V po­koj pri 96 le­tih

Princ Fi­lip, so­prog kra­lji­ce Eli­za­be­te II., od vče­raj tu­di za­res upo­ko­jen

Vecer - - Sporočila -

Bri­tan­ski princ Fi­lip, voj­vo­da Edin­bur­ški , se je vče­raj do­konč­no upo­ko­jil, kar po­me­ni, da ne bo več opra­vljal jav­nih ob­ve­zno­sti. Ob tej pri­lo­žno­sti so mu pri­re­di­li mor­na­ri­ško slo­ve­snost, kot se za nek­da­nje­ga ka­de­ta, ki je oča­ral naj­stni­ško prin­ce­so in se po­zne­je z njo po­ro­čil, tu­di spo­do­bi. Zdaj 96-le­tni princ Fi­lip, ki je bil naj­dlje služ­bu­jo­či princ so­prog v bri­tan­ski zgo­do­vi­ni, je vče­raj opra­vil svo­jo 22.219. in hkra­ti za­dnjo ura­dno dol­žnost, da­nes pa že uži­va v ne­ko­li­ko bolj spro­šče­nem vsak­da­nji­ku. Med slo­ve­sno­stjo v Bucking­ham­ski pa­la­či se je kot po­velj­nik bri­tan­ske kra­lje­ve mor­na­ri­ce po­klo­nil vo­ja­kom, ki so so­de­lo­va­li pri le­to­šnji do­bro­del­ni kam­pa­nji Ro­yal Ma­ri­nes Glo­bal 1664 Chal­len­ge. Gre za vr­sto pri­re­di­tev, v okvi­ru ka­te­rih so bri­tan­ski ma­rin­ci v sto dneh opra­vi­li sto iz­zi­vov, po­ve­za­nih z nji­ho­vo mo­čjo in vzdr­žlji­vo­stjo, da bi zbra­li sred­stva za do­bro­del­no de­jav­nost bri­tan­ske kra­lje­ve mor­na­ri­ce.

Na­rav­nost ob­ču­do­va­nja vre­dno je, ka­ko se je princ Fi­lip od­re­zal pri opra­vlja­nju svo­jih dol­žno­sti. Usluž­ben­ci Bucking­ham­ske pa­la­če so se­šte­li, da je v 65 le­tih ka­ri­e­re prin­ca so­pro­ga opra­vil sku­pno 637 sa­mo- stoj­nih obi­skov v 143 dr­ža­vah, imel kar 5496 go­vo­rov in vse­e­no na­šel čas, da je na­pi­sal 14 knjig in opra­vljal vlo­go po­kro­vi­te­lja 785 or­ga­ni­za­cij. Po­velj­nik kra­lje­ve mor­na­ri­ce je po­stal ju­ni­ja 1953, ko je na tem po­lo­ža­ju na­sle­dil svo­je­ga po­koj­ne­ga ta­sta, kra­lja Ju­ri­ja VI. Prav pre­zgo­dnja smrt kra­lja Ju­ri­ja VI. fe­bru­ar­ja 1952 je bi­la ti­sta, za­ra­di ka­te­re je mo­ral Fi­lip pre­ki­ni­ti svo­jo ze­lo obe­tav­no ka­ri­e­ro pri bri­tan­ski kra­lje­vi mor­na­ri­ci. Od ti­ste­ga tre­nut­ka na­prej je bil "le" so­prog kra­lji­ce Eli­za­be­te II. in je ves čas nje­ne vla­da­vi­ne stal ob njej ali ko­rak za njo. Že ma­ja so iz Bucking­ham­ske pa­la­če spo­ro­či­li, da princ Fi­lip ne bo več opra­vljal svo­jih ura­dnih dol­žno­sti, če­prav naj bi ob­ča­sno še ve­dno spre­mljal kra­lji­co na do­lo­če­nih do­god­kih. "Rav­no od­kri­vam, ka­ko je, če si z eno no­go v gro­bu," se je ne­dav­no po­ša­lil v po­go­vo­ru s ku­har­sko moj­stri­co Prue Le­i­th med ne­ko pri­re­di­tvi­jo v pa­la­či.

Ta­koj po ob­ja­vi pre­se­ne­tlji­ve ve­sti, ki po za­go­to­vi­lih pred­stav­ni­kov Bucking­ham­ske pa­la­če ni po­ve­za­na s prin­če­vim zdrav­jem, so se mno­gi voj­vo­di Edin­bur­ške­mu za­hva­li­li, ker je ta­ko do­bro opra­vljal svo­je jav­ne ob­ve­zno­sti. Bri­tan­ska pre­mi­er­ka The­re­sa May je de­ja­la, da je bil kra­lji­ci ves čas v opo­ro, med­tem ko je vod­ja la­bu­ri­stov Je­re­my Cor­byn po­hva­lil nje­gov ja­sen čut za ura­dno dol­žnost, s ka­te­rim je lju­di nav­di­ho­val več kot šest de­se­tle­tij. Zdaj 91-le­tna kra­lji­ca bo s po­mo­čjo dru­gih čla­nov kra­lje­ve dru­ži­ne na­da­lje­va­la opra­vlja­nje ura­dnih dol­žno­sti. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, če­tr­tek, 3. av­gust 2017

KA­KO BO VRE­ME VPLI­VA­LO NA POČUTJE:

Vzhod son­ca: Za­hod son­ca:

Lu­ni­na me­na: (pol­na lu­na

Bi­o­me­te­o­ro­lo­ške raz­me­re bo­do za­ra­di ze­lo vi­so­kih tem­pe­ra­tur ne­u­go­dne, za­to je pri­po­ro­člji­vo po­skr­be­ti za ustre­zno za­šči­to pred vro­či­no, uži­va­ti lah­ko hra­no in do­volj te­ko­či­ne ter se v naj­to­plej­šem de­lu dne­va iz­o­gi­ba­ti od­več­nim te­le­snim na­po­rom. Kro­nič­ni bol­ni­ki naj upo­šte­va­jo na­vo­di­la zdrav­ni­kov.

Fo­to: REUTERS

lo NNJNMU ura­dnih dol­žno­stih je :as za za­slu­že­ni po­ko­jJ

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.