Ptuj­sko "mor­je" v mu­lju

Ptuj­sko je­ze­ro bi mo­ra­lo slu­či­ti tu­riz­mu in re­kre­a­ci­ji, a je vse bolj za­ne­mar­je­no. DEM oblju­blja sa­na­ci­jo, ob­či­na jo je če za­če­la

Vecer - - FRONT PAGE - ola­vi­ca Pi­čer­ko Pe­klar

Na Ptu­ju so se od­lo­či­li kar na la­stno pest oči­sti­ti Ptuj­sko je­ze­ro, ki bi lah­ko bi­lo pro­stor za re­kre­a­ci­jo in tu­ri­stič­na atrak­ci­ja. Če ne bi bi­lo za­mu­lje­no, za­ra­šče­no in uma­za­no, to­rej po­ten­ci­al­no ne­var­no za zdrav­je. Ker je naj­ve­čja slad­ko­vo­dna po­vr­ši­na v dr­ža­vi prav­za­prav aku­mu­la­ci­ja za na­pa­ja­nje ka­na­la hi­dro­e­lek­trar­ne For­min, bi bi­lo lo­gič­no, da bi za je­ze­ro tu­di skr­bel njen la­stnik, to­rej Dra­vske elek­trar­ne Ma­ri­bor (DEM).

Še bolj bi to mo­ra­lo bi­ti sa­mo­u­mev­no za­to, ker za­ne­mar­je­nost zmanj­šu­je vo­dni pre­tok in s tem pro­i­zvo­dnjo ele­k­tri­ke, po­ve­ču­je se tu­di mo­žnost po­plav. V DEM, od ko­der za­dnja le­ta HSE v po­memb­ni me­ri čr­pa do­bič­ke, si­cer oblju­blja­jo, da bo­do je­ze­ro, ki so ga za­dnja le­ta res ne­ko­li­ko za­ne­ma­ri­li, za­če­li ure­ja­ti kma­lu, v sklo­pu sa­na­ci­je ce­lo­tne­ga to­ka re­ke Dra­ve. A jih je pre­hi­te­la ptuj­ska me­stna ob­či­na, ki pa jim bo za opra­vlje­na de­la iz­sta­vi­la ra­čun. Da se bo pri pla­či­lu te­ga go­to­vo kaj za­ple­tlo, se­ve­da sploh ni dvo­ma. A naj­sta­rej­še slo­ven­sko me­sto si pre­pro­sto no­če in ne mo­re več pri­vo­šči­ti ta­ke sra­mo­te.

Ž upan me­stne ob­či­ne Ptuj (MOP) Mi­ran Sen­čar, ki je pred dne­vi na mi­ni­stri­co za oko­lje in pro­stor Ire­no Maj­cen na­slo­vil apel, v ka­te­rem jo po­zi­va k ukre­pa­nju, ugo­ta­vlja: "Za­ra­di ne­ra­zu­mne­ga za­ne­mar­ja­nja Ptuj­ske­ga je­ze­ra, ki je kot aku­mu­la­ci­ja del ener­get­ske­ga objek­ta HE For­min, na Ptu­ju ne mo­re­mo več go­vo­ri­ti o tu­ri­stič­nem vo­dnem po­ten­ci­a­lu, tem­več o eko­lo­ški ka­ta­stro­fi." Do­pis je po­slal tu­di na mi­ni­str­stvo za go­spo­dar­stvo in in­fra­struk­tu­ro pa na Hol­ding Slo­ven­ske elek­trar­ne ( HSE), na Dra­vske elek­trar­ne Ma­ri­bor (DEM) in še ne­kaj na­slov­ni­kom, ki bi lah­ko ukre­pa­li ozi­ro­ma bi po nje­go­vem pre­pri­ča­nju mo­ra­li.

Ogro­ža var­nost in zdrav­je

"Do pred dve­ma le­to­ma so DEM re­dno od­stra­nje­va­le vsaj na­pla­vi­ne, ob­ča­sno so od­stra­nje­va­le tu­di mulj in ga od­la­ga­le na ume­tne oto­ke, na­me­nje­ne pti­cam in dru­gim ži­va­lim, ne­kaj mu­lja so pred le­ti od­lo­ži­le tu­di na je­zer­sko oba­lo in jo oze­le­ni­le. Pred dve­ma le­to­ma pa se je sta­nje ze­lo po­slab­ša­lo, de­lov­nih stro­jev na je­ze­ru sko­raj ni več, ve­jev­je se ne od­stra­nju­je, mu­lja je vse več in vse to že ogro­ža var­nost. Ptuj­sko je­ze­ro je iz­je­mno za­mu­lje­no, po­ne­kod je vo­de le še pol me­tra, vo­dna tra­va one­mo­go­ča plov­bo, ob vsem tem mulj smr­di in za­to smo se zdaj v MOP od­lo­či­li za ana­li­zo, da ugo­to­vi­mo, kaj se v njem sploh na­ha­ja," raz­la­ga žu­pan Sen­čar.

Pre­pri­čan je, da bi HSE in DEM mo­ra­la sku­paj s pri­stoj­ni­mi mi­ni­str­stvi po­skr­be­ti za vi­ta­li­za­ci­jo Ptuj­ske­ga je­ze­ra. To sta pred do­brim de­se­tle­tjem že za­če­li ptuj­ska in so­se­dnja mar­ko­vska ob­či­na, da bi omo­go­či­li ra­zvoj špor­tno­re­kre­a­cij­skih in tu­ri­stič­nih ak­tiv­no­sti na naj­ve­čji ume­tni vo­dni po­vr­ši­ni v Slo­ve­ni­ji. Ptuj­sko je­ze­ro, ki je ener­get­ski objekt hi­dro­e­lek­trar­ne (HE) For­min, se raz­te­za na 420 hek­tar­jih, na­ha­ja se v ob­mo­čju Na­tu­re 2000. Ob je­ze­ru so bi­li v pre­te­klih le­tih zgra­je­ni pri­sta­ni­šče Ran­ca, ne­kaj vsto­pno-iz­sto­pnih mest, tu­di ve­sla­ška pro­ga ...

A dej­stvo je, da je­ze­ro da­nes ne ka­že že­le­ne po­do­be in se "ptuj­sko mor­je", kot so je­ze­ro po­i­me­no­va­li v ča­su naj­ve­čjih ak­tiv­no­sti, uta­plja v smr­de­čem mu­lju. Z ured­bo o

upo­ra­bi plo­vil na mo­tor­ni po­gon na de­lu re­ke Dra­ve in Ptuj­skem je­ze­ru in z do­lo­či­tvi­jo plovb­ne­ga re­ži­ma, ki so ga spre­je­le vla­da, ptuj­ska in mar­ko­vska ob­či­na, se je ka­zal in na­po­ve­do­val pri­ča­ko­van tu­ri­stič­no-re­kre­a­cij­ski raz­cvet je­ze­ra, a nje­go­va za­ne­mar­je­nost ka­že da­nes pov­sem dru­gač­no po­do­bo.

"Za­kaj se je pre­ne­ha­lo od­stra­nje­va­ti na­pla­vi­ne in mulj, je vpra­ša­nje, na ka­te­ro bo­sta mo­ra­la od­go­vo­ri­ti HSE in DEM. Mi smo v do­go­vo­ru z na­šim kon­ce­si­o­nar­jem za upra­vlja­nje s plovb­nim ob­mo­čjem, to je s ko­mu­nal­nim pod­je­tjem, zdaj an­ga­ži­ra­li pod­je­tje Fi­ra iz Ma­ri­bo­ra, da od­stra­ni na­pla­vi­ne. Bo­mo pa od DEM zah­te­va­li, da po­rav­na stro­ške," do­da­ja ptuj­ski žu­pan.

Sa­na­ci­jo bo­do na­da­lje­va­li

Iz HSE, na ka­te­re­ga smo na­slo­vi­li vpra­ša­nja v zve­zi z ure­ja­njem Ptuj­ske­ga je­ze­ra, so nam spo­ro­či­li, da je "za vzdr­že­va­nje vo­do­to­ka re­ke Dra­ve po kon­ce­si­ji od­go­vor­na druž­ba DEM, ki sa­mo­stoj­no iz­bi­ra iz­va­jal­ce del in vo­di po­stop­ke, po­treb­ne za iz­va­ja­nje del".

Iz DEM pa te dni spo­ro­ča­jo in po­ja­snju­je­jo: "V za­dnjem de­se­tle­tju smo za eko­lo­ško sa­na­ci­jo, ki med dru­gim vklju­ču­je tu­di či­šče­nje mu­lja v Ptuj­skem je­ze­ru, na­me­ni­li do­brih de­set mi­li­jo­nov evrov. V na­sle­dnjih le­tih na­čr­tu­je­mo po­ve­ča­nje sred­stev za te na­me­ne - ne le na je­ze­ru, tem­več na ce­lo­tni stru­gi re­ke Dra­ve. V le­to­šnjem le­tu smo si­cer za­ra­di še ve­čje nuj­no­sti či­šče­nja mu­lja na dru­gih lo­ka­ci­jah či­šče­nje v Ptuj­skem je­ze­ru pre­ki­ni­li, ne pa usta­vi­li, in či­šče­nje bo­mo in­ten­ziv­no na­da­lje­va­li ob kon­cu le­ta."

Za vsa de­la v stru­gi in je­ze­ru, do­da­ja­jo v DEM, po­tre­bu­je­jo so­glas­ja or­ga­nov mi­ni­str­stva za oko­lje in na­po­ve­du­je­jo, da bo­do v pri­ho­dnjih le­tih in­ten­zi­vi­ra­li re­vi­ta­li­za­ci­jo Ptuj­ske­ga je­ze­ra: "V le­to­šnjem le­tu smo ure­di­li bre­ži­no ob Bro­dar­skem dru­štvu Ran­ca Ptuj. Naj ob tem do­da­mo, da je skrb­nik ozi­ro­ma kon­ce­si­o­nar plov­ne­ga ob­mo­čja Ptuj­ske­ga je­ze­ra ti­sti, ki je po od­lo­ku o do­lo­či­tvi plov­ne­ga re­ži­ma na re­ki Dra­vi in Ptuj­skem je­ze­ru za­dol­žen za vzdr­že­va­nje plov­ne­ga ob­mo­čja, kar po­me­ni, da je za­dol­žen tu­di za od­stra­nje­va­nje na­pla­vin, plav­ja in dru­gih ovir v vo­di."

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Na­pla­vi­ne one­mo­go­ča­jo var­no plov­bo, ote­žu­je­jo ko­pa­nje in ovi­ra­jo vo­dni pre­tok.

Fo­to: Sla­vi­ca PI­ČER­KO PE­KLAR

Ta­kšna pa je idi­lič­na po­do­ba Ptuj­ske­ga je­ze­ra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.