Pri­si­lje­ni so pro­da­ti ži­vi­no

Ker je na ha­lo­ških str­mi­nah su­ša vze­la že spo­mla­dan­sko pa­šo, v ju­li­ju pa še 75 od­stot­kov pri­ča­ko­va­ne ko­šnje, kr­me za pre­zi­mi­tev ži­vi­ne sploh ne bo

Vecer - - Podravje - Ko gre ži­vi­na, je ko­nec Ka­ko lah­ko po­ma­ga KGZ

za­to pa­sem, kjer je že le­ta ni­sem, če že­lim na trav­ni­kih pri­de­la­ti vsaj ne­kaj hra­ne za zim­ske me­se­ce. Že spo­mla­di, ko sem spu­stil ži­vi­no na pa­šo, je bi­la ta ze­lo skro­mna, za­dnje ko­šnje pa je za­ra­di su­še ta­ko ma­lo, da bi me lah­ko edi­no na­kup kr­me re­šil," obu­pa­no pri­po­ve­du­je Je­rič. Ven­dar se za na­kup kr­me ne bo od­lo­čil, ker je za­ra­di splo­šne­ga po­manj­ka­nja zanj pre­dra­ga in se ne že­li za­dol­ži­ti. Ta­ko se bo mo­ral od­lo­či­ti in pro­da­ti ne­kaj ži­vi­ne, pred­vi­de­va, da naj­manj šti­ri gla­ve. A tu­di tej je ce­na pa­dla, saj so Av­strij­ci, ki so si­cer do­bri kup­ci, za­ra­di ve­li­ke po­nud­be že zni­ža­li ce­ne in za kra­vo v pov­pre­čju ha­lo­ški kmet do­bi ka­kih 500 evrov, v bolj­ših ča­sih je de­ni­mo do­bil več kot 700 evrov. Ven­dar pro­da­ja, opo­zar­ja pred­se­dnik Dru­štva ha­lo­ških hri­bo­vskih kme­tij Franc Cep, ni re­ši­tev, je prej po­gu­ba za kme­te. Cep: "Le ma­lo kme­tij še vztra­ja po teh ha­lo­ških bre­go­vih, kjer ve­či­no­ma ni mo­go­če ko­si­ti s trak­tor­jem, se­de v ohla­je­ni ka­bi­ni, tem­več je tre­ba ure in ure ho­di­ti za ko­sil­ni­co in po­go­sto ve­čji del spra­vi­la opra­vi­ti roč­no. Ko kra­ve en­krat gre­do iz hle­va, kot se to že do­ga­ja, si kme­ti­ja pra­vi­lo­ma ni­ko­li več ne opo­mo­re. Ljud­je so po­sta­ra­ni, le ma­lo je ve­čjih kme­tij od šest hek­tar­jev, v pov­pre­čju ha­lo­ške ob­de­lu­je­jo le 3,5 hek­tar­ja. Že sa­mo na ob­mo­čju Ko­čic, kjer ži­vim, vem za vsaj pet kme­tij, kjer bo­do le­tos naj­brž obu­pa­li in se s kme­to­va­njem ne bo­do več ukvar­ja­li. Le tam, kjer kdo ho­di v služ­bo in na kme­ti­ji de­la­jo bolj za­ra­di mo­ral­ne ob­ve­ze, ima­jo mo­žno­sti ob­sta­ti."

Po­leg teh te­žav je do­da­ten uda­rec ha­lo­škim kme­tom tu­di ta, da do­slej, če­tu­di je dr­ža­va kaj da­la za ško­do po su­ši, po­mo­či ti­sti z manj­ši­mi po­vr­ši­na­mi, ki jim je pri­pa­dlo manj kot 200 evrov od­ško­dni­ne, sploh ni­so do­bi­li, saj je bil do­lo­čen prag. O tem smo v Ve­če­ru pi­sa­li in od­go­vor od­go­vor­nih je bil, da z od­ško­dni­na­mi pod­pi­ra­jo pred­vsem ti­ste kme­ti­je, ki so tr­žno usmer­je­ne in se s tem pre­ži­vlja­jo.

Cep opo­zar­ja, da ta­ka me­ri­la ni­so v re­du, za­to je o tem in o le­to­šnji po­gub­ni su­ši v Ha­lo­zah ter sla­bih po­go­jih za pre­ži­ve­tje ži­vi­no­rej­skih kme­tij v ime­nu dru­štva že pi­sal na kme­tij­sko mi­ni­str­stvo. Dr­žav­na se­kre­tar­ka Ta­nja Str­ni­ša mu je od­go­vo- Po­vr­šin, na ka­te­rih bi bi­lo mo­go­če s str­nišč­ni­mi po­sev­ki so­li­dar­no­stno po­ma­ga­ti ha­lo­škim kme­tom do vo­lu­mi­no­zne kr­me, je po Pri­bo­ži­če­vi oce­ni na Dra­vskem in Ptuj­skem po­lju za kar ti­soč hek­tar­jev. "Gre za viš­ji cilj, da se ohra­ni ple­men­ska čre­da, za­to mo­ra­mo kaj ukre­ni­ti. Po­moč dr­ža­ve po su­ši, kot vi­di­mo pri po­ze­bi, na­mreč po na­va­di pri­de pre­po­zno," do­da Pri­bo­žič. ri­la: "Kme­tij­sko-goz­dar­ska zbor­ni­ca nas je že ob­ve­sti­la, da je na upra­vo za za­šči­to in re­še­va­nje po­sre­do­va­la zah­te­vo za oce­no su­še v kme­tij­stvu. Mi­ni­str­stvo bo pod­pr­lo upra­vo in so­de­lo­va­lo pri vseh ak­tiv­no­stih za oce­no ško­de, ven­dar po­sto­pek sam ni v na­ši pri­stoj­no­sti, pač pa v pri­stoj­no­sti ome­nje­ne upra­ve. Če bo ugo­to­vlje­no, da so iz­pol­nje­ni za­kon­ski po­go­ji gle­de vi­ši­ne ško­de (0,3 pro­mi­la na­čr­to­va­ne­ga dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na, op. p.) in sto­pnje po­ško­do­va­no­sti, bo mo­go­če pri­pra­vi­ti pro­gram po­mo­či kme­tom." Pe­ter Pri­bo­žič, vod­ja sve­to­val­ne služ­be na Kme­tij­sko- goz­dar­skem za­vo­du ( KGZ) Ptuj, pod ka­te­re­ga so­di­jo Ha­lo­ze, bi­je plat zvo­na: "S ha­lo­ški­mi kme­ti smo se že se­sta­li, saj je nji­hov po­lo­žaj še tež­ji kot po­lo­žaj rav­nin­skih kme­tov. Pri­za­de­la jih je na­mreč že spo­mla­dan­ska su­ša, sploh ni­ma­jo mo­žno­sti na­ma­ka­nja, zdaj­šnja vro­či­na pa je do­be­se­dno sku­ri­la nji­ho­ve trav­ni­ke. Po­gub­no je, da so kme­tje pri­si­lje­ni zmanj­še­va­ti ple­men­sko čre­do." In kaj bo­do ukre­ni­li v KGZ? Pri­bo­žič: "Pri­ho­dnji te­den ima­mo se­sta­nek uprav­ne­ga od­bo­ra ptuj­ske eno­te in bo­mo do­lo­či­li ne­kaj ukre­pov, da bi ha­lo­škim kme­tom re­al­no po­ma­ga­li. Re­ši­tev je v so­li­dar­no­sti med la­stni­ki ze­mljišč na rav­ni­ni, ki lah­ko, na­me­sto da zdaj pra­zna str­ni­šča ča­ka­jo na spo­mla­dan­ski po­se­vek ko­ru­ze, kar ta­koj po­se­je­jo ra­stli­ne za vo­lu­mi­no­zno kr­mo, ki bi jo lah­ko z dr­žav­ni­mi sub­ven­ci­ja­mi ugo­dne­je ku­pi­li ha­lo­ški kme­tje."

Ukrep zah­te­va so­li­dar­nost la­stni­kov rav­nin­skih polj, Pri­bo­žič pa ra­ču­na, da bi tem lah­ko dr­ža­va sub­ven­ci­o­ni­ra­la na­kup se­men za str­nišč­ne po­sev­ke. "Tu imam v mi­slih pred­vsem po­vr­ši­ne skla­da RS za kme­tij­ska ze­mlji­šča in goz­do­ve, ki jih ob­de­lu­je­jo ve­li­ka pod­je­tja in ve­čji kme­tje." Pri­bo­žič upa, da bo pre­dla­ga­ni ukrep na­le­tel na pod­po­ro kme­tij­ske­ga mi­ni­str­stva in na ra­zu­me­va­nje la­stni­kov rav­nin­skih polj.

Fo­to: Sla­vi­ca PIČERKO PEKLAR

Jo­han Le­i­den­frost iz Av­stri­je se je med pr­vi­mi ohla­dil v graj­skem ro­vu.

Fo­to: Dar­ja LUKMAN ŽUNEC

Trav­ni­ki kme­ti­je Je­ri­če­vih v Sto­per­cah so le­tos su­hi, kot ni­so bi­li že le­ta.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.