Ita­li­ja tre­ni­ra stro­gost

Le dan po po­tr­di­tvi mi­si­je pred li­bij­sko oba­lo so ita­li­jan­ske pa­trulj­ne lad­je za­se­gle pr­vo plo­vi­lo ne­vla­dnih or­ga­ni­za­cij

Vecer - - PO SVETU -

Ita­li­jan­ska od­lo­či­tev, da pre­ki­ne ti­ho­ta­plje­nje pre­be­žni­kov in mi­gran­tov pre­ko Sre­do­zem­ske­ga mor­ja, se je vče­raj že pri­če­la ka­za­ti v pra­ksi. Lad­je obal­ne stra­že, ki so­de­lu­je­jo v ak­ci­ji v Sre­do­ze­mlju, ne pa tu­di v li­bij­skih te­ri­to­ri­al­nih vo­dah, so pre­stre­gle lad­jo nem­ške ne­vla­dne or­ga­ni­za­ci­je, na­me­nje­no re­še­va­nju be­gun­cev, in jo po­spre­mi­le v pri­sta­ni­šče Lam­pe­du­sa. V Ita­li­jo je si­cer le­tos pri­spe­lo ne­kaj manj kot sto ti­soč pre­be­žni­kov, naj­več prav iz Li­bi­je, ven­dar jih je pri po­sku­su be­ga v bolj­še ži­vlje­nje uto­ni­lo naj­manj 2385.

Ita­li­jan­sko dr­žav­no to­žil­stvo je ta­ko vče­raj spo­ro­či­lo, da je ita­li­jan­ska obal­na stra­ža v Sre­do­zem­skem mor­ju za­je­la lad­jo za re­še­va­nje mi­gran­tov nem­ške člo­ve­ko­ljub­ne or­ga­ni­za­ci­je, ki je osu­mlje­na po­mo­či pri ne­za­ko­ni­tem pri­se­lje­va­nju iz Li­bi­je. To­žil­stvo je ob­ja­vi­lo tu­di vi­de­o­po­sne­tek pri­ho­da lad­je z ime­nom Ju­ven­ta, ki je v la­sti nem­ške or­ga­ni­za­ci­je Ju­gend Ret­tet (Mla­di re­šu­je­jo), po­tem ko je bi­la tik pred zo­ro za­je­ta na mor­ju. Pred­stav­ni­ki or­ga­ni­za­ci­je Ju­gend Ret­tet, ki so na twit­ter­ju si­cer spo­ro­či­li le, da še ni­so bi­li ob­ve­šče­ni o po­drob­no­stih pre­i­ska­ve, se na po­zi­ve me­di­jev za ura­dno iz­ja­vo do­slej še ni­so od­zva­li. Am­bro­gio Car­to­sio, glav­ni to­ži­lec me­sta Tra­pa­ni na za­ho­du Si­ci­li­je, je po po­ro­ča­nju ti­skov­ne agen­ci­je Re­u­ters na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci spo­ro­čil, da je pre­i­ska­va or­ga­ni­za­ci­je v te­ku in da še ni­so vlo­ži­li ka­zen­skih ovadb, ter po­u­da­ril, da so do­ka­zi re­sni. "Ima­mo do­ka­ze o sre­ča­njih med ti­ho­tap­ci, ki so ne­za­ko­ni­te pri-

Iran­ski pred­se­dnik Ha­san Ro­ha­ni j e vče­raj ura­dno za­čel svoj dru­gi pred­se­dni­ški man­dat. Na slo­ve­sno­sti v Te­he­ra­nu je vr­hov­ni iran­ski ver­ski vod­ja aja­to­la Ali Ha­me­nej po­tr­dil iz­id maj­skih vo­li­tev, na ka­te­rih je bil Ro­ha­ni iz­vo­ljen za no­va šti­ri le­ta na če­lu dr­ža­ve. Za 68-le­tne­ga zmer­ne­ga kle­ri­ka, ki je spre­je­mljiv tu­di za Za­hod in is­lam­sko re­pu­bli­ko po­ča­si od­pi­ra sve­tu, je ta­krat gla­so­va­lo sko­raj 58 od­stot­kov vo­liv­cev. Zma­gal je v tek­mi s kan­di­da­tom skraj­nih kon­ser­va­tiv­cev Ebra­hi­mom Ra­i­si­jem z oblju­bo, da bo na­da­lje­val pri­za­de­va­nja za ob­no­vo od­no­sov z Za­ho­dom in kre­pi­tev dr­ža­vljan­skih pra­vic v Ira­nu. se­ljen­ce pri­pe­lja­li do lad­je Ju­ven­ta, in čla­ni po­sad­ke," je po­ja­snil Car­to­sio. Ita­li­jan­ski me­di­ji so po­ro­ča­li, da naj bi bi­la na kro­vu ome­nje­ne lad­je do­mnev­no dva sir­ska dr­ža­vlja­na. To­ži­lec Car­to­sio je ob tem de­jal, da to­žil­stvo še ni­ma no­be­nih do­ka­zov, da bi or­ga­ni­za­ci­ja Ju­gend Ret­tet pre­je­ma­la de­nar od li­bij­skih ti­ho­tap­cev. Do­dal je še, da bi "tr­di­tev, da ob­sta­ja ko­or­di­ni­ra­no so­de­lo­va­nje med ne­vla­dni­mi or­ga­ni­za­ci­ja­mi in li­bij­ski­mi ti­ho­tap­ci, za zdaj na­mi­go­va­la na buj­no do­mi­šlji­jo".

Ita­li­jan­ska vla­da je v za­čet­ku te­dna osmim ne­vla­dnim or­ga­ni­za- ci­jam v pod­pis pre­dlo­ži­la ko­deks rav­na­nja to­vr­stnih zdru­ženj, da bi lah­ko pri­če­la nad­zo­ro­va­ti nji­ho­vo de­lo­va­nje. Nem­ška člo­ve­ko­ljub­na or­ga­ni­za­ci­ja Ju­gend Ret­tet, ki sa­ma se­be opi­su­je kot sku­pi­no mla­dih Evro­pej­cev, je bi­la ena od pe­tih or­ga­ni­za­cij, ki so za­vr­ni­le pod­pis do­ku­men­ta. Pred­stav­ni­ki člo­ve­ko­ljub­nih or­ga­ni­za­cij ves čas po­u­dar­ja­jo, da si pri­za­de­va­jo iz­ključ­no za re­še­va­nje ži­vljenj, in opo­zar­ja­jo, da bi v mor­ju umr­lo na ti­so­če lju­di, če jih ne bi is­ka­li s svo­ji­mi plo­vi­li. Po na­ved­bah or­ga­ni­za­ci­je Ju­gend Ret­tet so nje­ni čla­ni po Sre­do­zem­skem mor­ju za­če­li pa­tru­lji­ra­ti ju­li­ja 2016, do­slej pa naj bi bi­li re­ši­li že 6526 lju­di.

To­da ta­kšnih ak­cij bo ver­je­tno še več. Ita­li­jan­ska po­slan­ska zbor­ni­ca in se­nat sta na­mreč po­tr­di­la vo­ja­ško mi­si­jo pred oba­lo Li­bi­je, s ka­te­ro se bo­do bo­ri­li pro­ti ti­ho­tap­cem z lju­dmi. Iz obramb­ne­ga mi­ni­str­stva so spo­ro­či­li, da je ena vo­ja­ška lad­je že na po­ti v Tri­po­li in bo z do­vo­lje­njem li­bij­skih obla­sti plu­la v li­bij-

Ro­ha­ni, ki bo pred par­la­men­tom za­pri­se­gel ju­tri, je da­nes še de­jal, da že­li do­se­či, da v dr­ža­vi ne bi bi­lo re­všči­ne. "Sli­ša­li smo glas lju­di in mo­ra­mo upo­šte­va­ti nji­ho­va upa­nja in za­u­pa­nje," je de­jal. Zno­va je iz­po­sta­vil, da se je po vo­li­tvah za­čel čas za eno­tnost in so­de­lo­va­nje in po­nu­dil ro­ko vsem, ki že­li­jo, da je dr­ža­va ve­li­ka. Oblju­bil je tu­di, da bo na­da­lje­val pri­za­de­va­nja za kon­ča­nje izo­la­ci­je dr­ža­ve. "Ni­ko­li ne bo­mo spre­je­li izo­la­ci­je. Je­dr­ski do­go­vor je iz­raz do­bre vo­lje Ira­na na med­na­ro­dni rav­ni," je de­jal Ro­ha­ni, ki je v med­na­ro­dni sku­pno­sti znan po svo­jih pri­za­de­va­njih za kon­struk­ti­ven di­a­log s sve­tom.

Z Za­ho­dom je Ro­ha­ni­ju uspe­lo v ča­su pr­ve­ga pred­se­dni­ške­ga man­da­ta le­ta 2015 skle­ni­ti je­dr­ski spo­ra­zum, s ka­te­rim je Iran ome­jil svoj je­dr­ski pro­gram v za­me­no za od­pra­vo sank­cij. To­da kljub do­go­vo­ru so ZDA v sre­do spre­je­le no­ve sank­ci­je pro­ti Ira­nu, in si­cer za­ra­di na­da­lje­va­nja ra­ke­tne­ga pro­gra­ma in pod­po­re re­gi­o­nal­ne­mu te­ro­riz­mu.

Iran ob­tož­be za­vra­ča. No­ve sank­ci­je ZDA je že kri­ti­zi­ral kot kr­ši­tev do­go­vo­ra o iran­skem je­dr­skem pro­gra­mu in v od­go­vor na­po­ve­dal ustre­zne in so­raz­mer­ne ukre­pe. Na­me­stnik iran­ske­ga zu­na­nje­ga mi­ni­stra Abas Ara­gči je na dr­žav­ni te­le­vi­zi­ji vče­raj še de­jal, da bo­do o od­go­vo­ru skrb­no pre­mi­sli­li. Aja­to­la Ha­me­nej pa je de­jal, da Iran ne sme pa­sti na tri­ke Wa­shing­to­na, in iz­po­sta­vil, da so "za­ra­di so­vra­žno­sti­so­vra­žni­ka še bolj vztraj­ni". V mi­nu­lih te­dnih se je na­mreč zvr­sti­lo tu­di več in­ci­den­tov v Hor­mu­ški oži­ni, v ka­te­re so bi­le vple­te­ne ame­ri­ške in iran­ske vo­ja­ške lad­je. (zur) skih vo­dah. Z ita­li­jan­sko teh­no­lo­gi­jo naj bi po­leg pre­stre­za­nja ne­vla­dnih la­dij lah­ko is­ka­li plo­vi­la z mi­gran­ti, ki bi jih na­to li­bij­ska obal­na stra­ža pre­pe­lja­la na­zaj na ce­li­no. Or­ga­ni­za­ci­ja za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce Hu­man Ri­ghts Watch (HRW) se je od­zva­la ta­koj. "Mi­si­ja ita­li­jan­ske mor­na­ri­ce v li­bij­skih vo­dah bi lah­ko učin­ko­vi­to vo­di­la v ar­bi­trar­na pri­dr­ža­nja lju­di v ne­pri­mer­nih raz­me­rah," je de­ja­la di­rek­to­ri­ca HRW za Evro­po in Sre­dnjo Azi­jo Ju­di­th Sun­der­land. "Po le­tih re­še­va­nja ži­vljenj na mor­ju se Ita­li­ja pri­pra­vlja, da bo po­ma­ga­la li­bij­skim si­lam, ki so zna­ne po tem, da za­dr­žu­je­jo lju­di v raz­me­rah, ki jih iz­po­sta­vlja­jo re­sne­mu tve­ga­nju mu­če­nja, spol­nih zlo­rab in pri­sil­ne­ga de­la," je do­da­la. Po­dob­no ostro se je od­zval Amne­sty In­ter­na­ti­o­nal.

Ame r i š k i pr e d s e d n i k Do­nald Trump, ki je do­slej vztra­jal, da "do­pust ni smi­seln", bo ko­nec te­dna za­pu­stil Be­lo hi­šo in se pre­se­lil v svoj golf klub v Bed­min­stru v dr­ža­vi New Jer­sey. V ča­su pred­se­dni­ko­ve od­so­tno­sti bo do 21. av­gu­sta za­ra­di ob­no­ve za­pr­ta tu­di Be­la hi­ša. Med dru­gim bo­do za­me­nja­li sis­tem za gre­tje in hla­je­nje, pre­bar­va­li ste­ne, po­pra­vi­li sto­pni­ce na juž­nem pro­če­lju, za­me­nja­li tal­ne oblo­ge, za­kr­pa­li ce­vi, ki pu­šča­jo vo­do v so­bi za no­vi­nar­ske kon­fe­ren­ce, in za­me­nja­li za­ve­se. Trump je si­cer vse do la­ni za­tr­je­val, da v do­pu­stu ne vi­di no­be­ne­ga smi­sla. Pred­se­dni­ka Ba­rac­ka Oba­mo je re­dno na­pa­dal za­ra­di do­pu­stov in igra­nja gol­fa. De­lo­ma je imel prav; po pre­šte­va­nju ame­ri­ške ti­skov­ne agen­ci­je AP je se­da­nji pred­se­dnik od ja­nu­ar­ja kar 13 kon­cev te­dna pre­ži­vel na svo­jih po­se­stvih na Flo­ri­di in v New Jer­sey­ju, en­krat pa je obi­skal ura­dno pred­se­dni­ško le­to­vi­šče Camp Da­vid, ki ga si­cer ne ma­ra.

Fo­to: RE­U­TERS

Nem­ška lad­ja Ju­ven­ta med re­še­va­njem be­gun­cev 18. ju­ni­ja le­tos bli­zu li­bij­ske oba­le. Lad­jo so zdaj za­se­gle ita­li­jan­ske obla­sti.

Fo­to: EPA

Ha­san Ro­ha­ni ve­lja za zmer­ne­ga re­for­mi­sta.

Fo­to: RE­U­TERS

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.