Ne le po­li­tič­na raz­ha­ja­nja

Po­so­da­blja­nje za­sta­re­le obramb­ne za­ko­no­da­je se ka­že kot mi­si­ja ne­mo­go­če, če bo­do v SD ne­so­glas­ja v vla­di ra­zu­me­li zgolj kot po­li­tič­no na­ga­ja­nje

Vecer - - V ŽARIŠČU - Ne­skla­dno­sti s sis­te­mom plač v jav­nem sek­tor­ju Pri­mer­ja­ve spod­ko­pa­va­jo spo­što­va­nje

Prej­šnji te­den je na za­dnji se­ji vla­de pred po­či­tni­ca­mi za­vre­lo. V glav­nem za­ra­di osnut­ka spre­memb obramb­ne za­ko­no­da­je, ki jo na pri­stoj­nem mi­ni­str­stvu pod tak­tir­ko An­dre­je Ka­tič pri­pra­vlja­jo že vse od za­čet­ka man­da­ta, na medre­sor­ski rav­ni pa jo vla­da uskla­ju­je že pol­dru­go le­to. Pred­se­dnik vla­de Mi­ro Ce­rar na­mreč na­po­sled pre­dlo­gov no­vel za­ko­na o obram­bi in za­ko­na o služ­bi v Slo­ven­ski voj­ski - kot že ne­kaj­krat - ni uvr­stil na dnev­ni red se­je. Ra­zlog? Na­spro­to­va­nje dveh dru­gih re­sor­jev, mi­ni­str­stev za no­tra­nje za­de­ve in za jav­no upra­vo.

Obramb­na mi­ni­stri­ca Ka­ti­če­va je po­zne­je no­vi­nar­jem spo­ro­či­la, da bo­do So­ci­al­ni de­mo­kra­ti na­po­sled za­ko­na sa­mi vlo­ži­li v par­la­men­tar­no pro­ce­du­ro, če te­ga no­če sto­ri­ti vla­da. Če­prav po­tre­bu­je za­kon o obram­bi kot krov­ni sis­tem­ski za­kon za to po­dro­čje dvo­tre­tjin­sko ve­či­no. Ta je ne­do­se­glji­va, če je ni­ti ve­čji del ko­a­li­ci­je ne pod­pi­ra. V ne­spo­ra­zum med Ka­ti­če­vo ter mi­ni­strom za jav­no upra­vo Bo­ri­som Ko­priv­ni­kar­jem in mi­ni­stri­co za no­tra­nje za­de­ve Ve­sno Györ­kös Žni­dar je po­se­gel tu­di pr­vak naj­manj­še ko­a­li­ci­je par­tne­ri­ce SD De­jan Ži­dan in pod­prl mi­ni­stri­co iz nji­ho­ve po­li­tič­ne kvo­te. Pre­mi­er­ju Ce­rar­ju je oči­tal, da se ni dr­žal do­go­vo­ra. "Ni­smo več pri­pra­vlje­ni pro­si­ti za to, kar je sku­pni pro­jekt slo­ven­ske dr­ža­ve. Mi­ni­stri­ca se pov­sem upra­vi­če­no po­ču­ti, kot da jo je del vla­de pu­stil na ce­di­lu." na obramb­nem mi­ni­str­stvu in v Slo­ven­ski voj­ski, kjer me­ni­jo, da je bi­la raz­pra­va o nuj­nih spre­mem­bah sla­bo iz­ve­de­na. Te­ža­ve pov­zro­ča­jo tu­di vo­ja­ški sin­di­ka­ti, ki na­čel­no pod­pi­ra­jo spre­mem­be, ki bi pri­ne­sle iz­bolj­ša­nje vo­ja­ške­ga sta­tu­sa, a se hkra­ti po­ču­ti­jo iz­lo­če­ne iz pro­ce­sa sno­va­nja za­ko­na. Pa tu­di ne­ka­te­ri obramb­ni stro­kov­nja­ki, de­ni­mo dr. Kle­men Gro­šelj, so že več­krat po­ve­da­li, da za­ko­no­da­ja pri­na­ša zgolj "koz­me­tič­ne" po­prav­ke za­sta­re­lih sis­tem­skih do­ločb. In med­tem ko so bi­li v SD po Ži­da­no­vih be­se­dah "iz­ra­zi­to ne­pri­je­tno pre­se­ne­če­ni, ko pre­mi­er in SMC na re­še­va­nje po­lo­ža­ja vo­ja­kov gle­da­ta pov­sem dru­ga­če kot na po­li­ci­jo", ima­jo ta­ko na mi­ni­str­stvu za jav­no upra­vo kot na mi­ni­str­stvu za no­tra­nje za­de­ve ne­kaj pov­sem ja­snih vse­bin­skih po­mi­sle­kov.

Za­kon o služ­bi v Slo­ven­ski voj­ski, ki ga je pri­pra­vi­la eki­pa Ka­ti­če­ve, pred­vi­de­va dvig plač­nih ra­zre­dov naj­niž­jim vo­ja­kom in pod­ča­stni­kom in pet od­stot­kov do­dat­ka pri pla­či vsem vo­ja­kom, ker so edi­ni po­klic, ki ima ab­so­lu­tno pre­po­ved stav­ke. Na mi­ni­str­stvu za jav­no upra­vo pri tem opo­zar­ja­jo na vse­bin­ske ne­skla­dno­sti pre­dla­ga­ne za­ko­no­da­je s sis­tem­skim za­ko­nom o pla­čah v jav­nem sek­tor­ju. Po­u­dar­ja­jo, da je bil z uve­lja­vi­tvi­jo za­ko­na o sis­te­mu plač v jav­nem sek­tor­ju (ZSPJS) uza­ko­njen eno­tni plač­ni sis­tem, ta­ko na pri­mer do­dat­ke (z iz­je­mo do­dat­ka za stal­nost) ure­ja le ta sis­tem­ski za­kon, ne več po­droč­ni pred­pi­si. Prav ta­ko za­kon o pla­čah v jav­nem sek­tor­ju in pri­pa­da­jo­ča ured­ba ure­ja­ta de­lov­no uspe­šnost iz na­slo­va po­ve­ča­ne­ga ob­se­ga de­la. Na MNZ na­spro­tu­je­jo pred­vsem po­ve­ča­nju plač za dva plač­na ra­zre­da vsem vo­ja­kom, ki so za­po­sle­ni za do­lo­čen čas. "Si­cer ra­zu­me­mo ra­zlo­ge, za­ra­di ka­te­rih je MORS pri­pra­vil tak pre­dlog, ima­mo pa po­mi­sle­ke v smi­slu aku­mu­la­ci­je plač­nih ra­zre­dov in pri­mer­lji­vo­sti de­lov­nih mest vo­ja­kov in po­li­ci­stov. Z za­ko­no­ma se na­mreč do­da­tno po­vi­šu­je pla­če pri­pa­dni­kom Slo­ven­ske voj­ske, za ka­te­re je bi­lo si­cer v okvi­ru po­ga­janj o od­pra­vi ano­ma­lij že do­go­vor­je­no po­vi­ša­nje plač od ene­ga do dveh plač­nih ra­zre­dov, s či­mer so se v pe­ti ta­rif­ni sku­pi­ni iz­e­na­či­li s po­li­ci­sti, v še­sti pa so jih ce­lo pre­hi­te­li za dva plač­na ra­zre­da," od­go­var­ja­jo z MNZ in po­u­dar­ja­jo, da ima vsak po­klic svo­je po­seb­no­sti. Mi­ni­stri­ca Györ­kös Žni­dar­je­va je že več­krat iz­po­sta­vi­la, da bi bi­lo nuj­no ustre­zno ovre­dno­ti­ti vsak po­klic in pri tem upo­šte­va­ti nje­go­vo zah­tev­nost, od­go­vor­nost in tve­ga­nja, ki jih pri­na­ša, ter spe­ci­fič­no­sti. Pri­mer­ja­ve pa po ne­po­treb­nem ustvar­ja­jo ne­so­glas­ja med po­sa­me­zni­mi po­kli­ci in s tem spod­ko­pa­va­jo vza­je­mno spo­što­va­nje.

Si vo­ja­ki v mir­nem ob­do­bju za­slu­ži­jo ena­ko pla­či­lo kot po­li­ci­sti?

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ne­so­gla­sni mi­ni­stri­ci Ve­sna Györ­kös Žni­dar in An­dre­ja Ka­tič, vsa­ka na svo­ji stra­ni vr­hov­ne­ga po­velj­ni­ka obramb­nih sil Bo­ru­ta Pa­hor­ja

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.