Vse več­krat var­nost ogro­ža­jo kom­bi­ji

Slo­ven­ska po­li­ci­ja v po­o­stre­nih nad­zo­rih nad vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov za­dnja le­ta si­cer opa­ža iz­bolj­ša­nje na po­dro­čju pro­me­tne var­no­sti, a kr­ši­tve še ve­dno osta­ja­jo

Vecer - - V ŽARIŠČU - Da­mi­ja­na Ži­št Z var­no­stnim pa­som so vo­z­ni­ki var­nej­ši Za­kon­ska lu­knja za vo­z­ni­ke kom­bi­jev

Vza­dnjem po­o­stre­nem nad­zo­ru na slo­ven­skih ce­stah so po­li­ci­sti pri vo­z­ni­kih to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov od­kri­li naj­več ce­stno­pro­me­tnih kr­ši­tev za­ra­di pre­o­bre­me­nje­nih vo­zil, pre­ko­ra­či­tve hi­tro­sti vo­žnje in ker ni­so bi­li pri­ve­za­ni z var­no­stnim pa­som. Slo­ven­ski pro­me­tni po­li­ci­sti so na­mreč mi­nu­li te­den od 24. do 30. ju­li­ja po­o­stre­no nad­zi­ra­li to­vor­na vo­zi­la in av­to­bu­se. Nad­zor je ko­or­di­ni­ra­la Evrop­ska mre­ža pro­me­tnih po­li­cij (TISPOL), za­to je po­te­kal v ve­či­ni evrop­skih dr­žav hkra­ti. Ak­ci­jo bo­do evrop­ske po­li­ci­je, tu­di slo­ven­ska, po­no­vi­le ok­to­bra le­tos. Slo­ven­ska po­li­ci­ja v evrop­sko uskla­je­nih nad­zo­rih so­de­lu­je od le­ta 2003. Kot po­ja­snju­je Ve­sna Dro­le, ti­skov­na pred­stav­ni­ca po­li­ci­je, se je sta­nje na po­dro­čju ugo­to­vlje­nih kr­ši­tev med vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov ne­ko­li­ko iz­bolj­ša­lo, "saj se vo­z­ni­ki za­ve­da­jo od­go­vor­no­sti in po­sle­dic, ki lah­ko na­sta­ne­jo v pri­me­ru pro­me­tnih ne­sreč". Po­li­ci­sti so prej­šnji te­den opra­vi­li nad­zor nad 4476 to­vor­ni­mi vo­zi­li in 503 av­to­bu­si. Od­kri­li so 579 kr­ši­tev pri vo­z­ni­kih to­vor­nja­kov in 25 kr­ši­tev pri vo­z­ni­kih av­to­bu­sov. Med nad­zi­ra­ni­mi to­vor­nja­ki in av­to­bu­si je bi­lo 2669 tu­jih to­vor­nih vo­zil in 342 tu­jih av­to­bu­sov. Pri nad­zo­ru so pro­me­tni po­li­ci­sti pre­ver­ja­li, ali vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov spo­štu­je­jo ce­stno­pro­me­tne pred­pi­se (CPP), pred­vsem pred­pi­se gle­de ča­sa tra­ja­nja vo­žnje, ob­ve­znih po­čit­kov in od­mo­rov vo­z­ni­kov. Pre­ver­ja­li so tu­di psi­ho­fi­zič­no sta­nje vo­z­ni­kov, teh­nič­no brez­hib­nost vo­zil, pri­tr­je­nost to­vo­ra, pre­o­bre­me­nje­nost vo­zil, ustre­znost li­stin in mo­re­bi­tne ma­ni­pu­la­ci­je z za­pi­so­val­ni­mi na­pra­va­mi ozi­ro­ma ta­ho­gra­fi. Več po­zor­no­sti so po­li­ci­sti to­krat na­me­ni­li tu­di upo­ra­bi mo­bil­nih te­le­fo­nov med vo­žnjo in te­mu, ali so vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov med vo­žnjo pri­pe­ti. Po po­dat­kih jav­ne agen­ci­je za var­nost pro­me­ta za le­to 2016 so se na­mreč vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov, ki med vo­žnjo ni­so bi­li pri­pe­ti, iz­ka­za­li za naj­bolj ri­zič­ne vo­z­ni­ke.

Si­cer pa so bi­le naj­po­go­ste­je ugo­to­vlje­ne kr­ši­tve pri vo­z­ni­kih to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov, ki so jih v za­dnjih treh le­tih v nad­zo­rih pre­ko TISPOL ugo­to­vi­li na­ši po­li­ci­sti, po­ve­za­ne s pre­ko­ra­či­tvi­jo hi­tro­sti, ča­som tra­ja­nja vo­žnje, pre­o­bre­me­nje­no­stjo in teh­nič­no brez­hib­no­stjo vo­zil. Pred­pi­sa­ne glo­be za po­sa­me­zne kr­ši­tve ce­stno­pro­me­tnih pred­pi­sov zna­ša­jo od 120 evrov za vo­z­ni­ka pa vse do 24.000 evrov za prav­no ose­bo ali sa­mo­stoj­ne­ga pod­je­tni­ka.

Vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov so bi­li v za­dnjih treh le­tih (v pr­vem pol­le­tju le­ta) ude­le­že­ni v pro­me­tnih ne­sre­čah s smr­tni­mi žr­tva­mi. Po po­dat­kih po­li­ci­je je bil naj-

po­go­stej­ši vzrok ne­sreč, v ka­te­rih so bi­li ude­le­že­ni vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov, ne­pri­la­go­je­na hi­trost. Ne­sre­če so se naj­po­go­ste­je do­ga­ja­le na av­to­ce­stah in hi­trih ce­stah ter v na­se­ljih z ulič­nim sis­te­mom. V pr­vem pol­le­tju le­to­šnje­ga le­ta se je zgo­di­lo 8131 pro­me­tnih ne­sreč, 700 so jih pov­zro­či­li vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov, od te­ga je bi­lo 258 tuj­cev. V njih so umr­li tri­je ude­le­žen­ci.

La­ni v is­tem ča­sov­nem ob­do­bju se je zgo­di­la 8601 pro­me­tna ne­sre­ča, vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov so jih pov­zro­či­li 677, od te­ga 249 tu­jih vo­z­ni­kov, v njih sta umr­la dva člo­ve­ka. V pr­vem pol­le­tju le­ta 2015 so od 8543 pro­me­tnih ne­sreč vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov pov­zro­či­li 694 ne­sreč, tu­jih vo­z­ni­kov je bi­lo 253. V ne­sre­čah ni bi­lo smr­tnih žr­tev. Ka­ri­na Ditz

iz sin­di­ka­ta po­klic­nih vo­z­ni­kov iz Slo­ven­ske Bi­stri­ce pra­vi, da so za­dnja le­ta v pro­me­tnih ne­sre­čah če­da­lje bolj ude­le­že­ni tu­di vo­z­ni­ki kom­bi­jev. Opo­zar­ja na po­manj­klji­vo za­ko­no­da­jo na po­dro­čju kom­bi­jev in nji­ho­vih vo­z­ni­kov. Kom­bi je to­vor­no vo­zi­lo do 3,5 to­ne in ne po­tre­bu­je ta­ho­gra­fa, ki be­le­ži gi­ba­nje vo­zi­la. Za vo­z­ni­ka kom­bi­ja, ki ima vo­z­ni­ški iz­pit za av­to­mo­bil, ne ve­lja­jo pra­vi­la kot za vo­z­ni­ke to­vor­nja­kov, na pri­mer pri upo­šte­va­nju de­lov­ne­ga ča­sa in po­čit­kov ter dru­go.

"V za­dnjem ča­su se ve­li­ko pro­me­ta se­li na manj­še, bolj okre­tne in hi­trej­še kom­bi­je, za­to se do­ga­ja če­da­lje več hu­dih pro­me­tnih ne­sreč, v ka­te­rih so ude­le­že­ni kom­bi­ji, nji­ho­vi vo­z­ni­ki so tu­di pov­zro­či­te­lji ne­sreč. Kom­bi­ji na­mreč do­se­ga­jo hi­tro­sti vse tja do 150 ki­lo­me­trov na uro. Sin­di­ka­ti ter po­klic­ni vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov že ne­kaj opo­zar­ja­mo pri­stoj­ne v dr­ža­vi, da bi bi­lo tre­ba nuj­no re­gu­li­ra­ti de­lo s kom­bi­ji. Tu­di va­nje bi mo­ra­li na­me­sti­ti ta­ho­gra­fe. Dej­stvo je, da do­kler za­nje ta­ho­gra­fi ni­so ob­ve­zni, se vo­z­ni­ki kom­bi­jev ni­so dol­žni dr­ža­ti pred­pi­sa­nih ča­sov vo­žnje in po­čit­kov, ta­ko kot vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov, za­to več­krat vo­zi­jo brez po­stan­ka in po­čit­ka. Ta­ko so po­go­sto utru­je­ni, za­to so v pro­me­tu ne­var­ni ter ogro­ža­jo se­be in dru­ge ude­le­žen­ce v pro­me­tu," do­da­ja Di­tze­va.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Po po­dat­kih Jav­ne agen­ci­je RS za var­nost pro­me­ta za le­to 2016 so se na­mreč vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov, ki med vo­žnjo ni­so pri­pe­ti, iz­ka­za­li za naj­bolj ri­zič­ne vo­z­ni­ke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.