Ka­ko Ame­ri­ča­ni iz­bi­ra­jo svo­je ve­le­po­sla­ni­ke

Vecer - - V ŽARIŠČU -

"Slu­žim pred­se­dni­ku," je pr­vi sta­vek, ki ga iz­re­če vsak ve­le­po­sla­nik, ko na­sto­pi svo­jo funk­ci­jo. Za­me­nja­ve am­ba­sa­dor­jev so v di­plo­ma­ci­ji ZDA usta­lje­na pra­ksa. Pred­se­dnik ima na vo­ljo dva ti­pa ime­no­vanj: pro­fe­si­o­nal­na, ko me­sto ve­le­po­sla­ni­ka za­se­de­jo ka­ri­er­ni di­plo­ma­ti in ima­jo pra­vi­lo­ma do­mi­cil na zu­na­njem mi­ni­str­stvu, ter po­li­tič­na, ko na funk­ci­jo ve­le­po­sla­ni­ka ime­nu­je lju­di naj­ra­zlič­nej­ših oza­dij. V raz­i­sko­val­nih kro­gih se ve­li­ko­krat po­sta­vi vpra­ša­nje, ka­te­ri tip je bolj­ši za spre­je­ma­jo­čo dr­ža­vo. Res je, da so ka­ri­er­ni di­plo­ma­ti bolj ve­šči obr­ti, ven­dar pa ima­jo po­li­tič­no ime­no­va­ni ve­le­po­sla­ni­ki tu­di svo­je pred­no­sti - ne­po­sre­den stik z Be­lo hi­šo. Za­to so lah­ko ze­lo pri­mer­ni za po­seb­ne in kri­zne na­lo­ge. Če so v pre­te­klo­sti po­li­tič­no ime­no­va­ni ka­ri­er­ni ve­le­po­sla­ni­ki ime­li do­lo­če­ne ob­sto­je­če sti­ke s spre­je­mno dr­ža­vo ali so o njej vsaj ime­li po­glo­blje­no zna­nje, pa je pred­se­dnik Oba­ma pre­ki­nil s ta­kšno pra­kso. Kon­gre­sno za­sli­ša­nje nje­go­ve­ga ve­le­po­sla­ni­ka na Nor­ve­škem Ge­or­gea Tsu­ni­sa je po­sta­lo sple­tna sen­za­ci­ja; ta­krat še no­mi­ni­ra­nec na­mreč ni ve­del, da je Nor­ve­ška kra­lje­vi­na ni­ti ka­te­re stran­ke se­sta­vlja­jo ko­a­li­cij­sko vla­do. Je pa bil Tsu­nis ve­lik do­na­tor de­mo­krat­ske stran­ke, pred­vsem pred­se­dni­ka Oba­me. "Po­do­ben je tu­di pr­vi vtis, ki ga no­si ime­no­va­nje no­ve ve­le­po­sla­ni­ce v Slo­ve­ni­ji," po­ja­snju­je po­li­to­log Ko­vač.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.