V li­go pr­va­kov prek pu­šča­ve

Kdo so ne­na­va­dni tek­me­ci Ma­ri­bo­ra, Ha­po­el iz Ber­še­be, klub, ka­te­re­ga mo­štvo in na­vi­ja­či no­si­jo vzde­vek Ka­me­le?

Vecer - - FRONT PAGE - Bo­rut Pla­n­in­šič ml.

ena­va­den klub sre­ča­jo no­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra na na­sle­dnji evrop­ski po­sta­ji. Klub, ka­te­re­ga mo­štvo in na­vi­ja­či no­si­jo vzde­vek Ka­me­le. Klub, ki si ga je ku­pi­la žen­ska, nje­gov tre­ner pa j e bil v ne­mi­lo­sti i zra­el­ske voj­ske ...

Han­da­no­viće­va mo­ra

Po­zor! Ha­po­el iz Ber­še­be, šti­ri­krat pr­vak Izra­e­la (1975., 1976., 2016., 2017.), na pra­vi dan lah­ko pre­ma­ga vsa­ko­gar. Kot je la­ni v tre­tjem kro­gu kva­li­fi­ka­cij za li­go pr­va­kov ven vr­gel Olym­pi­a­kos. Na­to je iz­gu­bil s Cel­ti­com, po­tem pa spet ble­stel v sku­pi­ni evrop­ske li­ge. Sre­di Mi­la­na je z 2: 0 ugnal In­ter s Sa­mir­jem Han­da­no­vićem, v sku­pi­ni kon­čal na dru­gem me­stu, za Spar­to iz Pra­ge, pred So­uthamp­to­nom in In­ter­jem, na­kar ga je v šest­naj­sti­ni fi­na­la iz­lo­čil Be­šik­taš. Mi­nu­lo pr­ven­stvo je do­bil s 13 toč­ka­mi na­sko­ka nad Macca­bi­jem iz Tel Avi­va, no­vo pr­ven­stvo Izra­el­ci zač­ne­jo 19. av­gu­sta.

No­go­me­taš, ne vo­jak

Od le­ta 2015 je tre­ner Ha­po­e­la Ba­rak Ba­khar, nek­da­nji bra­ni­lec. Ker ni bil "pra­vi bra­ni­lec", ni smel igra­ti za re­pre­zen­tan­co Izra­e­la. Le­ta 2008 ga je se­lek­tor vpo­kli­cal za kva­li­fi­ka­cij­ski tek­mi za sve­tov­no pr­ven­stvo z Luksem­bur­gom in La­tvi­jo. Vme­ša­lo se je obramb­no mi­ni­str­stvo, saj Ba­khar ni opra­vil vseh pro­gra­mov slu­že­nja vo­ja­ške­ga ro­ka, kar v Izra­e­lu ni hec. "Ho­te­li so me po­sla­ti med pra­ve bo­jev­ni- ke, v okle­pne eno­te," je po­ja­snje­val svo­je iz­o­gi­ba­nje, za­pro­sil za ci­vil­no slu­že­nje voj­ske, da bi lah­ko po­stal re­pre­zen­tant. Nih­če več ga ni upo­šte­val.

Zna­nec s Ptu­ja

Pri Ha­po­e­lu je "upo­ko­jen" dres s šte­vil­ko 6. No­sil ga je zam­bij­ski na­pa­da­lec Cha­swe Nso­f­wa, ki se je le­ta 2007 med tek­mo zgru­dil in umrl za­ra­di za­sto­ja sr­ca. Ha­po­el pa je na­da­lje­val tra­di­ci­jo ku­po­va­nja do­brih no­go­me­ta­šev iz Afri­ke. Tre­nu­tno naj­draž­ji je po oce­ni Trans­fer­mark­ta Ni­ge­ri­jec John Ogu, vre­den 1,5 mi­li­jo­na evrov. Med le­to­ma 2006 in 2010 je igral v zve­zni vr­sti ptuj­ske Dra­ve, v le­to­šnjih evrop­skih kva­li­fi­ka­ci­jah je dal en gol. S tre­mi je pri Ha­po­e­lu naj­bolj­ši nje­gov ro­jak An­tho­ny Nwa­ka­e­me.

Z de­nar­jem iz Ame­ri­ke

Alo­na Bar­kat je pr­va la­stni­ca izra­el­ske­ga no­go­me­tne­ga klu­ba. Ha­po­el je ku­pi­la pred de­se­ti­mi le­ti. Pod- je­tni­ca, ki da­nes šte­je 48 let, je pri osem­naj­stih od­de­la­la vo­ja­ški rok, v Izra­e­lu ob­ve­zen tu­di za žen­ske. Po­tem pa na štu­di­ju spo­zna­la bo­do­če­ga mo­ža, gu­ru­ja ra­ču­nal­ni­štva. Le­ta 1996 sta se pre­se­li­la v Ka­li­for­ni­jo, v Si­li­ci­je­vo do­li­no, kjer, če imaš pra­vo ide­jo, lah­ko obo­ga­tiš. Alo­na in njen par­tner sta z in­ve­sti­ci­ja­mi na­bra­la do­volj, da je ku­pi­la te­da­nje­ga dru­go­li­ga­ša iz Ber­še­be. Le­ta 2010, ko so na­vi­ja­či na­pa­dli tre­ner­ja, bi bi­la ga sko­raj pro­da­la. A vztra­ja še da­nes, saj so na­vi­ja­či med­tem men­da po­sta­li "vzor­ne­ga ob­na­ša­nja".

Pre­stol­ni­ca ša­ha

Ber­še­ba je naj­ve­čje me­sto v pu­šča­vi Ne­gev na ju­gu Izra­e­la. Osmo naj­ve­čje me­sto v dr­ža­vi, po za­dnjem po­pi­su je ime­lo ne­kaj več od 200 ti­soč pre­bi­val­cev. Vro­če je uro in pol vo­žnje od le­ta­li­šča v Tel Avi­vu, se­ve­da, a tež­ko je bolj vro­če, kot je za­dnje dni v Ma­ri­bo­ru. Na dan tek­me bo v Ber­še­bi men­da "pri­je­tnih" 32 sto­pinj. Če­prav so tam za­dnje ča­se špor­tni po­nos no­go­me­ta­ši, je ob­ve­lja­la tra­di­ci­ja, ki so jo z ve­li­ko mi­gra­ci­jo v za­čet­ku de­vet­de­se­tih pri­ne­sli sov­jet­ski Ži­di. Za šport šte­vil­ka ena so v Ber­še­bi na­re­di­li šah. Me­sto je izra­el­ska ša­ho­vska pre­stol­ni­ca, ima naj­več ve­le­moj­strov na pre­bi­val­ca na sve­tu.

Na dan tek­me bo v Ber­še­bi men­da "pri­je­tnih" 32 sto­pinj

Fo­to: EPA

Ne­var­ne Ka­me­le

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.