Pri zdrav­ni­ku vsa­kič kot pri spo­ve­di

V am­bu­lan­ti me­ži­ške zdra­vstve­ne po­sta­je pred­vi­do­ma že ko­nec le­ta dve stal­ni zdrav­ni­ci

Vecer - - Koroška - V ce­li Me­ži­ški do­li­ni manj­ka zdrav­ni­kov Pu­šnik: Ne­ka­te­re iz­bolj­ša­ve smo že uve­dli

"Ko pri­dem k zdrav­ni­ku, je po­dob­no kot pri spo­ve­di - ve­dno mo­ram vse zdra­vstve­ne te­ža­ve po­ve­da­ti zno­va ... To vča­sih tra­ja 20 mi­nut, saj sem pre­cej bo­lan: imel sem več ope­ra­cij hrb­te­ni­ce, kol­ka, in­farkt ... Po­tem pa mi še me­di­cin­ska se­stra vča­sih re­če, naj se opra­vi­čim lju­dem v ča­kal­ni­ci, da so ta­ko dol­go ča­ka­li na pre­gled," po­ve Šte­fan Per­čič iz Me­ži­ce. Na­va­ja še, da je tež­ko do­kli­ca­ti am­bu­lan­to in se na­ro­či­ti na pre­gled: "Te­le­fon­ska li­ni­ja je sko­raj ves čas za­se­de­na, ime­ti mo­raš sre­čo, da se po mno­gih po­sku­sih sploh kdo ogla­si. Če ne, po­kli­čem cen­tra­lo v ZD na Rav­nah in me po­tem te­le­fo­nist­ka pre­ve­že v me­ži­ško am­bu­lan­to ozi­ro­ma po­kli­če na­zaj, ko jih do­kli­če." Mo­ti ga tu­di po nje­go­vem sla­ba od­ziv­nost di­rek­tor­ja ra­ven­ske­ga ZD Sta­ni­sla­va Pu­šni­ka in tu­di me­ži­ške­ga žu­pa­na Du­ša­na Kre­bla gle­de raz­re­še­va­nja te pro­ble­ma­ti­ke. "V Me­ži­ci smo ime­li še pred tre­mi le­ti dva stal­na zdrav­ni­ka, zdaj pa so v obeh am­bu­lan­tah spe­ci­a­li­zan­ti, upo­ko­jen­ci in zdrav­ni­ki iz dru­gih am­bu­lant. Prej bi mo­ra­li po­skr­be­ti za ustre­zen ka­der, po to­či zvo­ni­ti je pre­po­zno." Tu­di Dar­ja Ma­u­rič, ki je pred ne­kaj me­se­ci ob od­ho­du Re­sni­ko­ve so­de­lo­va­la pri pri­pra­vi

VMe­ži­ci bo­do če­tr­te­ga in pe­te­ga av­gu­sta že tre­tje le­to za­po­red pri­re­di l i ene­ga med ve­čji­mi slo­ven­ski­mi tur­nir­ji v od­boj­ki na miv­ki - Me­ži­ca open, na ka­te­rem lah­ko na­sto­pi­jo tu­di tu­je eki­pe. Igri­šča v Ko­pa­li­ški uli­ci bo­do ta­ko go­sti­la še več ekip kot la­ni, ko je igra­lo dva­najst žen­skih in šest­najst mo­ških dvojk, le­tos jih bo sku­pno čez tri­de­set. Or­ga­ni­za­tor­ji po­ve­do, da za­ra­di no­ve pri­do­bi- be­se­di­la pe­ti­ci­je za ohra­ni­tev do­bre zdra­vstve­ne oskr­be v kra­ju, me­ni, da ka­dro­vska po­li­ti­ka gle­de zdrav­ni­kov v pre­te­klo­sti ver­je­tno ni bi­la ustre­zno vo­de­na. A hkra­ti iz­po­sta­vi, da je po­manj­ka­nje zdrav­ni­kov na po­de­že­lju pro­blem slo­ven­ske­ga zdra­vstva.

Žu­pan iz­po­sta­vlja, da se pro­ble­ma­ti­ke za­ve­da in da je ze­lo zah­tev­na. "S po­dob­ni­mi pro­ble­mi se sre­ču­je­mo vse šti­ri ob­či­ne usta­no­vi­te­lji­ce ZD Rav­ne. Še naj­manj te­žav ima­jo na Rav­nah, kjer je tu­di ur­gen­tna am­bu­lan­ta. Se­sta­li smo se že tu­di vsi tri­je žu­pa­ni in žu­pa­nja s sku­pno ugo­to­vi­tvi­jo, da je po­manj­ka­nje zdrav­ni­kov pro­blem v ve­či­ni am­bu­lant v Me­ži­ški do­li­ni." Kot žu­pan se tve ku­li­na­rič­ne po­nud­be ku­har­skih moj­strov iz ko­tulj­ske­ga Punk­ta pri­ča­ku­je­jo še ka­kšne­ga gle­dal­ca več. Z obi­skom so bi­li ze­lo za­do­volj­ni že la­ni. Pri­ča­ku­je­jo, da se bo­do v so­bo­to od 14. ure, ko bo po­te­kal glav­ni boj, po­nov­no po­me­ri­le naj­moč­nej­še slo­ven­ske eki­pe, ki jim bo sku­ša­lo kon­ku­ri­ra­ti tu­di ne­kaj tuj­cev. La­ni sta bi­la zma­go­val­ca mo­ške dvoj­ke Jan Po­ker­šnik in Nejc Ze­mljak, pri žen­skah pa je glav­na na­gra­da pri­pa­dla za­ve­da, da je od­go­vo­ren za re­ši­tev si­tu­a­ci­je. "Že od le­to­šnje­ga ja­nu­ar­ja, ko je Re­sni­ko­va na­po­ve­da­la od­hod, po­zi­va­mo vod­stvo ZD, naj naj­de ustre­zno re­ši­tev. Več­krat sem se se­stal tu­di z di­rek­tor­jem Pu­šni­kom, na­za­dnje smo na mo­jo po­bu­do za sku­pno mi­zo se­de­li v za­čet­ku ju­li­ja. Vsi žu­pa­ni in žu­pa­nja smo mu na­lo­ži­li, da mo­ra do za­čet­ka sep­tem­bra pri­pra­vi­ti vi­zi­jo in pre­dlo­ge za re­ši­tev ka­dro­vske pro­ble­ma­ti­ke v ZD Rav­ne. O tem bo­mo je­se­ni raz­pra­vlja­li tu­di na sve­tu re­gi­je," na­po­ve Kre­bel, a do­da, da je to pro­blem na sis­tem­ski rav­ni, tam bo tre­ba naj­ti re­ši­tve. V skraj­ni si­li, ta­ko Kre­bel, bo­mo šli po is­ti po­ti kot mla­din­ska ini­ci­a­ti­va za tre­tjo ra­zvoj­no os. slo­ven­sko- bra­zil­ski na­ve­zi Eri­ke Fa­b­jan in Pau­li­ne Al­ves. Po­leg tek­mo­valk in tek­mo­val­cev iz Bra­zi­li­je so pri­šli še Če­hi ter so­se­dnji Av­strij­ci in Hr­va­ti. Ne­kaj jih bo pri­šlo tu­di le­tos, kva­li­fi­ka­ci­je pa se bo­do pri­če­le že v pe­tek do­pol­dan. Mo­ška In kdaj lah­ko Me­ži­ča­ni pri­ča­ku­je­jo, da bo v obeh am­bu­lan­tah tam­kaj­šnje zdra­vstve­ne po­sta­je po­nov­no stal­ni zdrav­nik? Sta­ni­slav Pu­šnik je pre­cej op­ti­mi­sti­čen: "Ko­nec le­ta kon­ču­je­ta spe­ci­a­li­za­ci­jo dru­žin­ske me­di­ci­ne dve spe­ci­a­li­zant­ki, ki bo­sta pre­vze­li am­bu­lan­ti v Me­ži­ci. Do ta­krat bo­mo ne­ka­ko za­pol­ni­li ka­dro­vsko vr­zel s spe­ci­a­li­zan­ti, zdrav­ni­ki in upo­ko­jen­ci." Po nje­go­vih be­se­dah ima­jo v ra­ven­skem ZD ta čas se­dem spe­ci­a­li­zantk, dve s po­dro­čja pe­di­a­tri­je, dru­ge s po­dro­čja dru­žin­ske me­di­ci­ne. Dve spe­ci­a­li­za­ci­jo za­klju­ču­je­ta le­tos, dve pri­ho­dnje le­to, osta­le do le­ta 2021. Ima­jo še tri šti­pen­di­s­te, eden je že di­plo­mi­ral, dva bo­sta do kon­ca le­ta. "Dol­go­roč­no je pri­ho­dnost sve­tla, a pri­ti do tja bo tež­ko," me­ni Pu­šnik. In spo­mni, da je v za­dnjih le­tih od­šlo vsaj šest šti­pen­di­s­tov, po ve­či­ni v bol­ni­šni­co, ne­ka­te­ri v dru­ga oko­lja.

Obre­gne se tu­di ob ne­u­stre­zno pra­kso mi­ni­str­stva za zdrav­je in zdrav­ni­ške zbor­ni­ce, ki da bi mo­ra­la bolj urav­no­te­že­no raz­pi­so­va­ti spe­ci­a­li­za­ci­je v oko­ljih, kjer so pro­ble­mi naj­ve­čji, in zdrav­ni­ke v ru­ral­nih Igra­nje od­boj­ke na miv­ki mo­ških dvojk na Me­ži­ci open 2016 in žen­ska zma­go­val­na dvo­ji­ca bo do­mov od­ne­sla po dva ti­so­ča­ka in pol. oko­ljih do­da­tno na­gra­je­va­ti. Gle­de ko­mu­ni­ka­ci­je ozi­ro­ma na­ro­ča­nja pro­si za str­pnost. Ne­ka­te­re iz­bolj­ša­ve so že uve­dli, omo­go­či­li so tu­di ele­k­tron­sko ko­mu­ni­ka­ci­jo (pre­ko e-po­šte), pri­za­de­va­jo si še za ko­mu­ni­ka­ci­jo pre­ko SMS. V Knji­žni­ci Pod­vel­ka bo v če­tr­tek, 3. av­gu­sta, ob 17. uri po­go­vor z Da­rin­ko Ko­vše Ke­tiš o ra­stli­nah. To bo­sta hkra­ti uvod in po­va­bi­lo k ogle­du raz­sta­ve ra­stlin te­ga oko­lja, ki bo 4. in 5. av­gu­sta v Osnov­ni šo­li Bre­zno. V Knji­žni­ci Ra­dlje pa v po­ne­de­ljek, 7. av­gu­sta, od­pi­ra­jo med­na­ro­dno po­tu­jo­čo raz­sta­vo Bo­di ume­tnik - Igraj se z ma­no. Sli­ke in ris­be so na­sta­le v okvi­ru med­na­ro­dne­ga li­kov­ne­ga na­te­ča­ja v or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tra Ja­ne­za Lev­ca Lju­blja­na in Dru­štva za kul­tu­ro in­klu­zi­je. Ta do­go­dek se vsa­kič od­vi­ja v Can­kar­je­vem do­mu, na­to raz­sta­va za­o­kro­ži po šo­lah, vrt­cih, knji­žni­cah, mla­din­skih cen­trih in dru­god po Slo­ve­ni­ji in tu­ji­ni. Otro­ška de­la že več let kra­si­jo po­či­tni­ško pre­u­re­je­ni pro­stor v Knji­žni­ci Ra­dlje. ( jd)

Fo­to: Ur­ška POLANC

Zdra­vstve­na po­sta­ja Me­ži­ca

Fo­to: Ja­smi­na DETELA

Du­šan Kre­bel, žu­pan Me­ži­ce: "Že od za­čet­ka le­ta po­zi­va­mo zdra­vstve­ni dom, naj re­ši si­tu­a­ci­jo."

Fo­to: Ja­smi­na DETELA

Sta­ni­slav Pu­šnik, di­rek­tor ZD Rav­ne: "Dol­go­roč­no je sve­tla pri­ho­dnost, a pri­ti do tja bo tež­ko."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.