja opo­zi­ci­je, Le­o­pol­da Lo­pe­za (na po­snet­ku) in An­to­nia Le­dezmo, so spo­ro­či­li nju­ni svoj­ci. Oba sta bi­la do­slej v hi­šnem pri­po­ru. Dru­ži­ni obeh vo­di­te­ljev sta spo­ro­či­li, da bo pred­se­dnik dr­ža­ve Ni­co­las Ma­d­u­ro oseb­no od­go­vo­ren, če se ji­ma bo kaj zgo­di­lo. Ve­ne­zu­el­sko vr­hov­no so­di­šče je ka­sne­je spo­ro­či­lo, da so ju are­ti­ra­li, ker naj bi bi­la na­čr­to­va­la po­beg in ker sta kr­ši­la pra­vi­la hi­šne­ga pri­po­ra, ki so ji­ma pre­po­ve­do­va­la po­li­tič­no kam­pa­njo in iz­ja­ve za me­di­je. Evrop­ska uni­ja je že kri­ti­zi­ra­la are­ta­ci­jo obeh opo­zi­cij­skih vo­di­te­ljev. Od­zval se je tu­di vi­so­ki ko­mi­sar Zdru­že­nih na­ro­dov za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce Ze­id Al Hu­se­in in iz­ra­zil glo­bo­ko za­skr­blje­nost za­ra­di are­ta­cij. Ve­ne­zu­el­ske obla­sti je tu­di po­zval, naj iz­pu­sti­jo vse, ki so jih pri­je­li, ker so ure­sni­če­va­li te­melj­ne de­mo­kra­tič­ne pra­vi­ce, kot je pra­vi­ca do svo­bo­dne­ga zbi­ra­nja, zdru­že­va­nja in iz­ra­ža­nja. (zur)

Ka­tar za­ra­di blo­ka­de arab­skih dr­žav s pri­tož­bo na WTO

Ka­tar se je za­ra­di "ne­za­ko­ni­te­ga oble­ga­nja" arab­skih so­sed pri­to­žil na Sve­tov­no tr­go­vin­sko or­ga­ni­za­ci­jo (WTO). Dr­ža­ve na­mreč po oce­ni Ka­tar­ja kr­ši­jo te­melj- na tr­go­vin­ska pra­vi­la. Šti­ri dr­ža­ve s Savd­sko Ara­bi­jo na če­lu so na­mreč s Ka­tar­jem za­ra­di do­mnev­ne pod­po­re te­ro­riz­mu 5. ju­ni­ja pre­ki­ni­le di­plo­mat­ske in go­spo­dar­ske od­no­se. Ka­tar je za­to vlo­žil pri­tož­bo pro­ti Savd­ski Ara­bi­ji, Zdru­že­nim arab­skim emi­ra­tom in Ba­hraj­nu, v boj­ko­tu pa so­de­lu­je tu­di Egipt. Ka­tar je for­mal­no zah­te­val po­sve­to­va­nje s tro­ji­co dr­žav, kar je pr­vi ko­rak v tr­go­vin­skem spo­ru. Kot so pre­pri­ča­ni v Do­hi, rav­na­nje arab­skih so­sed ni v skla­du s te­melj­no za­ko­no­da­jo in kon­ven­ci­ja­mi o tr­go­va­nju z bla­gom in sto­ri­tva­mi pa tu­di tr­go­vin­ski­mi vi­di­ki in­te­lek­tu­al­ne la­stni­ne. "Ar­bi­trar­ni ukre­pi dr­žav, ki nas oble­ga­jo, so ja­sna kr­ši­tev do­ločb kon­ven­cij med­na­ro­dne­ga tr­go­vin­ske­ga pra­va," so po­u­da­ri­li. (dpa)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.