Igra pre­sto­lov v ro­kah he­ker­jev

Te­le­vi­zi­ja HBO je za­dnja v ni­zu žr­tev ki­ber­net­ske­ga kri­mi­na­la

Vecer - - Sporočila - Po­le­tni do­pu­stni­ški utri­nek

Hol­ly­wood je bil tar­ča še ene­ga he­ker­ske­ga na­pa­da. Cilj to­kra­tne­ga naj bi bi­la pri­lju­blje­na fan­ta­zij­ska se­ri­ja Igra pre­sto­lov in dru­ge na­ni­zan­ke te­le­vi­zij­ske mre­že HBO. Ri­chard Ple­pler, pred­se­dnik in ge­ne­ral­ni di­rek­tor HBO, je to po­sre­dno pri­znal, ko je usluž­ben­cem pod­je­tja v po­ne­de­ljek po­slal ele­k­tron­sko spo­ro­či­lo, v ka­te­rem je za­pi­sal, da so ver­je­tno že sli­ša­li, da se je zgo­dil ki­ber­ne­tič­ni na­pad na te­le­vi­zi­jo HBO, med ka­te­rim so ne­zna­ni sto­ril­ci ukra­dli več za­šči­te­nih in­for­ma­cij, med dru­gim ti­ste o na­čr­to­va­nju spo­re­da. "Vsak to­vr­stni na­pad je za vse nas ne­dvo­mno ze­lo mo­teč, vzne­mir­ja­joč in skrb vzbu­ja­joč. Lah­ko vam za­go­to­vim, da si vod­stvo in na­ša iz­re­dna teh­nič­na eki­pa sku­paj z zu­na­nji­mi stro­kov­nja­ki dan in noč pri­za­de­va­ta za­šči­ti­ti in­te­re­se na­še­ga pod­je­tja."

Pred­stav­ni­ki te­le­vi­zi­je ne da­je­jo iz­jav o raz­se­žno­stih na­pa­da ali o tem, kaj je bi­lo ukra­de­no. "Te­le­vi­zij­ska mre­ža HBO je ne­dav­no do­ži- ve­la ki­ber­ne­tič­ni na­pad, s ka­te­rim so bi­le ogro­že­ne za­šči­te­ne in­for­ma­ci­je v la­sti pod­je­tja. Po na­pa­du smo ta­koj spro­ži­li pre­i­ska­vo, pri ka­te­ri so­de­lu­je­mo z or­ga­ni ka­zen­ske­ga pre­go­na in pod­je­tji za ki­bert­sko var­nost. Va­ro­va­nje po­dat­kov je naj­viš­ja pri­o­ri­te­ta za HBO, za­to svo­jo od­go­vor­nost za va­ro­va­nje po- dat­kov, s ka­te­ri­mi raz­po­la­ga­mo, je­mlje­mo skraj­no re­sno," so v iz­ja­vi za jav­nost za­pi­sa­li pred­stav­ni­ki te­le­vi­zi­je HBO. He­ker­ji naj bi bi­li na in­ter­ne­tu ob­ja­vi­li de­le na­ni­zank Bal­lers in So­ba 104, ki jih še ni­so pred­va­ja­li. Po­leg te­ga bi lah­ko he­ker­ji po na­ved­bah ča­sni­ka En­ter­ta­in­ment We­e­kly ukra­dli za­pis vse­bi­ne pri­ho­dnje se­zo­ne Igre pre­sto­lov. Sku­pno naj bi he­ker­ji po la­stnih na­ved­bah ukra­dli za 1,5 te­ra­baj­ta po­dat­kov. En te­ra­bajt lah­ko po oce­nah pred­stav­ni­kov pod­je­tja PC Ni­nja po­me­ni oko­li 500 ur fil­mov.

Za zdaj ni ja­sno, kdo sto­ji za na­pa­dom, je pa ne­kaj no­vi­nar­jev v ne­de­ljo pre­je­lo ele­k­tron­sko po­što, v ka­te­ri jih je ano­ni­mni po­ši­lja­telj se­zna­nil z na­pa­dom. V njem je za­pi­sal: "Poz­dra­vlje­no, vse člo­ve­štvo. Prav­kar se do­ga­ja naj­ve­čji na­pad v zgo­do­vi­ni ki­ber­ne­tič­ne­ga pro­sto­ra. Ka­ko se ime­nu­je? Oh, po­za­bil sem po­ve­da­ti. Gre za HBO in Igro pre­sto­lov ...!!! Sre­čo ima­te, da bo­ste pr­vi, ki bo­ste pri­ča tej kra­ji in si bo­ste lah­ko ukra­de­ni ma­te­ri­al na­lo­ži­li. Uži­vaj­te in de­li­te to vest. Ti­ste­ga, ki jo bo še po­se­bej hi­tro de­lil, bo­mo po­va­bi­li na po­go­vor. HBO pa­da."

Te­le­vi­zij­ska mre­ža HBO se je ta­ko pri­dru­ži­la vr­sti dru­gih hol­ly­wood­skih ve­li­ka­nov, ki so bi­li v pre­te­klih le­tih tar­če ki­ber­ne­tič­nih na­pa­dov. Pod­je­tje Ne­t­flix je bi­lo na­pa­de­no na za­čet­ku te­ga le­ta, ko so na­pa­dal­ci ukra­dli ne­kaj epi­z­od iz pe­te se­zo­ne se­ri­je Oran­žna je no­va čr­na in jih še pred ura­dnim pred­va­ja­njem na te­le­vi­zi­ji ob­ja­vi­li na in­ter­ne­tu. Pod­je­tje So­ny je naj­huj­ši he­ker­ski na­pad do­ži­ve­lo le­ta 2014, ko so ta­to­vi ukra­dli oseb­ne po­dat­ke in ele­k­tron­sko po­što zna­nih igral­cev in čla­nov vod­stva pod­je­tja. Na­pad naj bi bil spod­bu­dil sa­ti­rič­ni film Ubi­jal­ski in­ter­vju, v ka­te­rem ne­ka te­le­vi­zij­ska eki­pa do­bi pri­lo­žnost za in­ter­vju s se­ver­no­ko­rej­skim vo­di­te­ljem Kim Jong Unom, na­to pa Cia od nje zah­te­va, da ga ubi­je. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, sre­da, 2. av­gust 2017

KA­KO BO VRE­ME VPLIVALO NA POČUTJE:

Vz­hod son­ca: Za­hod son­ca:

Lu­ni­na me­na: (pol­na lu­na

Dr­ža­vo je za­jel nov vro­čin­ski val, za­to bo­do bi­o­me­te­o­ro­lo­ške raz­me­re pov­sod ne­u­go­dne. Naj­več te­žav bo­do vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re zra­ka pov­zro­ča­le kro­nič­nim bol­ni­kom, zla­sti ti­stim s srč­ni­mi in kr­vo­žil­ni­mi bo­le­zni­mi, ven­dar se ute­gne­jo za­ra­di ne­ga­tiv­ne­ga vpli­va vre­me­na na počutje in raz­po­lo­že­nje pri­to­že­va­ti tu­di dru­gi lju­dje. Ele­k­trič­ni mi­ni­bus brez vo­z­ni­ka, ki ga pro­i­zva­ja pod­je­tje Na­vya, je ta­ko­le za­pe­ljal po ce­sti pred uni­ver­zi­te­tno kli­ni­ko Cha­ri­te v Ber­li­nu. Ber­lin­sko jav­no­tran­spor­tno pod­je­tje BVG in nje­go­vi par­tner­ji bo­do pri­ho­dnje le­to uve­dli av­to­bu­sni li­ni­ji na ob­mo­čju bol­ni­šnič­ne­ga kom­ple­ksa, na ka­te­rih bo­do upo­ra­blja­li av­to­no­mne av­to­bu­se na ele­k­trič­ni po­gon. Pri BVG se ves čas tru­di­jo pri­spe­va­ti k zmanj­ša­nju emi­sij to­plo­gre­dnih pli­nov, pred­vsem s pre­ha­ja­njem na oko­lju pri­ja­zne av­to­bu­se. Ne­koč bi ra­di ime­li sa­mo ele­k­trič­ne av­to­bu­se, zdaj pa za­ra­di sla­be po­nud­be teh av­to­bu­sov sta­vi­jo na plin.

Fo­to: Ar­hiv Ve­če­ra

egra pre­sto­lov je ena naj­bolj pri­lju­blje­nih na­ni­zank na sve­tu.

Fo­to: EPA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.