Po­li­cist se je po­gnal v go­re­če sta­no­va­nje

Med­tem ko so po­li­ci­sti v po­ne­de­ljek v Sme­ta­no­vi uli­ci v Ma­ri­bo­ru obrav­na­va­li po­ško­do­va­nje av­to­mo­bi­la, je osu­mlje­ni na­mer­no pov­zro­čil po­žar v sta­no­va­nju, v ka­te­rem pre­bi­va

Vecer - - Črna kronika -

Vpra­ša­nje, ka­kšne bi bi­le po­sle­di­ce po­ne­delj­ko­ve­ga po­ža­ra v sta­no­va­nju v Sme­ta­no­vi uli­ci v Ma­ri­bo­ru, če ne bi bi­lo v bli­ži­ni po­li­ci­stov Po­li­cij­ske po­sta­je Ma­ri­bor I, ki so obrav­na­va­li pri­ja­vo po­ško­do­va­nja av­to­mo­bi­la. Ura je bi­la oko­li 19.50, ko je po­li­ci­jo po­kli­ca­lo več oči­vid­cev po­ža­ra v sta­no­vanj­skem blo­ku. Uni­for­mi­ran­ci Mi­tja Bo­žnik, Dar­ko Vu­ji­čić in Mi­ran Le­šnik so se ne­mu­do­ma od­zva­li na klic na po­moč in po­tr­ka­li na vra­ta sta­no­va­nja, iz ka­te­re­ga se je va­lil gost dim. Sta­no­va­lec jim je od­prl, a ko je do­jel, da so pred vra­ti po­li­ci­sti, jih je ho­tel ta­koj za­pre­ti.

Ker je v sta­no­va­nju go­re­lo, je bi­lo ži­vlje­nje 32-le­tne­ga sta­no­val­ca ogro­že­no, za­to po­li­ci­stom ni pre­o­sta­lo dru­ge­ga, kot da ga ob­vla­da­jo s pri­sil­nim sred­stvi. V go­re­če sta­no­va­nje se je po­gnal po­li­cist Mi­tja Bo­žnik. "V ti­stem tre­nut­ku ni­sem po­mi­slil na nič dru­ge­ga kot na to, da mo­ram vsto­pi­ti, saj bi bil lah­ko v sta­no­va­nju še kdo, ga­sil­cev pa še ni bi­lo na kra­ju," se svo­je re­ak­ci­je spo­mi­nja Bo­žnik. Sta­no­va­nje je bi­lo pra­zno, ogenj se je ši­ril, za­to je po­li­cist po­gra­bil ga­sil­ni apa­rat in pri­čel ga­si­ti. Do­konč­no so po­žar po­ga­si­li pri­pa­dni­ki Ga­sil­ske bri­ga­de Ma­ri­bor in ga­sil­ci PGD Ma­ri­bor Me­sto. Ti so tu­di pre­zra­či­li pro­sto­re in nu­di­li po­moč sta­no­val­cu, ki se je na­di­hal di­ma. Di­ma sta se na­di­ha­la tu­di po­li­ci­sta, ki so ju od­pe­lja­li v bol­ni­šni­co, a se je tam iz­ka­za­lo, da ni­sta utr­pe­la no­be­nih po­sle­dic.

"S po­gu­mnim rav­na­njem so ma­ri­bor­ski po­li­ci­sti pre­pre­či­li šir­je­ne po­ža­ra ter po­sle­dič­no ob­va­ro­va­li ži­vlje­nje in pre­mo­že­nje sta­no­val­cev," je v spo­ro­či­lu za jav­nost po­li­cij­ske ko­le­ge po­hva­li­la ti­skov­na pred­stav­ni­ca ma­ri­bor­ske po­li­cij­ske upra­ve Ani­ta Ko­va­čič Če­lo­fi­ga. O vzro­ku po­ža­ra pa je raz­kri­la, da je ogenj na­mer­no za­ne­til 32-le­tni sta­no­va­lec. Po­li­ci­sta Mi­tja Bo­žnik (le­vo) in Dar­ko Vu­ji­čić, ki sta sku­paj s ko­le­gom Mi­ra­nom Le­šni­kom v po­ne­de­ljek od­re­ga­i­ra­la na klic o po­ža­ru, ki ga je za­ne­til sta­no­va­lec. Naj­prej so za­go­re­li le­sen stol in bla­zi­ne za se­de­nje, po­žar se je raz­ši­ril na le­sen bal­kon, go­re­la so tu­di tla. V po­ža­ru je po ne­stro­kov­ni oce­ni na­sta­lo za oko­li 10.000 evrov ško­de. Sta­no­val­ca, ki je za­ne­til ogenj, bo­do po­li­ci­sti ka­zen­sko ova­di­li za­ra­di pov­zro­či­tve splo­šne ne­var­no­sti, za kar je pred­pi­sa­na ka­zen do pet let za­po­ra. A to še ni vse. Is­ti osu­mlje­ni je po pre­pri­ča­nju po­li­ci­stov tu­di ta, ki je po­ško­do­val av­to­mo­bil, za­ra­di če­sar so po­li­ci­sti v po­ne­de­ljek sploh pri­šli v blo­ko­vsko na­se­lje v Sme­ta­no­vi uli­ci. Za­to bo­do 32-le­tni­ka ova­di­li še za ka­zni­vo de­ja­nje po­ško­do­va­nja tu­je stva­ri, za kar je pred­pi­sa­na de­nar­na ka­zen ali za­por­na do dveh let. Če bo 32-le­tnik ka­zen­sko od­go­var­jal za svo­je po­če­tje, pa je dru­go vpra­ša­nje. Po po­dat­kih po­li­ci­je se na­mreč tre­nu­tno na­ha­ja v psi­hi­a­trič­ni oskr­bi. Če bo­do iz­ve­den­ci ugo­to­vi­li, da ob sto­ri­tvi ka­zni­vih de­janj ni mo­gel ra­zu­me­ti po­me­na svo­je­ga de­ja­nja ali ni mo­gel ime­ti v obla­sti svo­je­ga rav­na­nja za­ra­di du­šev­ne mo­tnje ali du­šev­ne ma­nj­ra­zvi­to­sti, to­žil­stvo zo­per osu­mlje­ne­ga ne bo vlo­ži­lo ob­to­že­ne­ga ak­ta, pač pa pre­dlog za iz­rek var­no­stne­ga ukre­pa ob­ve­zne­ga psi­hi­a­trič­ne­ga zdra­vlje­nja in var­stva v zdra­vstve­nem za­vo­du.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.