Ni­grad vo­di(l) ne­za­po­sle­ni di­rek­tor

Ma­tjaž Kre­velj vče­raj ugo­to­vil, da je za­dnjih de­set dni brez­po­seln in brez vseh za­va­ro­vanj; sin­di­kat in svet de­lav­cev za da­nes zju­traj skli­ca­la zbor de­lav­cev in nanj po­va­bi­la tu­di žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca, ki pa ga na zbor ne bo

Vecer - - FRONT PAGE - Sin­di­kat pro­ti pre­o­bli­ko­va­nju v d.o.o. Utri­nek: Kdo bo pod­pi­so­val ra­ču­ne?

Ma­tjaž Kre­velj vče­raj ugo­to­vil, da je za­dnjih de­set dni brez­po­seln in brez vseh za­va­ro­vanj.

Pred­se­dnik sin­di­ka­ta Dra­go Bu­ček je ob tem iz­ra­zil tu­di na­spro­to­va­nje pre­dlo­gu ma­ri­bor­ske ob­či­ne za pri­ha­ja­jo­čo skup­šči­no, ki bo 24. av­gu­sta, po ka­te­rem bi se Ni­grad iz del­ni­ške druž­be sta­tu­sno pre­o­bli­ko­val v druž­bo z ome­je­no od­go­vor­no­stjo: "Za­po­sle­ni se s tem ni­ka­kor ne stri­nja­mo. Po­slo­va­nje pod­je­tja je že zdaj skraj­no ne­tran­spa­ren­tno, kaj bo še­le

An­drej PETELINŠEK po pre­o­bli­ko­va­nju. Prav ta­ko nam ni ja­sno, od kod Ni­gra­du de­nar za po­ten­ci­al­ne od­ku­pe de­le­žev ti­stih la­stni­kov, ki bi skle­pu na­spro­to­va­li."

Kot so za Ve­čer po­ja­sni­li na ob­či­ni, na­mreč od­ku­pa del­nic ti­stih de­le­žni­kov, ki se s sta­tu­sno spre­mem­bo ne bi stri­nja­li, ne mo­re iz­ve­sti ob­či­na, saj bi se s tem po­ru­ši­lo ob­sto­je­če ka­pi­tal­sko raz­mer­je, za­to bi mo­ral te de­le­že od­ku­pi­ti Ni­grad. Ob­či­na je to­rej za skup­šči­no pod­je­tja pre­dla­ga­la sklep, ki ustre­za njej kot naj­ve­čji la­stni­ci, za­pi­tek pa bo pla­čal že ta­ko obu­bo­ža­ni Ni­grad. Kot smo iz­ve­de­li iz vi­rov v Ni­gra­du, za­ra­di od­lo­či­tev nad­zor­ne­ga sve­ta, na­re­ko­va­nih z ob­či­ne, v pod­je­tju tre­nu­tno vla­da po­poln ka­os. Da so žu­pa­no­vi eki­pi

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Za­po­sle­ni v Ni­gra­du žu­pa­nu An­dre­ju Fi­štrav­cu oči­ta­jo, da je druž­ba za­ra­di ne­neh­nih in ne­re­snih ka­dro­vskih me­njav na me­stu di­rek­tor­ja za­šla v ne­za­vi­dljiv po­lo­žaj.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.