Kre­velj ni za­ko­ni­ti di­rek­tor Ni­gra­da

Po na­ših in­for­ma­ci­jah je okro­žno so­di­šče v Ma­ri­bo­ru iz­da­lo sklep, da Ma­tja­ža Kre­vlja ne vpi­še v so­dni re­gi­ster; na vr­sti zno­va nad­zor­ni svet

Vecer - - Front Page - Igor Se­lan

Kot smo iz­ve­de­li, je okro­žno so­di­šče v Ma­ri­bo­ru iz­da­lo sklep, da se Ma­tja­ža Kre­vlja ne vpi­še v so­dni re­gi­ster kot di­rek­tor­ja Ni­gra­da. Ni­grad ta­ko tre­nu­tno ni­ma za­ko­ni­to po­o­bla­šče­ne ose­be ozi­ro­ma pod­pi­sni­ka po­godb. To bi lah­ko pod­je­tje, ki je pre­te­klo le­to za­klju­či­lo z do­brim mi­li­jo­nom evrov mi­nu­sa, še do­da­tno po­ti­sni­lo v rde­če šte­vil­ke, saj ne mo­re pri­do­bi­va­ti no­vih po­slov, in to prav v tre­nut­ku, ko je grad­be­na se­zo­na na vr­hun­cu.

Na na­ša vpra­ša­nja v zve­zi z ne­za­ko­ni­tim ime­no­va­njem no­ve­ga, si­cer že osme­ga di­rek­tor­ja Ni­gra­da v šti­rih le­tih žu­pa­no­va­nja An­dre­ja Fi­štrav­ca, so se na ob­či­ni od­zva­li sko­po: "Ob­či­na z ome­nje­nim skle­pom ni se­zna­nje­na, saj je bil iz­ro­čen nad­zor­ne­mu sve­tu Ni­gra­da." Vpra­ša­nja smo na­slo­vi­li tu­di na pod­pred­se­dni­ka nad­zor­ne­ga sve­ta Igor­ja Mu­hi­ča, ki pa je od­go­vo­ril le, da od­lo­či­tev so­di­šča pre­u­ču­je: "Kot pred­se­du­jo­či nad­zor­ne­mu sve­tu pa bom iz­ve­del vse, da se za­go­to­vi nor­mal­no po­slo­va­nje pod­je­tja." No­ve­ga dej­stva v zve­zi s svo­jim ime­no­va­njem ni ko­men­ti­ral ni­ti Kre­velj: "Za od­go­vor na to vpra­ša­nje ni­sem pri­sto­jen."

Po na­ših in­for­ma­ci­jah naj bi Mu­hič so­di­šču si­cer že po­dal vlo­go za ime­no­va­nje za­ča­sne­ga po­slo­vod­je pod­je­tja. A pro­fe­sor go­spo­dar­ske­ga pra­va s Prav­ne fa­kul­te­te v Ma­ri­bo­ru Sa­ša Pre­lič pra­vi, da tu­di če je so­di­šče ta­kšno vlo­go pre­je­lo, o njej ne bo od­lo­či­lo. "Za­kon o go­spo­dar­skih druž­bah si­cer da­je mo­žnost ime­no­va­nja ta­ko ime­no­va­ne­ga za­sil­ne­ga di­rek­tor­ja, ven­dar ta mo­žnost ob­sta­ja le, ko nad­zor­ni svet ni več ope­ra­ti­ven. Nad­zor­ni svet Ni­gra­da ima še ve­dno šti­ri čla­ne in nji­ho­va na­lo­ga je, da iz­be­re­jo no­ve­ga di­rek­tor­ja. Bo­do pač ta­ko dol­go se­de­li, da bo­do na­šli ne­ko­ga, ki bo spre­je­mljiv vsaj za tri. Ne mo­re pa nad­zor­ni svet, če se ne mo­re do­go­vo­ri­ti za re­ši­tev, za ka­te­ro bi gla­so­va­li vsaj tri­je čla­ni, me­ni nič te­bi nič od­go­vor­no­sti pre­lo­ži­ti na so­di­šče. Po­leg te­ga di­rek­tor, ki bi ga iz­bra­lo so­di­šče, ne bi imel pol­ne­ga man­da­ta, mo­ral bi sa­mo iz­ve­sti po­stop­ke, ki bi pri­ve­dli do te­ga, da druž­ba do­bi za­ko­ni­to po­slo­vod­stvo."

Kot je zna­no, je za no­ve te­ža­ve Ni­gra­da kriv ma­ri­bor­ski žu­pan An­drej Fi­štra­vec ozi­ro­ma nje­go­va eki­pa. Nad­zor­ni svet pod­je­tja je na­mreč spo­mla­di iz­dal raz­pis za no­ve­ga di­rek­tor­ja in na njem sku­paj z žu­pa­no­vo eki­po iz­bral ja­nu­ar­ja po­sta­vlje­ne­ga za­ča­sne­ga di­rek­tor­ja Mar­ka Pleč­ka. Na­to pa se je za­lo­mi­lo. Fi­štra­vec k Pleč­ko­vem ime­no­va­nju prak­tič­no čez noč ni več že­lel po­da­ti so­glas­ja, za­ra­di če­sar je od- sto­pil pred­se­dnik nad­zor­ne­ga sve­ta Bran­ko Ha­lu­žan. Ker je že prej od­sto­pil tu­di pred­stav­nik DUTB Ma­te­vž Sla­pni­čar, so v nad­zor­nem sve­tu osta­li sa­mo še štir­je, dva pred- stav­ni­ka za­po­sle­nih ter Mi­tja Ha­saj in Igor Mu­hič kot pred­stav­ni­ka ka­pi­ta­la. Dvaj­se­te­ga ju­li­ja se je nad­zor­ni svet se­stal zno­va, da bi tik pred iz­te­kom Pleč­ko­ve­ga za­ča­sne­ga man­da­ta (23. ju­li­ja) ven­dar­le ime­no­val no­ve­ga di­rek­tor­ja. A sta pred­stav­ni­ka za­po­sle­nih se­jo za­pu­sti­la, Kre­vlja pa sta za di­rek­tor­ja ime­no­va­la le Ha­saj in Mu­hič. Če­prav je Pre­lič me­nil, da je sklep za­to prav­no ne­ob­sto­ječ, ker ni bil spre­jet s pra­vil­no ve­či­no, pred­se­dni­ca Zdru­že­nja nad­zor­ni­kov Slo­ve­ni­je Ire­na Pri­jo­vić pa, da je Kre­vlje­vo ime­no­va­nje ne­za­ko­ni­to tu­di gle­de na ve­ljav­ni sta­tut Ni­gra­da, je ma­ri­bor­ska ob­či­na vztra­ja­la. Še več, Mu­hič je ce­lo pi­sno spo­ro­čil, da je bil po­sto­pek ime­no­va­nja pra­vi­len, kar naj bi do­ka­zo­va­lo tu­di pre­ver­ja­nje no­tar­ja in vpis v so­dni re­gi­ster, kar se je zdaj do­konč­no iz­ka­za­lo za ne­re­snič­no.

Ni­grad ne mo­re pri­do­bi­va­ti no­vih po­slov, in to prav v tre­nut­ku, ko je grad­be­na se­zo­na na vr­hun­cu

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

So­di­šče ni odo­bri­lo vpi­sa Ma­tja­ža Kre­vlja v so­dni re­gi­ster, Ni­grad je ta­ko tre­nu­tno brez di­rek­tor­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.