Ta­blet­ke skri­val v ele­k­tro oma­ri­ci

Va­ra­di hram­be in pre­pro­da­je sko­raj šti­ri ti­soč ta­blet, ki so v pro­sti pro­da­ji pre­po­ve­da­ne, ter re­snih gro:enj po­li­ci­stom, spe­ci­al­ne­mu po­vra­tni­ku zno­va gro­zi za­por­na ka­zen

Vecer - - Črna kronika - Za­por­na in po­goj­na ka­zen Na krat­ko "Ob­to­že­ne je tre­ba opro­sti­ti" Ta­ble­te za zdra­vlje­nje psi­hič­nih te­žav

To­žil­ka je za Du­ša­na Vu­li­ća pre­dla­ga­la eno­tno ka­zen tri le­ta in pol za­po­ra ter po­dalj­ša­nje pri­po­ra do prav­no­moč­no­sti sod­be (v pri­po­ru je od no­vem­bra la­ni), za Je­le­no Mi­tić pa po­goj­no ka­zen le­to in pol za­po­ra s pre­iz­ku­sno do­bo treh let, ker do zdaj še ni bi­la ka­zno­va­na in je ob­to­že­na le hram­be ta­blet. Ka­zen­ski list za ob­to­že­ne­ga Vu­li­ća pa je že pre­cej po­pi­san. V pre­te­klo­sti je bil prav­no­moč­no že ob­so­jen na po­goj­ne in za­por­ne ka­zni, in si­cer za­ra­di tr­go­va­nja z dro­go, na­si­lja v dru­ži­ni, za­ne­mar­ja­nja otro­ka, po­sil­stva ter tr­go­va­nja z orož­jem. Za­ra­di te­ga je že spe­ci­al­ni po­vra­tnik.

Ob­to­že­na ka­zni­vih de­janj iz ob­to­žni­ce ni­sta pri­zna­la na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku, za­to so ji­ma so­di­li. A sta tu­di na so­je­nju vztra­ja­la, da sta ne­dol­žna. To­žil­stvo Vu­li­ću in Mi­tiće­vi oči­ta, da sta do­ma v ele­k­tro oma­ri­ci hra­ni­la sko­raj 3.900 ta­blet Xa­nax, He­lex, Dor­mi­cum ter dru­ge, ki vse­bu­je­jo sub­stan­ce, ki so v Slo­ve­ni­ji pre­po­ve­da­ne, do­bi pa se jih le na zdrav­ni­ški re­cept. Za­se­gli pa bi ji­ma še več ta­bletk, če Mi­tiće­va ne bi ob pri­ho­du spe­ci­al­cev na hi­šno pre­i­ska­vo v stra­nišč­no školj­ko vr­gla več ta­blet. Iz ana­li­ze pe­ne, ki je osta­la v školj­ki, je na­mreč bi­lo ugo­to­vlje­no, da gre za se­sta­vi­ne raz­lič­nih ta­blet, ki sta jih oči­tno hra­ni­la do­ma z na­me­nom pre­pro­da­je. Pre­i­sko­val­ci so

Umr­la ko­le­sar in pe­ška

V to­rek zve­čer se je v Lju­blja­ni zgo­di­la pro­me­tna ne­sre­ča, v ka­te­ri je umrl 81-le­tni ko­le­sar. Ta je vo­zil po Pe­sar­ski uli­ci in pri tem pa­del po voz­i­šču. Za njim je pri­pe­ljal 35-le­tni vo­z­nik oseb­ne­ga vo­zi­la, ki je ko­le­sar­ja po­vo­zil. Za­ra­di po­škodb je 81-le­tnik umrl.

"Po­li­ci­sti v zve­zi s pre­i­sko­va­njem oko­li­ščin pro­me­tne ne­sre­če na­da­lju­je­jo zbi­ra­nje ob­ve­stil tu­di v sme­ri su­ma sto­ri­tve pov­zro­či­tve pro­me­tne ne­sre­če iz ma­lo­mar­no­sti. Ogle­da kra­ja ne­sre­če sta se ude­le­ži­li tu­di de­žur­ni pre­i­sko­val­na so­dni­ca in dr­žav­na to­žil­ka," je spo­ro­či­la Na­ta­ša Puč­ko s Po­li­cij­ske upra­ve Lju­blja­na.

Iz mur­sko­so­bo­ške po­li­cij­ske upra­ve pa so spo­ro­či­li, da je vče­raj za po­sle­di­ca­mi pro­me­tne ne­sre­če, ki se je zgo­di­la 20. ju­ni­ja v Li­pov­cih, umr­la 67-le­tna pe­ška. V ne­sre­či, ki se je zgo­di­la mi­nu­lo ne­de­ljo v Sve­tem Ju­ri­ju na Go­rič­kem, pa ni šlo za pro­me­tno ne­sre­čo, saj je ob­duk­ci­ja vo­z­ni­ka po­ka­za­la, da je za­ra­di srč­ne ka­pi umrl že pred tr­če­njem v re­kla­mni pa­no. ji­ma za­se­gli tu­di ve­čje šte­vi­lo pla­stič­nih vre­čic raz­lič­nih ve­li­ko­sti ter sko­raj 1.850 evrov, ve­či­no­ma v hra­nil­ni­ku v ko­van­cih po dva evra. Za­to to­žil­stvo me­ni, da je Vu­lić eno ta­blet­ko pro­da­jal po dva evra. Kri­mi­na­li­sti so na­mreč pri­šli do po­dat­kov, da naj bi pro­dal naj­manj 536 ta­bletk.

Na slo­ven­skih ce­stah je za po­sle­di­ca­mi pro­me­tnih ne­sreč le­tos umr­lo že 73 lju­di.

Var­no­stni­ki pri­je­li vlo­mil­ca in ko­pal­ce

Var­no­stnik pod­je­tja Sin­tal je v to­rek ma­lo pred pol­no­čjo v Zre­čah za­sa­čil tri ko­pal­ce, ki so vdr­li v za­prt ba­zen­ski kom­pleks. Za­dr­žal jih je do pri­ho­da po­li­ci­je. Šti­ri ure ka­sne­je je var­no­stno­nad­zor­ni cen­ter Sin­ta­la pre­jel alar­mno spo­ro­či­lo, ki je na­zna­nja­lo, da je šlo ne­kaj na­ro­be v sla­šči­čar­ni v Ko­pru. Ope­ra­ter je na kraj do­god­ka ta­koj na­po­til bli­žnjo in­ter­ven­cij­sko sku­pi­no. Ta je hi­tro pri­spe­la na kraj in tam uje­la vlo­mil­ca, ki ga je na­to pre­da­la po­li­ci­ji.

V kam­pu sne­mal go­le otro­ke

Istr­ski po­li­ci­sti so obrav­na­va­li 62-le­tne­ga slo­ven­ske­ga dr­ža­vlja­na, ki naj bi bil pri ba­ze­nu pri kam­pu v kra­ju Čer­var Po­rat v ne­de­ljo z mo­bi­te­lom sne­mal go­le otro­ke med igro ob ba­ze­nu. Po­re­ški po­li­ci­sti so 62-le­tni­ka po kon­ča­ni pre­i­ska­vi za­ra­di su­ma ka­zni­ve­ga de­ja­nja iz­ko­ri­šča­nja otrok za Od­ve­tni­ka ob­to­že­nih sta v za­ključ­ni be­se­di po­u­da­ri­la, da to­žil­stvo ni zbra­lo no­be­nih do­ka­zov, da bi bi­la ob­to­že­na lah­ko spo­zna­na za kri­va. Vu­li­će­va od­ve­tni­ca je de­ja­la, da naj­de­ne ta­ble­te ni­so bi­le od Vu­li­ća,

por­no­gra­fi­jo ova­di­li, so po­ro­ča­le Pri­mor­ske no­vi­ce. Po­li­ci­sti so 62-le­tni­ka v po­ne­de­ljek pre­da­li pri­por­ni­ške­mu nad­zor­ni­ku is­tr­ske po­li­cij­ske upra­ve.

Prej­šnji me­sec so po­li­ci­sti v hr­va­ški Istri obrav­na­va­li še dva po­dob­na pri­me­ra. Sre­di me­se­ca se je v pri­po­ru zna­šel 59-le­tni dr­ža­vljan Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, ki je na nu­di­stič­ni pla­ži sne­mal otro­ke in mla­do­le­tni­ke, na­to pa po­snet­ke pre­ne­sel na svoj pre­no­sni ra­ču­nal­nik. Ne­kaj dni ka­sne­je je otro­ke na pla­ži v Val­ban­do­nu sne­mal tu­di 36-le­tni nem­ški dr­ža­vljan, kar sta opa­zi­la po­li­ci­sta, ki ta­krat si­cer ni­sta bi­la v služ­bi, in ga are­ti­ra­la.

Pe­ša­čil po av­to­ce­sti in raz­gra­jal

Bre­ži­ški po­li­ci­sti so v to­rek po­pol­dne opa­zi­li mo­ške­ga, ki je v bli­ži­ni Obrež­ja pe­ša­čil po av­to­ce­sti in ta­ko ogro­žal se­be in dru­ge ude­le­žen­ce v ce­stnem pro­me­tu. "Za­ra­di kr­ši­tve so 27- le­tne­mu dr­ža­vlja­nu Bol­ga­ri­je iz­re­kli glo­bo in ga na­po­ti­li na bli­žnje av­to­ce­stno po­sta­ja­li­šče," je spo­ro­či­la Alen­ka Dre­nik s Po­li­cij­ske upra­ve No­vo me­sto. A Bol­gar se tam ni umi­ril, tem­več je v pro­sto­rih ben­cin­ske­ga ser­vi­sa raz­gra­jal in raz- tem­več da jih je tam v hram­bi pu­stil nje­gov zna­nec. Prav ta­ko je tr­di­la, da ni do­ka­zov, da bi Vu­lić gro­zil kri­mi­na­li­stom in po­li­cij­skim spe­ci­al­cem, “saj nji­ho­ve iz­ja­ve o tem ni­so skla­dne“. To­žil­ka He­le­ne Zo­bec Do­lanc je na na­ved­be od­ve­tni­ce de­ja­la, da to se­ve­da ni res. Ob­to­že­ni naj bi ob are­ta­ci­ji kri­mi­na­li­stom gro­zil z be­se­da­mi, da če ga are­ti­ra­jo, "se bo zgo­di­la no­va Ižan­ka", to pa so po­li­ci­sti ra­zu­me­li kot gro­žnjo s smr­tjo. Na Ižan­ski ce­sti je na­mreč pred dve­ma le­to­ma Sa­mo Ta­din na­mer­no pov­zro­čil pro­me­tno ne­sre­čo, v ka­te­ri je umrl mlaj­ši po­li­cist. Prav ta­ko naj bi bil Vu­lić gro­zil spe­ci­al­cu, ki ga je vkle­nil, da ga bo na­šel - kljub te­mu, da je imel ma­sko na obra­zu, - in da se mu bo ma­šče­val, na po­sta­jo spe­ci­al­ne eno­te po­li­ci­je pa da bo vr­gel bom­bo. Ob­to­že­ni Vu­lić je v svo­ji dalj­ši za­ključ­ni be­se­di de­jal, da ni­ko­li ni pro­da­jal ta­blet, ti­ste naj­de­ne do­ma pa so bi­le od ko­le­ga ali pa pred­pi­sa­ne na re­cept. "Žal mi je, da mi je Je­le­na ob hi­šni pre­i­ska­vi pre­pre­či­la, da bi spil ta­ble­te in da jih je vr­gla v stra­ni­šče, ker me da­nes ne bi bi­lo več tu­kaj in z Je­le­no ne bi ime­la no­be­nih te­žav. Mi­ha mi je v hram­bo pri­ne­sel ta­ble­te in jaz sem ob tem za­slu­til pri­lo­žnost, da bom za­se pri­šel do ta­blet. Psi­hič­ne te­ža­ve imam za­ra­di voj­ne že več kot dvaj­set let, za­to so mi zdrav­ni­ki pred­pi­so­va­li raz­lič­ne ta­ble­te in sem po­stal od­vi­sen od njih. Je­le­na ni ve­de­la za ta­ble­te v ele­k­tro oma­ri­ci, ve­li­ko pa sva jih ime­la tu­di do­ma po sta­no­va­nju, ker sva bi­la od­vi­sni­ka od ta­blet in sva jih do­bi­la na re­cept. Od kar sem v pri­po­ru mi je zdrav­nik pred­pi­sal je­ma­nje pet­de­se­tih ta­blet dnev­no," je še po­ve­dal ob­to­že­ni. De­nar v hra­nil­ni­ku pa so da­ro­va­li obi­sko­val­ci za nje­go­va otro­ka, ki si­cer ži­vi­ta z nje­go­vo nek­da­njo že­no, je še po­ve­dal. Ob­to­že­ni Du­šan Vu­lić je v za­ljuč­ni be­se­di še po­ve­dal, "da me ima­jo po­li­ci­sti na pi­ki od le­ta 1998, ko so me sko­raj do smr­ti pre­te­pli". Ta­krat naj bi mu bi­lo moč­no po­ško­do­va­li gla­vo, za­ra­di če­sar ima še da­nes hu­de po­sle­di­ce. Zo­per ti­ste, ki naj bi ga bi­li pre­te­pli, je vlo­žil tož­bo in jo do­bil, je še po­ve­dal. "In od do­blje­ne tož­be na­prej mi po­li­ci­sti kar na­prej ne­kaj pod­ti­ka­jo, " je še do­dal ob­to­že­ni. me­ta­val pro­daj­ne ar­ti­kle. "Kr­ši­telj ni upo­šte­val uka­zov po­li­ci­stov in se ni po­mi­ril, za­to so zo­per nje­ga upo­ra­bi­li pri­sil­na sred­stva, ga ob­vla­da­li in od­pe­lja­li v pro­sto­re za pri­dr­ža­nje," je po­ve­da­la Dre­ni­ko­va. Za­ra­di kr­ši­tev jav­ne­ga re­da in mi­ru so mu bre­ži­ški po­li­ci­sti iz­da­li pla­čil­ni na­log.

Za­kaj sta be­ža­la pred po­li­ci­sti

Ko­pr­ske po­li­ci­ste so v to­rek ob 12. uri ita­li­jan­ski ko­leg ob­ve­sti­li, da je pro­ti Slo­ve­ni­ji po­be­gnil vo­z­nik oseb­ne­ga av­to­mo­bi­la s ko­pr­ske­ga ob­mo­čja, ki je opla­zil vo­zi­lo ka­ra­bi­njer­jev. Ko­pr­ski po­li­ci­sti so vo­z­ni­ka do­bre pol ure po pri­ja­vi iz­sle­di­li v Izo­li, a je nji­ho­vo na­vo­di­lo, naj usta­vi, igno­ri­ral. Po­li­ci­sti so ga na­to usta­vi­li v na­se­lju Ja­god­je in ugo­to­vi­li, da je av­to vo­zi­la žen­ska, 28-le­tna dr­ža­vljan­ka Slo­va­ške, ki v Slo­ve­ni­ji ni­ma ure­je­ne­ga sta­tu­sa bi­va­nja. Z žen­sko je bil v av­to­mo­bi­lu 40-le­tni Izo­ljan. Oba sta ime­la pri se­bi pre­po­ve­da­ne sub­stan­ce. Žen­ski so po­li­ci­sti za­se­gli po­su­še­ne ra­stlin­ske del­ce ko­no­plje, so­po­tni­ku pa be­lo pra­šna­to snov, ki jo je osu­mlje­ni ta­koj ob usta­vi­tvi od­vr­gel iz av­to­mo­bi­la. Po­li­ci­sti so zo­per oba spro­ži­li hi­tri po­sto­pek, vo­z­ni­ci bo­do iz­da­li tu­di pla­čil­ni na­log za kr­ši­tve v ce­stnem pro­me­tu.

Po­gre­ša­jo Bi­an­co Štih

Ve­lenj­ski po­li­ci­sti zbi­ra­jo ob­ve­sti­la o po­gre­ša­ni 16-le­tni Bi­an­ci Štih iz Ve­le­nja, ki je od­šla od do­ma 13. ju­li­ja. Je sre­dnje moč­ne po­sta­ve, ima sve­tle in ro­žna­te dalj­še la­se, tat­too na pod­lah­ti in pi­er­cing v spo­dnji ustni­ci. Na­za­dnje je bi­la oble­če­na v mo­dre hla­če iz džin­sa in ka­ri­ra­sto sraj­co opeč­na­te bar­ve, so spo­ro­či­li s PU Ce­lje. Vse, ki bi kar­ko­li ve­de­li o po­gre­ša­ni, po­li­ci­ja na­pro­ša, da po­kli­če­jo na 113 ali po­li­cij­sko po­sta­jo Ve­le­nje. (čk)

Fo­to: Igor NAPAST

kb­to­že­ni Du­šan ru­lić naj bi bil po­li­ci­stom spe­ci­al­ne po­li­cij­ske eno­te gro­zil pri hi­šni pre­i­ska­viJ

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.