Smr­to­no­sne zlo­ra­be

Šo­fer­ji to­vor­nja­kov so nam raz­kri­li šte­vil­ne kr­ši­tve svo­jih de­lo­da­jal­cev

Vecer - - Front Page - Da­mi­ja­na Ži­št

Gle­de na ve­lik od­ziv na naš po­ne­delj­kov čla­nek o te­ža­vah vo­z­ni­kov to­vor­nja­kov še na­prej raz­kri­va­mo do­mnev­ne kr­ši­tve de­lo­da­jal­cev do vo­z­ni­kov. Po­go­var­ja­li smo se z vo­z­ni­ko­ma in Go­ra­nom Zr­nićem iz De­la­vske sve­to­val­ni­ce v Lju­blja­ni.

De­lo prek de­lov­ne­ga ča­sa in pre­o­bre­me­nje­nost

"Vsak dan vo­zim več kot dva­najst ur, ker me v to si­li de­lo­da­ja­lec. Vo­zim be­ton po Slo­ve­ni­ji, po­go­sto tu­di v tu­ji­no. Do­mov pri­ha­jam ze­lo utru­jen oko­li de­se­te, enaj­ste ure zve­čer. Med vo­žnjo upo­ra­bljam ta­ho­graf, na­pra­vo, ki be­le­ži gi­ba­nje to­vor­nja­ka, ven­dar je moj de­lov­ni čas dnev­no pre­ko­ra­čen. De­lo­da­ja­lec nam ve­dno go­vo­ri, da če nas bo usta­vi­la po­li­ci­ja, bo on pla­čal ka­zen. Te­ga se za zdaj res dr­ži," pra­vi vo­z­nik to­vor­nja­ka za pre­voz be­to­na.

De­lo­da­ja­lec pa vo­z­ni­ka si­li tu­di v to, da na­me­sto do­vo­lje­nih se­dem ton be­to­na pe­lje ve­li­ko več, vse tja do tri­najst. "V za­čet­ku sem se te­mu upi­ral, a mi je gro­zil z od­po­ved­jo in dru­gi­mi stvar­mi, zdaj na­lo­žim, ko­li­kor mi na­ro­či, in od­pe­ljem, ka­mor mo­ram. Ve­dno zno­va me je ze­lo strah, saj je ta­ko pre­o­bre­me­njen to­vor­njak smr­to­no­sno vo­zi­lo na ce­sti. Sploh si ne upam po­mi­sli­ti, kaj bi bi­lo, če bi bi­la ce­sta mo­kra in spolz­ka, za­vo­re mi sploh ne bi pri­je­le, ker bi bil to­vor­njak moč­no pre­o­bre­me­njen, in po­sle­di­ce bi lah­ko bi­le ze­lo hu­de, saj bi se za­go­to­vo zgo­di­la pro­me­tna ne­sre­ča," do­da­ja so­go­vor­nik. Če ga usta­vi po­li­ci­ja, v nje­go­vih do­ku­men­tih ura­dno pi­še, da vo­zi do­vo­lje­no ko­li­či­no be­to­na. Pro­da­ja­lec be­to­na pa mu na­pi­še še do­ku­ment, v ka­te­rem je za­pi­sa­na pra­vil­na ko­li­či­na be­to­na, in te­ga po­tem pla­ča de­lo­da­ja­lec, ki se mu fi­nanč­no iz­pla­ča, da so to­vor­nja­ki pre­o­bre­me­nje­ni, ker lah­ko ta­ko opra­vi ne­kaj pre­vo­zov manj. Če pa po­li­ci­ja nje­gov ka­mi­on steh­ta in ugo­to­vi, da je pre­na­lo­žen, sle­di ka­zen ali obisk so­dni­ka. "Vse ka­zni si­cer pla­ča moj de­lo­da­ja­lec, mi pa na po­ti na so­di­šče v svo­jem pre­gre­šno dra­gem por­sche­ju raz­la­ga, kaj mo­ram re­či na so­di- šču; pred­vsem to, da sem to­vor­njak pre­več na­lo­žil, ker sem sam ta­ko ho­tel, in da on o tem ni­če­sar ne ve," do­da­ja vo­z­nik to­vor­nja­ka.

Pla­či­lo po pre­vo­že­nih ki­lo­me­trih je ne­za­ko­ni­to

Naš so­go­vor­nik me­seč­no vo­zi od 300 do 350 ur, za kar prej­me oko­li 1300 evrov ne­to pla­če. De­lo­da­ja­lec je z njim skle­nil ustni do­go­vor, da mu bo pla­čal 0,13 cen­ta po opra­vlje­nem ki­lo­me­tru vo­žnje. Ta­kšen na­čin po­slo­va­nja je ne­za­ko­nit, pra­vi Go­ran Zr­nić iz De­la­vske sve­to­val­ni­ce. Ta­ko svo­je vo­z­ni­ke pla­ču­je ve­li­ko slo­ven­skih pod­je­tjih, "na­me­sto, da bi jim kot mo­bil­nim de­lav­cem, ki vo­zi­jo v tu­ji­no, pla­ča­li za­kon­sko od­mer­je­ne dnev­ni­ce". Pro­blem za vo­z­ni­ke ka­mi­o­nov in do­bi­tek za de­lo­da­jal­ce je po­manj­klji­va za­ko­no­da­ja, opo­zar­ja Zr­nić, "saj že ne­kaj let v Slo­ve­ni­ji ni­ma­mo ko­lek­tiv­ne po­god­be za vo­z­ni­ke to­vor­nja­kov v med­na­ro­dnem pro­me­tu, za­to je mo­go­če ve­li­ko iz­i­gra­vanj de­lo­da­jal­cev".

V dr­ža­vah zu­naj EU še ve­čje kr­ši­tve

Zr­nić ome­ni tu­di pri­mer lju­bljan­ske­ga pod­je­tja, ka­te­re­ga la­stnik je hr­va­ški dr­ža­vljan, ži­več v Av­stri­ji, ki v glav­nem za­po­slu­je de­lav­ce iz dr­žav nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je. Ve­či­no to­vo­ra naj bi vo­z­ni­ki vo­zi­li po Sr­bi­ji, Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni ter dr­ža­vah zu­naj EU. Za­to svo­je de­lav­ce men­da v pod­je­tju si­li­jo, da vo­zi­jo pre­ko de­lov­ne­ga ča­sa, ker v dr­ža­vah, kjer vo­zi­jo, ne ve­lja­jo di­rek­ti­ve EU gle­de pra­vil vo­žnje in po­čit­kov vo­z­ni­kov to­vor­nja­kov. Ta­ko jim ni mo­go­če iz­re­či ta­kšnih ka­zni kot v EU. "Nji­ho­vi vo­z­ni­ki so v glav­nem iz dr­žav nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je in obi­čaj­no jih ne­kaj me­se­cev sploh ne pri­ja­vi­jo in de­la­jo za­nje na čr­no. Na­to jih v Slo­ve­ni­ji, kjer je se­dež pod­je­tja, pri­ja­vi­jo, ven­dar jih sla­bo pla­ča­jo. Od pr­vih ne­kaj plač jim od­šte­je­jo stro­ške de­lov­ne­ga in bi­val­ne­ga vi­z­u­ma ter za zdrav­ni­ški pre­gled, kar je za­kon­sko stro­šek de­lo­da­jal­ca. Obi­čaj­no so sku­pni stro­ški oko­li 400 evrov, vo­z­ni­ku pa re­če­jo, da so ti stro­ški več kot ti­soč evrov. To od­te­gne­jo od pla­če in pri­ka­že­jo kot ne­ke dru­ge stro­ške. Nji­ho­vi vo­z­ni­ki de­la­jo sko­raj vse dni v me­se­cu po več kot dva­najst ur, nji­ho­va pla­ča je oko­li 900 evrov," pra­vi Zr­nić. Od­go­vo­re na Zr­niće­ve tr­di­tve - vse do­mnev­ne kr­ši­tve, ki so jih Zr­niću po­ve­da­li vo­z­ni­ki ome­nje­ne­ga pod­je­tja, je Zr­nić že pri­ja­vil pri­stoj­nim in­špek­ci­jam in FUR­SU - smo sku­ša­li po­i­ska­ti tu­di v ome­nje­nem pod­je­tju. Pro­ku­rist­ka je vse Zr­niće­ve na­ved­ba za­ni­ka­la, moč­no kri­ti- zi­ra­la De­la­vsko sve­to­val­ni­co, vmes pa "gro­zi­la" z zna­nim od­ve­tni­kom, če bo­mo ob­ja­vi­li ime pod­je­tja.

Pro­ble­ma­tič­no raz­to­var­ja­nje to­vo­ra

Zr­nić nas je še opo­zo­ril na to, da ne­ka­te­ri de­lo­da­jal­ci si­li­jo vo­z­ni­ke, da sa­mi raz­to­var­ja­jo, če­prav za­to mor­da ni­ma­jo ustre­znih znanj in ve­ščin. Ne­ka­te­ri na­roč­ni­ki de­lo­da­jal­cu na­mreč pla­ča­lo za iz­to­var­ja­nje, ker je za­nje to ce­ne­je, kot pa če bi mo­ra­li sa­mi pre­lo­ži­ti to­vor. "Ven­dar obi­čaj­no de­lo­da­jal­ci vo­z­ni­ku, ki iz­to­var­ja, te­ga ne pla­ča, am­pak de­nar, ki ga je pre­jel od na­roč­ni­ka, po­spra­vi v svoj žep. Prav ta­ko na­sta­ne te­ža­va, če se vo­z­ni­ku med iz­to­var­ja­njem to­vo­ra kaj zgo­di, ker obi­čaj­no ni­so za­va­ro­va­ni za to­vr­stna de­la," do­da­ja Zr­nić.

De­lo­da­jal­ci, ki hle­pi­jo za do­bič­kom, si­li­jo svo­je vo­z­ni­ke to­vor­nja­kov v kr­ši­tve ce­stno­pro­me­tnih pred­pi­sov

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

De­lo­da­jal­ci se do­go­vo­ri­jo, da vo­z­ni­ku pla­ča­jo po pre­vo­že­nih ki­lo­me­trih, kar je ne­za­ko­ni­to, opo­zar­ja­jo v De­la­vski sve­to­val­ni­ci. Sli­ka je sim­bol­na.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.