Pre­spi­jo lah­ko na ske­dnju

Kme­ti­ja v ma­džar­skem Po­ra­bju kot od­go­vor na vpra­ša­nje, ka­ko mo­der­no kme­to­va­ti na ob­mo­čju kra­jin­ske­ga par­ka

Vecer - - Pomurje - Go­stje pred­vsem Ma­dža­ri Nuj­no je so­de­lo­va­ti

De­lu­je­jo kot tu­ri­stič­na kme­ti­ja, kaj­ti na kme­ti­ji sta na vo­ljo tu­di dva apart­ma­ja. V osno­vi naj bi bi­la kme­ti­ja od­go­vor na vpra­ša­nje, ka­ko mo­der­no kme­to­va­ti na ob­mo­čju kra­jin­ske­ga par­ka. "Za vzorč­no slo­ven­sko kme­ti­jo si­cer ve­do mno­gi v Slo­ve­ni­ji, saj se je o tem ve­li­ko pi­sa­lo, to­da go­stov iz Slo­ve­ni­je ni­ma­mo rav­no ve­li­ko. Jih je pa pre­cej iz osre­dnje Ma­džar­ske, saj se jim zdi za­ni­mi­vo bi­va­ti v tem na­rav­nem oko­lju in za mno­ge do­kaj ne­zna­nem de­lu Ma­džar­ske, tu so sre­di ne­o­kr­nje­ne na­ra­ve in bli­zu mej. V ma­džar­skih me­di­jih smo bi­li iz­je­mno do­bro pred­sta­vlje­ni, so­de­lo­va­li smo v eni naj­bolj zna­nih ku­li­na­rič­nih od­daj, ko so sne­ma­li od­da­jo pri nas, in to nam je pri­ne­slo še ve­čjo pu­bli­ci­te­to," po­ve Ko­va­če­va. Ta­ko je kme­ti­ja da­nes že do­kaj do­bro ume­šče­na na tu­ri­stič­ni ze­mlje­vid. Nje­na naj­ve­čja po­seb­nost je, da je sko­raj­da sa­mo­o­skrb­na kme­ti­ja in da lah­ko v ku­hi­nji pri­pra­vi­jo me­so ži­va­li, ki jih re­di­jo na kme­ti­ji. In ka­kšni tu­ri­sti pri­ha­ja­jo na kme­ti­jo? "Raz­lič­ni, so raz­i­sko­val­ci, ko­le­sar­ji in po­po­tni­ki. Ima­mo ta­ke, ki že mar­ca re­zer­vi­ra­jo za ju­nij in v po­le­tnem ča­su re­zer­vi­ra­jo za sep­tem­ber. Ima­mo pa tu­di ta­ke, ki re­zer­vi­ra­jo v za­dnjem tre­nut­ku ali le ne­kaj dni prej, ki toč­no ve­do, kdaj in kam že­li­jo iti. Pre­pri­ča­na pa sem, da je ve­dno za vse ze­lo po­memb­no, ka­kšen stik ima­mo z go­sti. Če­prav nam to vza­me ve­li­ko ča­sa, je ze­lo po­memb­no, da se na pri­mer pri zaj­tr­ku z go­stom po­go­var­jaš, mu sve­tu­ješ, kam naj gre, kaj naj si ogle­da. Pri nas je na­va­da, da tu­ri­ste, ki pri­ha­ja­jo k nam za več dni, ma­lo usmer­ja­mo, da si v tem ča­su, ko so v Po­ra­bju, ogle­da­jo po­kra­ji­no, gre­do v Av­stri­jo pa tu­di v Slo­ve­ni­jo. Prav zdaj ima­mo dve dru­ži­ni in ena se je od­lo­či­la za obisk Gra­da, po­tem pa naj bi šli še v Do­brov­nik. Če tu­ri­stu po­nu­diš tu­di te in­for­ma­ci­je, si mu bliž­je, hkra­ti pa s tem bolj pri­te­gne­mo k so­de­lo­va­nju tu­di dru­ge po­nu­dni­ke. Kaj­ti Slo­ven­ska vzorč­na kme­ti­ja je v dveh le­tih po­sta­la ze­lo pre­po­znav­na. če že­li­mo do­se­či tu­ri­stič­ni ra­zvoj, mo­ra­mo so­de­lo­va­ti prav vsi, ki de­la­mo v tu­riz­mu, le ta­ko je po­nud­ba lah­ko do­volj ra­zno­vr­stna in za­ni­mi­va," je pre­pri­ča­na Ko­va­če­va.

Za­ve­da­jo se, da mo­ra­jo bi­ti ak­tu­al­ni in se po­ja­vlja­ti tu­di v ele­k­tron­skih me­di­jih ter da mo­ra­jo go­stu ve­dno zno­va po­nu­di­ti kaj no­ve­ga in za­ni­mi­ve­ga. To po­le­tje so go­ste raz­ve­se­li­li s kar ne­kaj no­vost­mi: ure­di­li so do­da­tne tla­ko­va­ne po­vr­ši­ne za dru­že­nje ob ku­li­na­ri­ki na pro­stem (zgra­di­li so peč in žar), v okvi­ru pro­jek­ta Ze­le­ni park pa so po­sta­vi­li igra­la in na­pra­ve za re­kre­a­ci­jo. Ko­va­če­va ugo­ta­vlja, da se tu­di do­ma­či­ni ra­di ude­le­žu­je­jo pri­re­di­tev, ki jih or­ga­ni­zi­ra­jo na slo­ven­ski kme­ti­ji. Žal se kme­ti­ja - ta­ko kot dru­ge v po­kra­ji­ni - uba­da tu­di s te­go­ba­mi, kot sta po­ze­ba in su­ša. Cilj bo­do do­se­gli ta­krat, ko bo­do ob­de­lo­va­li več kot 35 hek­tar­jev ze­mlje in ime­li v hle­vu več kot 15 krav do­jilj in 14 te­let na le­to, ta­krat bo kme­tij­ski del na­mreč pov­sem ren­ta­bi­len. Po be­se­dah Ko­va­če­ve bo­do ta cilj do­se­gli čez le­to

jo sku­paj 55.782 kva­dra­tnih me­trov in objek­ti 35.180. Pr­va jav­na draž­ba Aha Mu­re je bi­la sep­tem­bra 2015 in po iz­klic­ni ce­ni 4,5 mi­li­jo­na evrov za ce­lo­to, ven­dar za­ni­ma­nja za na­kup ni bi­lo. Na dru­gi so pre­mo­že­nje po­nu­ja­li za tri mi­li­jo­ne evrov, na tre­tji in če­tr­ti pa za 2,3 mi­li­jo­na evrov. Za­ra­di ne­u­spe­le pro­da­je je bi­lo ma­ja dni. Ker kme­tij­ski del za zdaj še ni ren­ta­bi­len, so pre­je­li ne­kaj de­nar­ja za kri­tje te­ga pri­manj­klja­ja.

Dru­ga­če je s tu­ri­stič­nim de­lom kme­ti­je, saj do­bro po­slu­je. A o po­ve­ča­nju šte­vi­la po­stelj za zdaj ne raz­mi­šlja­jo. "V za­čet­ku smo si­cer raz­mi­šlja­li tu­di o tem, da bi ime­li še več po­stelj, to­da zdaj smo od­lo­če­ni, da ne, kaj­ti v tem pri­me­ru bi kme­ti­ja iz­gu­bi­la ves svoj čar. Go­stje lah­ko pre­spi­jo tu­di v šo­to­rih ob kme­ti­ji ali na ske­dnju. Go­sti­li smo že 50 ko­le­sar­jev, ki so ta­ko pre­spa­li, in to bo­mo po­nu­ja­li tu­di v pri­ho­dnje. Na kme­ti­ji pa bo­mo ime­li le dva apart­ma­ja. Ko bo na pro­daj, že­li­mo od­ku­pi­ti hi­šo ob kme­ti­ji in mo­re­bi­ti bo­mo tam ure­di­li do­da­tna pre­no­či­šča. Na tej kme­ti­ji pa ne," je od­loč­na Ko­va­če­va, ki se ze­lo za­ve­da, da je tre­ba po­leg pre­no­čišč po­skr­be­ti tu­di za po­nud­bo dru­gih za­ni­mi­vo­sti.

Za­to so ze­lo do­bro­do­šli no­vi pro­jek­ti, ka­kr­šen je Gre­en Exer­ci­se, v okvi­ru ka­te­re­ga bo­do ure­di­li de­vet ze­le­nih par­kov (v Sa­ka­lov­cih, pri vzorč­ni slo­ven­ski kme­ti­ji, pri Li­pi v Mo­no­štru in pri mu­ze­ju na pro­stem na ma­džar­ski stra­ni ter na slo­ven­ski stra­ni pri gra­du Grad na Go­rič­kem, v Mar­tjan­cih, Pro­se­nja­kov­cih in Mar­kov­cih), no­ve tu­ri­stič­ne pro­duk­te in pa­ke­te, dve ko­le­sar­ski po­či­va­li­šči in ko­le­sar­ske po­ti.

Ko­va­če­va je pre­pri­ča­na, da je pri­ho­dnost Po­ra­bja v iz­bolj­ša­ni tu­ri­stič­ni po­nud­bi: "To po­me­ni ve­li­ko za ce­lo­tno Po­ra­bje, kaj­ti dr­ži, kar je po­ve­dal žu­pan Dol­nje­ga Se­ni­ka Zsolt Mo­nek: 'Če si sam, je vse tež­ko, če pa pri de­lu so­de­lu­je več lju­di, or­ga­ni­za­cij, lah­ko pre­ma­gaš vse, je vse laž­je.' To je osno­va za vse, ki de­la­mo na po­dro­čju tu­riz­ma, kaj­ti na­ša po­nud­ba je lah­ko bo­ga­ta le, če se vsi po­nu­dni­ki med sa­bo po­ve­že­mo. To­rej nek­do, ki je ne­kaj dni na na­ši kme­ti­ji, se bo vr­nil le, če mu bom po­nu­di­la tu­di pro­gra­me v so­se­dnjih va­seh, re­gi­ji in so­se­dnjih dr­ža­vah. Za­to je po­memb­no, da smo med sa­bo po­ve­za­ni, da ve­mo, kje se kaj do­ga­ja, in pro­da­ja­mo ce­lo­tni pro­dukt, to­rej vse sku­paj, ne pa sa­mo­stoj­no."

ob­ja­vlje­no va­bi­lo za da­ja­nje za­ve­zu­jo­čih po­nudb, pre­du­jem pa so vpla­ča­li tri­je po­nu­dni­ki. V ste­čaj­nem po­stop­ku se bo­do zdaj pro­da­ja­la še Mu­ri­na par­ki­ri­šča.

In­pos je objek­te Mu­re ku­pil za tr­go­vski cen­ter, ne­po­treb­ne pro­sto­re bo da­jal v na­jem.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.