Dve le­ti za­po­ra za­ra­di pre­pro­da­je ta­bletk

Spe­ci­al­ni po­vra­tnik ka­zni­vih de­janj Du­šan Vu­lić, ob­so­jen za­ra­di hram­be in pro­da­je pre­po­ve­da­nih ta­blet, do prav­no­moč­no­sti sod­be osta­ja v pri­po­ru

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Ta­blet­ke vr­gla v stra­ni­šče Po­li­ci­stom se ni ma­šče­val Na krat­ko

Na dve le­ti za­po­ra je bil za­ra­di hram­be in tr­go­va­nja s ta­b­le­ta­mi, ki so v pro­sti pro­da­ji pre­po­ve­da­ne, na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču vče­raj ob­so­jen Lju­bljan­čan Du­šan Vu­lić. To­žil­stvo mu je oči­ta­lo, da je do­ma v ele­k­tro oma­ri­ci hra­nil sko­raj 3900 ta­blet Xa­nax, He­lex, Dor­mi­cum in dru­ge, ki vse­bu­je­jo sub­stan­ce, ki so v Slo­ve­ni­ji pre­po­ve­da­ne, do­bi­ti pa jih je mo­go­če le na zdrav­ni­ški re­cept. Naj­manj šti­ri­krat naj bi bil ob­to­že­ni ome­nje­ne ta­ble­te pro­dal Dar­ku To­miću. Okro­žni so­dnik Mar­tin Jan­čar je ob­to­že­ne­mu tu­di po­dalj­šal pri­por do prav­no­moč­no­sti sod­be; v pri­po­ru je od 9. no­vem­bra la­ni. So­dnik Jan­čar je ob­to­že­ne­ga opro­stil ka­zni­ve­ga de­ja­nja pre­pre­či­tve ura­dne­ga de­ja­nja ura­dni ose­bi. Po mne­nju to­žil­ke He­le­ne Zo­bec Do­lanc naj bi bil Vu­lić pri hi­šni pre­i­ska­vi pri njem do­ma 7. no­vem­bra la­ni gro­zil kri­mi­na­li­stom in pri­pa­dni­kom spe­ci­al­ne eno­te po­li­ci­je. Opro­stil ga je tu­di ka­zni­ve­ga de­ja­nja ne­do­vo­lje­ne pro­i­zvo­dnje in pro­me­ta orož­ja ali ek­splo­zi­va, ker so po­li­ci­sti v hi­šni pre­i­ska­vi na­šli dva na­bo­ja ka­li­bra 22 mi­li­me­trov z ek­s­pan­zij­skim učin­kom, kar spa­da med pre­po­ve­da­no orož­je v Re­pu­bli­ki Slo­ve­ni­ji.

Tu­di Vu­li­će­vo par­tne­ri­co Je­le­no Mi­tić, ki ji je to­žil­stvo sku­paj z Vul ićem oči­ta­lo hram­bo sko­raj 4 ti­soč ta­bletk z na­me­nom pro­da­je, je so­dnik Jan­čar opro­stil. Me­nil je

Na av­to­ce­sti v bli­ži­ni Ca­si­no­ja Mond v Šen­ti­lju se je v sre­do oko­li 21.30 zgo­di­la pro­me­tna ne­sre­ča,v njej je umrl pe­šec. Po po­dat­kih po­li­ci­je se je ne­sre­ča zgo­di­la, ko je 34-le­tni pe­šec ho­dil po vo­z­nem pa­su po av­to­ce­sti. V ti­stem tre­nut­ku je iz sme­ri Av­stri­je pro­ti Ma­ri­bo­ru pra­vil­no pri­pe­ljal ne­zna­ni vo­z­nik ne­zna­ne­ga mo­tor­ne­ga vo­zi­la in kljub za­vi­ra­nju tr­čil v pe­šca, ki je pa­del po voz­i­šču in se ta­ko hu­do po­ško­do­val, da je umrl na­mreč, da ni no­be­nih do­ka­zov, da je Mi­tiće­va ve­de­la, da Vu­lić hra­ni ta­ble­te do­ma z na­me­nom pro­da­je. "Če­prav je ob­to­že­na ob pri­ho­du po­li­ci­stov spe­ci­al­cev na hi­šno pre­i­ska­vo v stra­nišč­no školj­ko vr­gla več ta­blet, ni mo­go­če z go­to­vo­stjo tr­di­ti, da je ve­de­la, da Vu­lić hra­ni ta­ble­te z na­me­nom pro­da­je," je po­ja­snil so­dnik v iz­re­ku sod­be.

Je pa so­dnik Vu­li­ću za­ra­di hram­be in pro­da­je pre­po­ve­da­nih ta­blet iz­re­kel sko­raj ena­ko za­por­no ka­zen, kot jo je v za­ključ­ni be­se­di pre­dla­ga­la to­žil­ka, to­rej dve le­ti za­po­ra (to­žil­ka je si­cer pre­dla­ga­la še dva me­se­ca več kot dve le­ti). "Res bi lah­ko re­kel, da so bi­le me­to­de kri­mi­na­li­stov, ki so v šti­rih pri­me­rih za­zna­li, da naj bi bil Dar­ko To­mić od Vu­li­ća ku­pil spor­ne ta­ble­te, na me­ji do­vo­lje­ne po­li­cij­ske me­to­di­ke in tak­ti­ke, saj To­mić na so­di­šču ni pri- Okro­žna dr­žav­na to­žil­ka He­le­na Zo­bec Do­lanc je po iz­re­ku sod­be de­ja­la, da se na viš­je so­di­šče ne bo pri­to­ži­la gle­de iz­re­če­ne ka­zni za Vu­li­ća, tu­di za­ra­di opro­stil­ne­ga de­la ne. Prav ta­ko se ne bo pri­to­ži­la gle­de opro­stil­ne sod­be zo­per Mi­tiće­vo. Pri­ča­ko­va­ti pa je pri­tož­bo Vu­li­ća in nje­go­ve za­go­vor­ni­ce na iz­rek sod­be dve le­ti za­po­ra, saj Vu­lić tr­di, da je ne­dol­žen in da naj­de­ne ta­ble­te ni­so nje­go­ve.

Z vče­raj­šnjo sod­bo, si­cer še ne prav­no­moč­no, je Vu­lić še bolj po­pi­sal svoj ka­zen­ski list. V pre­te­klo­sti je bil na­mreč prav­no­moč­no že ob­so­jen na po­goj­ne in za­por­ne ka­zni za­ra­di tr­go­va­nja z dro­go, na­si­lja v dru­ži­ni, za­ne­mar­ja­nja otro­ka, po­sil­stva in tr­go­va­nja z orož­jem. Je spe­ci­al­ni po­vra­tnik. na kra­ju ne­sre­če. Ne­zna­ni vo­z­nik je s pri­zo­ri­šča ne­sre­če od­pe­ljal, ne da bi po­ško­do­va­ne­mu po­ma­gal.

Po­moč­nik ko­man­dir­ja pro­me­tne po­li­cij­ske po­sta­je An­ton Vin­ko je v iz­ja­vi za jav­nost po­ja­snil, da je bi­la po­li­ci­ja uro pred tra­gič­no ne­sre­čo ob­ve­šče­na o tem, da po av­to­ce­sti pe­ša­či člo­vek: "Na kraj so bi­le na­po­te­ne po­li­cij­ske pa­tru­lje in de­lav­ci Dar­sa, a pe­šca ni­so iz­sle­di­li. Ka­sne­je je bi­lo več ob­ve­stil, da se je pe­šec po­nov­no po­ja­vil na av­to­ce­sti." znal, da je ku­pil ta­ble­te od Vu­li­ća. Ven­dar pa je dej­stvo, da je bi­la pri Vu­li­ću naj­de­na ve­čja ko­li­či­na pre­po­ve­da­nih ta­blet, ki so bi­le po mne­nju so­di­šča na­me­nje­ne pro­da­ji, ta­b­le­ta je sta­la dva evra. Prav ta­kšne so bi­le pri To­miću po od­ho­du iz Vu­li­će­ve­ga sta­no­va­nja. V hi­šni pre­i­ska­vi je bi­lo za­se­že­nih tu­di sko­raj 1850 evrov, ve­či­no­ma v hra­nil­ni­ku v ko­van­cih po dva evra, in osem mo­bil­nih te­le­fo­nov, ki naj bi jih upo­ra­blja­li vi, ob­to­že­ni Vu­lić," je po­u­da­ril so­dnik. So­di­šče je ob­to­že­ne­ga opro­sti­lo ob­tožb, da naj bi se bil pri hi­šni pre­i­ska­vi ma­šče­val kri­mi­na­li­stom in po­li­cij­skim spe­ci­al­cem in jim je med opra­vlja­njem nji­ho­ve­ga de­la gro­zil. To naj bi bil po­čel v sta­nju zmanj­ša-

Ne­zna­ni vo­z­nik mo­tor­ne­ga vo­zi­la, ki je tr­čil v Sir­ca, je s pri­zo­ri­šča ne­sre­če od­pe­ljal, ne da bi po­ško­do­va­ne­mu po­ma­gal. Po­li­ci­sti ma­ri­bor­ske po­li­cij­ske upra­ve ga po­zi­va­jo, naj se ogla­si na po­sta­ji Pro­me­tne po­li­ci­je Ma­ri­bor na Ptuj­ski ce­sti 117. Po­ziv ve­lja tu­di za mo­re­bi­tne oči­vid­ce ne­sre­če. Po­li­ci­sti pro­si­jo vse, ki so ne­sre­čo vi­de­li, da to spo­ro­či­jo na šte­vil­ko 113.

Za po­sle­di­ca­mi pro­me­tnih ne­sreč na slo­ven­skih ce­stah je le­tos umr­lo že 74 lju­di. (čk) Dr9a­vljan oi­ri­je je ho­dil po vo­zi,ču av­to­ce­ste v bli­9i­ni Ca­si­no­ja Mond v Šen­ti­lju. ne pri­štev­no­sti. Ob­to­že­ni naj bi bil ob are­ta­ci­ji po­li­ci­stom gro­zil z be­se­da­mi, da če ga are­ti­ra­jo, "se bo zgo­di­la no­va Ižan­ka", to pa so po­li­ci­sti ra­zu­me­li kot gro­žnjo s smr­tjo. Na Ižan­ski ce­sti je na­mreč pred dve­ma le­to­ma Sa­mo Ta­din na­mer­no pov­zro­čil pro­me­tno ne­sre­čo, v ka­te­ri je umrl mlaj­ši po­li­cist. Prav ta­ko naj bi bil Vu­lić gro­zil spe­ci­al­cu, ki ga je vkle­nil, da ga bo na­šel - če­prav je imel ma­sko na obra­zu - in da se mu bo ma­šče­val, na po­sta­jo spe­ci­al­ne eno­te po­li­ci­je pa da bo vr­gel bom­bo. "So­di­šče oce­nju­je, da je hi­šna pre­i­ska­va po­te­ka­la ze­lo bur­no in da so tu­di po­li­ci­sti vpi­li be­se­de, ki ne spa­da­jo k hi­šni pre­i­ska­vi. Ob sta­nju zmanj­ša­ne pri­štev­no­sti in hru­pu ob hi­šni pre­i­ska­vi je ob­to­že­ni ver­je­tno res iz­re­kel mar­si­kaj. Ven­dar tu­kaj ne

Ob­to­žni­ca za­ra­di umo­ra

Dr­žav­no to­žil­stvo je zo­per 49-le­tne­ga Bo­ja­na Kajfe­ža na Okro­žno so­di­šče v Lju­blja­ni vlo­ži­lo ob­to­žni­co. Ta ga bre­me­ni umo­ra 38-le­tni­ce 17. apri­la le­tos in pov­zro­či­tve splo­šne ne­var­no­sti. Zanj so pre­dla­ga­li tu­di po­dalj­ša­nje pri­po­ra. Ob­to­žni­ca Kajfe­žu oči­ta umor iz ma­šče­va­nja in ogro­ža­nje dru­gih lju­di. Na te­ra­si ene­ga iz­med lju­bljan­skih lo­ka­lov je na­mreč Kajfež s pi­što­lo v tre­buh in pr­sni koš osem­krat ustre­lil na­je­mni­co lo­ka­la. To naj bi bil sto­ril iz ma­šče­va­nja, ker naj bi ji bil v za­čet­ku le­ta 2016 po­so­dil 21.000 evrov, ki mu jih naj ne bi vr­ni­la. Gro­zi mu za­por do 30 let, do pet let za­po­ra pa mu gro­zi tu­di za­ra­di pov­zro­či­tve splo­šne ne­var­no­sti. Na te­ra­si, kjer je stre­ljal, je bi­lo na­mreč ve­li­ko lju­di, tu­di otrok, za­to je ob­sta­ja­la ne­var­nost, da jih za­de­ne ka­te­ra od kro­gel. One­spo­so­bi­la sta ga še­le go­sta, brat in se­stra, ki sta za de­ja­nje ju­ni­ja pre­je­la me­da­lji po­li­ci­je za hra­brost. gre za re­sne gro­žnje, po­leg te­ga je bil med­tem vkle­njen. Za­to sem ga ka­zni­ve­ga de­ja­nja pre­pre­či­tve ura­dne­ga de­ja­nja ura­dni ose­bi opro­stil," je po­ja­snil so­dnik Jan­čar. So­dnik je ob­to­že­ne­ga opro­stil tu­di hram­be dveh pre­po­ve­da­nih na­bo­jev. "V hi­šni pre­i­ska­vi je bi­lo za­se­že­nih več na­bo­jev, za­to je bil ob­to­že­ni že obrav­na­van pri so­dni­ku za pre­kr­ške. Res je, da je hra­nil dva pre­po­ve­da­na na­bo­ja, ven­dar v hi­šni pre­i­ska­vi ni bi­lo naj­de­no no­be­no orož­je, s ka­te­rim bi lah­ko iz­stre­lil na­bo­ja, za­to sem ga v tem de­lu ob­to­žni­ce opro­stil, " je po­u­da­ril so­dnik Jan­čar.

dnje ga­ra­že. Po­žar so ga­sil­ci po­ga­si­li, pri tem pa sta se dva po­ško­do­va­la in sta po­tre­bo­va­la zdrav­ni­ško po­moč. Po­moč so re­še­val­ci nu­di­li tu­di la­stni­ku hi­še. Vče­raj zju­traj so po­li­ci­sti in stro­kov­njak Na­ci­o­nal­ne­ga fo­ren­zič­ne­ga la­bo­ra­to­ri­ja za­če­li ogled po­ža­ri­šča. Pr­ve ugo­to­vi­tve ka­že­jo, da bi bil lah­ko vzrok za po­žar v ne­u­stre­zni ele­k­trič­ni na­pe­lja­vi. V po­ža­ru je na­sta­lo za več de­set ti­soč evrov ško­de.

To­vor­nja­kar raz­bil raz­sve­tlja­vo

V pre­do­ru Vi­pa­vski Križ na od­se­ku med Se­lom in Aj­do­všči­no se je v sre­do oko­li 19.30 zgo­di­la pro­me­tna ne­sre­ča, v ka­te­ri je na­sta­la le ma­te­ri­al­na ško­da. Pov­zro­čil jo je 37-le­tni vo­z­nik to­vor­nja­ka, ki ni imel pra­vil­no za­va­ro­va­ne­ga to­vo­ra. Ko je pe­ljal sko­zi pre­dor, je raz­bil raz­sve­tlja­vo na stro­pu pre­do­ra. Pro­me­tni po­li­ci­sti so pov­zro­či­te­lju pro­me­tne ne­sre­če za­ra­di kr­ši­tve do­lo­čil za­ko­na o pra­vi­lih ce­stne­ga pro­me­ta iz­da­li pla­čil­ni na­log.

Fo­to: Can­stockpho­to

kb­to9e­ne­mu Du,anu ru­li­ću v hi,ni pre­i­ska­vi za­se­gli sko­raj ,ti­ri ti­soč pre­po­ve­da­nih ta­blet.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.