Za vrh SDT ena pri­ja­va

Vecer - - V žarišču -

Naj od­go­vo­ri­jo na mi­ni­str­stvu za pra­vo­sod­je. To je bil edi­ni od­ziv vod­je Spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­stva Ha­ri­ja Fur­la­na vče­raj, ali je edi­na pri­ja­va, ki je na na­slov pra­vo­so­dne­ga mi­ni­str­stva pri­šla za na­sle­dnji man­dat na tem me­stu, nje­go­va. In je Ve­čer pred­tem in po­tem vpra­šal tu­di mi­ni­str­stvo. Od­go­vor: molk. Sa­mo in­for­ma­ci­ja, da je pri­ja­va ena, in raz­la­ga­nje po­stop­ka od tu na­prej. Še­fa SDT ime­nu­je dr­žav­no­to­žil­ski svet na pre­dlog mi­ni­stra, po pred­ho­dnem mne­nju ge­ne­ral­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­ca, ki je od ma­ja nov, nek­da­nji pr­vi mož ma­ri­bor­ske­ga okro­žne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­stva Dra­go Ške­ta.

Pod čr­to: Fur­lan s pod­po­ro MP in svo­je­ga pred­po­sta­vlje­ne­ga ne bi smel ime­ti po­seb­nih te­žav. Ta­ko da osta­ne vpra­ša­nje, ali sam že­li še en šestle­tni man­dat na ta­ko re­koč naj­bolj zah­tev­nem in iz­po­sta­vlje­nem to­žil­skem me­stu v dr­ža­vi, na to­žil­stvu, ki se ukvar­ja s pre­ga­nja­njem or­ga­ni­zi­ra­ne­ga, go­spo­dar­ske­ga, ko­rup­cij­ske­ga kri­mi­na­la. Kar to­žil­ski vrh vsa­kič ome­ni kot svo­jo pr­vo pri­o­ri­te­to. (va)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.