Voj­ni­ški ba­lo­nar­ji pra­znu­je­jo

Vecer - - Front Page -

Ba­lo­nar­ski klub Voj­nik je Du­šan Bo­ja­no­vič - si­cer že od prej iz­ku­šen le­ta­lec z na­pra­va­mi, tež­ji­mi od zra­ka - usta­no­vil pred dve­ma de­se­tle­tje­ma. A ba­lo­nar­ji ni­ma­jo ne v Voj­ni­ku ni­ti dru­god po Slo­ve­ni­ji no­be­nih pra­vih ra­zlo­gov za slav­je. V tre­nu­tnih vre­men­skih raz­me­rah je pre­vro­če, da bi z ba­lo­ni na to­pli zrak sploh lah­ko po­le­te­li. Ne­po­pra­vlji­vo ško­do je te­mu špor­tu pri nas na­re­di­la tu­di zna­na ne­sre­ča na Lju­bljan­skem bar­ju, po sve­tu pa vse ve­čja ko­mer­ci­a­li­za­ci­ja, ko la­stni­ki ba­lo­nov vi­di­jo le po­ten­ci­al­ni do­bi­ček s čim manj vlo­že­ni­mi sred­stvi, po­za­blja­jo pa na var­nost in uži­tek. (rp)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.