le­ta tra­ja man­dat ame­ri­ške­ga ve­le­po­sla­ni­ka, ka­ri­er­ne­ga ali po­li­tič­ne­ga, v tu­ji­ni

Vecer - - V ŽARIŠČU -

nik po­slov­ne sku­pno­sti. Gle­de na to, da je Ro­bert­so­va ho­te­lir­ka, ne­ka­ri­er­ni ame­ri­ški di­plo­ma­ti pa v ve­le­po­sla­ni­ški funk­ci­ji ve­dno za­sle­du­je­jo tu­di svo­je za­seb­ne po­slov­ne ci­lje, je pri­ča­ko­va­ti, da se bo pod tak­tir­ko Ro­bert­so­ve kre­pi­lo pred­vsem ame­ri­ško-slo­ven­sko go­spo­dar­sko so­de­lo­va­nje na po­dro­čju tu­riz­ma.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.