Išče­jo iz­o­bra­žen ka­der

Vecer - - V žarišču -

"Ja­pon­ske in­ve­sti­ci­je v Slo­ve­ni­ji so v za­dnjem ča­su v po­ra­stu. Glav­ni de­jav­nik za od­lo­či­tev o in­ve­sti­ci­ji s stra­ni pod­je­tja o tem, kje in­ve­sti­ra­ti, je kom­bi­na­ci­ja raz­lič­nih ra­zlo­gov in se raz­li­ku­je od pod­je­tja do pod­je­tja. Ja­pon­ska pod­je­tja so pri svo­jih od­lo­či­tvah o in­ve­sti­ci­jah mor­da še ne­ko­li­ko bolj pre­u­dar­na, kot to ve­lja za pod­je­tja iz Evro­pe in ZDA. Za­to je ver­je­tno ve­čje šte­vi­lo ja­pon­skih in­ve­sti­cij v Slo­ve­ni­ji po­sle­di­ca pre­te­klih ak­tiv­no­sti v mi­nu­lih le­tih, v tem ča­su pa je na kri­lih do­brih go­spo­dar­skih raz­mer v Slo­ve­ni­ji in Evro­pi ta od­lo­či­tev do­zo­re­la. Slo­ve­ni­ja ja­pon­skim pod­je­tjem naj­ver­je­tne­je po­nu­ja ustre­zno kom­bi­na­ci­jo kva­li­te­tne­ga ka­dra, ure­je­no po­slov­no oko­lje in bli­ži­no ve­čjih evrop­skih tr­gov. Ne sme­mo po­za­bi­ti ni­ti te­ga, da so ja­pon­ske in­ve­sti­ci­je v Slo­ve­ni­ji pra­vi­lo­ma do­bro spre­je­te, saj gre za in­ve­sti­ci­je z viš­jo do­da­no vre­dno­stjo (pri­mer Ya­skawe). Pod­po­ra lo­kal­ne­ga oko­lja je in­ve­sti­tor­ju brez dvo­ma po­memb­na in­for­ma­ci­ja. Hkra­ti ja­pon­ske in­ve­sti­ci­je pra­vi­lo­ma po­me­ni­jo iz­ho­dišč­no toč­ko ja­pon­skih pod­je­tij pri osva­ja­nju evrop­skih tr­gov ali pa gre za ta­ko ime­no­va­ne raz­ši­ri­tve­ne in­ve­sti­ci­je. Obo­je je po­memb­no pri po­li­ti­ki za­po­slo­va­nja, saj ne gre za is­ka­nje stro­škov­nih si­ner­gij (od­pu­šča­nje), tem­več ja­pon­ska pod­je­tja v slo­ven­skih druž­bah do­da­tno za­po­slu­je­jo in išče­jo ka­der, ki je spo­so­ben ustva­ri­ti viš­jo do­da­no vre­dnost. To po­me­ni, da je tu­di de­lo­da­ja­lec spo­so­ben iz­pla­če­va­nja viš­jih plač in dru­gih do­hod­kov," ko­men­ti­ra Pe­ter Jen­čič, ALTA Skla­di.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.