"Kar poč­ne Pa­hor za ka­me­re, poč­nem vsak dan"

Pred­se­dni­ca No­ve Slo­ve­ni­je je vče­raj ura­dno na­po­ve­da­la kan­di­da­tu­ro za pred­se­dni­co re­pu­bli­ke. " Že­lim po­ma­ga­ti pri tem, da bi bi­la Slo­ve­ni­ja še bolj uspe­šna dr­ža­va," pra­vi No­va­ko­va

Vecer - - V ŽARIŠČU - Po­memb­na de­ja­nja, ne po­li­tič­na opre­de­li­tev Ko­ra­ke k spra­vi je tre­ba na­da­lje­va­ti Za čim šir­šo pod­po­ro Za man­da­tar­ja z vi­zi­jo

Pred­se­dni­ca opo­zi­cij­ske No­ve Slo­ve­ni­je Lju­d­mi­la No­vak se je od­lo­či­la kan­di­di­ra­ti za pred­se­dni­co dr­ža­ve, ker že­li, kot pra­vi, še bolj po­ve­za­ti Slo­ve­ni­jo in iz­ko­ri­sti­ti ti­ste oseb­no­stne po­ten­ci­a­le, ki ji jih pri­pi­su­je­jo pod­por­ni­ki in nje­ni bli­žnji. Ti me­ni­jo, da je do­sto­pna, pre­pro­sta, od­loč­na, z vo­di­telj­ski­mi spo­sob­nost­mi in po­šte­na. Kot ma­ti, ba­bi­ca in pred­se­dni­ca stran­ke me­ni, da ima pre­cej iz­ku­šenj pri po­ve­zo­va­nju. "Me­nim, da Slo­ve­ni­ja po­tre­bu­je na me­stu pred­se­dni­ka po­ve­zo­val­ne­ga člo­ve­ka. V tre­nut­kih, ko je to po­treb­no, se že­lim tu­di od­loč­no in ja­sno ogla­si­ti ter po­ve­da­ti, v ka­te­ro smer mo­ra iti Slo­ve­ni­ja. Pred­se­dni­ka vi­dim tu­di kot ne­ko­ga, ki je va­ruh pra­ve sme­ri," po­u­dar­ja in iz­po­sta­vlja po­men vi­zi­je za pri­ho­dnost Slo­ve­ni­je. Že­li si tu­di, da bi Slo­ven­ci okre­pi­li za­u­pa­nje v dr­ža­vo, ne le v do­mo­vi­no. "V tej dr­ža­vi," še do­da­ja Lju­d­mi­la No­vak, "je pro­stor za vse lju­di, za lju­di prav vseh sta­ro­sti, za raz­lič­no mi­sle­če, z raz­lič­ni­mi ta­len­ti. Mo­ra­mo se med­se­boj­no spo­što­va­ti, so­de­lo­va­ti in po­tem se bo­mo po­ču­ti­li do­bro v tej dr­ža­vi, po­no­sni bo­mo na­njo. Že­lim po­ma­ga­ti pri tem, da bi bi­la Slo­ve­ni­ja še bolj uspe­šna dr­ža­va." Go­spa No­vak, ali ni po­ve­zo­va­nje tu­di te­melj­ni re­cept ak­tu­al­ne­ga pred­se­dni­ka Bo­ru­ta Pa­hor­ja, ki je na prej­šnjih vo­li­tvah na­sto­pil s slo­ga­nom Sku­paj?

"Ni­ka­kor mu ne mo­re­mo od­re­ka­ti, da se ni tru­dil za po­ve­zo­va­nje. Bom pa kot pred­se­dni­ca dr­ža­ve za­go­to­vo bolj od­loč­na ta­krat, ko bo to za lju­di in dr­ža­vo po­treb­no. Bi­ti na­mreč zgolj vše­čen pred­se­dnik ni do­volj in na­ro­du pri bolj­šem ži­vlje­nju ne po­ma­ga. Z ja­sni­mi sta­li­šči pri naj­po­memb­nej­ših vpra­ša­njih in v kri­zah, ko za­sta­ne di­a­log ali pa se po­li­ti­ka znaj­de na brez­po­tju, bom za­go­ta­vlja­la de­lo­va­nje sis­te­ma in na­re­ko­va­la pra­vo smer v do­bro Slo­ve­ni­je. To lju­dje od pred­se­dni­ka tu­di upra­vi­če­no pri­ča­ku­je­jo. Pred­se­dnik mo­ra ime­ti za­to po­gum, da v pra­vem tre­nut­ku po­ve to, kar je po­treb­no. Je va­ruh kom­pa­sa v dr­ža­vi in druž­bi. Sa­ma imam vi­zi­jo za ključ­ne iz­zi­ve, ki so pred Slo­ve­ni­jo. Ne skri­vam svo­je­ga po­li­tič­ne­ga in na­zor­ske­ga pre­pri­ča­nja, do­ka­za­la pa sem že, da znam pre­se­či dnev­ne stran­kar­ske de­li­tve in de­lo­va­ti v do­bro druž­be. Že­lim si, da bi bi­lo na vo­li­tvah čim več kan­di­da­tov, ki bi pri­va­bi­li čim ve­čje šte­vi­lo lju­di na vo­li­tve, in da bi čim več lju­di pre­po­zna­lo svo­je­ga fa­vo­ri­ta ozi­ro­ma ti­ste­ga, s ka­te­rim bi se lah­ko po­i­sto­ve­ti­li in mu z ve­se­ljem za­u­pa­li svoj glas."

Am­pak saj je Pa­hor, ki je zma­gal z ve­li­kim de­le­žem de­snih gla­sov na prej­šnjih vo­li­tvah, ve­li­ko na­re­dil tu­di za de­sno­sre­din­sko ba­zo. "Pred­se­dnik Pa­hor se­ve­da ni kan­di­dat de­sni­ce, če­tu­di so ga v dru­gem kro­gu na prej­šnjih pred­se­dni­ških vo­li­tvah pod­pr­li mno­gi de­sno­sre­din­sko usmer­je­ni vo­liv­ci. Ned­vo­mno je bil v ti­stem tre­nut­ku bolj­ša iz­bi­ra in bolj po­ve­zo­va­len kan­di­dat od Da­ni­la Tür­ka. Tre­ba pa je ve­de­ti, da Bo­rut Pa­hor ni bil nji­ho­va pr­va iz­bi­ra. Gle­de pri­za­de­vanj za spra­vo lah­ko po­tr­dim, da sva oseb­no ze­lo do­bro so­de­lo­va­la. Na­ša stran­ka je pre­dla­ga­la za­kon o pri­kri­tih gro­bi­ščih in do­stoj­nem po­ko­pu in re­zul­tat te­ga za­ko­na je bi­lo re­še­va­nje pro­ble­ma Hu­de Ja­me in dru­gih pri­kri­tih gro­bišč ter po­ko­pa žr­tev. Am­pak pri teh vpra­ša­njih ni to­li­ko po­memb­na po­li­tič­na opre­de­li­tev le­vo - de­sno, kot so po­memb­na de­ja­nja. Kot pred­se­dni­ca si bom vse­ka­kor pri­za­de­va­la za dr­ža­vo, na ka­te­ro bo­mo lah­ko po­no­sni in v ka­te­ri bo­mo ra­di in do­bro ži­ve­li. Lju­dje si na­mreč za­slu­ži­jo dr­ža­vo, v ka­te­ro so ne­koč ver­je­li, a so žal da­nes nad njo raz­o­ča­ra­ni. Ver­ja­mem, da zmo­rem po­vr­ni­ti to za­u­pa­nje. Po­vrh vse­ga smo pri pred- se­dni­ku do se­daj po­gre­ša­li več od­loč­no­sti, da bi več­krat za­sta­vil svo­jo be­se­do in za­čr­tal smer, kam naj plu­je Slo­ve­ni­ja. V tem po­gle­du že­lim bolj ja­sno za­vze­ma­ti sta­li­šča." Pri ka­te­rih ak­tu­al­nih vpra­ša­njih bi se kot pred­se­dni­ca bolj an­ga­ži­ra­li, bolj kot se je de­ni­mo Bo­rut Pa­hor?

"Slo­ve­ni­ja bo ime­la v pri­ho­dno­sti ve­li­ke pro­ble­me s pre­majh­no ro­dno­stjo, sta­ra­njem pre­bi­val­stva, od­ha­ja­njem vi­so­ko iz­o­bra­že­nih mla­dih lju­di iz dr­ža­ve, z zdra­vstve­nim in po­koj­nin­skim sis­te­mom. Ve­mo, da vla­da na tem po­dro­čju ni iz­pe­lja­la ustre­znih re­form. Kot pred­se­dni­ca bi vse­ka­kor vla­do bolj spod­bu­ja­la v sme­ri iz­va­ja­nja sis­tem­skih ukre­pov, ki bi spre­mi­nja­li pri­ho­dnost na bo­lje. Kaj­ti če po­gle­da­mo se­da­nje na­po­ve­di, v pri­ho­dno­sti žal ne vi­di­mo le­pe sli­ke Slo­ve­ni­je. Pa je lah­ko dru­ga­če! Imam vi­zi­jo, da bo Slo­ve­ni­ja med Pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra Mi­lan Br­glez bo v krat­kem raz­pi­sal pred­se­dni­ške vo­li­tve. Te bi bi­le lah­ko ok­to­bra ali pa no­vem­bra. Ura­dnih kan­di­da­tov še ni, ta­ko se lah­ko za­na­ša­mo le na na­po­ve­di. Lju­d­mi­la No­vak je pr­va žen­ska kan­di­dat­ka, ki na­po­ve­du­je spo­pad s pred­se­dni­kom Bo­ru­tom Pa­hor­jem. Pred njo sta že na­po­ve­da­la kan­di­da­tu­ro di­plo­mat Mi­lan Jaz­bec in ka­mni­ški žu­pan Mar­jan Ša­rec. Kan­di­da­tu­ro še na­po­ve­du­je­jo ma­ri­bor­ski estra­dnik Da­mjan Mur­ko, nek­da­nji estra­dnik Do­mi­nik Ko­za­rič, do­lenj­ski ko­mik Ži­ga Pa­pež in igra­lec An­drej Roz­man, pri če­mer je ma­lo ver­je­tno, da bi ka­te­re­mu od njih uspe­lo iz­pol­ni­ti for­mal­ne po­go­je za vstop v pred­se­dni­ško kam­pa­njo - to po­me­ni zbra­ti 5000 pod­pi­sov vo­livk in vo­liv­cev ali pa pre­pri­ča­ti ka­te­ro od po­li­tič­nih strank, da v nji­ho­vem ime­nu vlo­ži ura­dno kan­di­da­tu­ro za pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke. Vče­raj je kan­di­da­ta na­ja­vil tu­di pred­se­dnik stran­ke GOD Aleš Primc. Po ne­ka­te­rih in­for­ma­ci­jah naj bi v tek­mo po­sla­li An­gel­co Li­ko­vič. naj­bolj uspe­šni­mi dr­ža­va­mi sve­ta, saj ima­mo za to po­ten­ci­al ter pri­dne in de­lov­ne lju­di, da bo­mo ime­li ure­je­ne in de­lu­jo­če druž­be­ne pod­si­s­te­me, kot so zdra­vstvo, so­ci­a­la, šol­stvo, pra­vo­sod­je, da bo­do mla­di vi­de­li pri­lo­žno­sti in da bo­mo za­go­to­vi­li ka­ko­vost bi­va­nja prav vsem dr­ža­vlja­nom, ne sa­mo ne­ka­te­rim."

Kaj po va­šem mne­nju ovi­ra Slo­ve­ni­jo na po­ti do spra­ve?

"V za­dnjih le­tih smo na­re­di­li ne­kaj ko­ra­kov k spra­vi. Ned­vo­mno z do­stoj­nim po­ko­pom, tu­di ne­dav­no po­sta­vljen spo­me­nik vsem žr­tvam vojn in z voj­na­mi po­ve­za­nim žr­tvam je ko­rak k te­mu. Pred­vsem pa je po­memb­no ko­ra­ke v tej sme­ri na­da­lje­va­ti, gra­di­ti na zgo­do­vin­skih dej­stvih in ne na­se­da­ti, ka­dar ho­če nek­do zlo­ra­blja­ti to te­ma­ti­ko za de­li­tev Slo­ven­cev."

Kdo ma­ni­pu­li­ra s to te­ma­ti­ko in na­prej raz­dva­ja na­rod?

"Na to vpra­ša­nje naj si vsak­do sam od­go­vo­ri. Naj­po­memb­nej­še pa je, da se sprav­ni pro­ces na­da­lju­je in te­me­lji na re­sni­ci." Ka­ko to, da se ni de­sni­ca po­e­no­ti­la okrog ene­ga kan­di­da­ta, kot na prej­šnjih vo­li­tvah, ko je bil to Mi­lan Zver, ali še na enih prej, ko je bil to Loj­ze Pe­ter­le?

"Ni bi­lo no­be­ne po­bu­de v tej sme­ri. V vsa­kem pri­me­ru pa bom ve­se­la čim šir­še, tu­di po­li­tič­ne pod­po­re. Če kdo mi­sli, da lah­ko pod­pre mo­jo kan­di­da­tu­ro, bom ze­lo ve­se­la, še naj­bolj pa pod­po­re čim šir­še­ga kro­ga do­bro­na­mer­nih in po­zi­tiv­nih lju­di."

Po­me­ni sa­mo­stoj­na kan­di­da­tu­ra No­ve Slo­ve­ni­je na pred­se­dni­ških vo­li­tvah do­kon­čen raz­kol s se­str­sko stran­ko na de­sni­ci, SDS?

"Ne, te­ga ne vi­dim ta­ko. Vsa­ka stran­ka ima pra­vi­co pre­dla­ga­ti svo­je­ga kan­di­da­ta. Nih­če ne sme bi­ti pri tem ome­jen. Za pred­se­dni­co kan­di­di­ram tu­di za­to, ker ver­ja­mem v lju­di, jim znam pri­sluh­ni­ti, pre­po­zna­ti in ra­zu­me­ti te­ža­ve ter ustre­zno od­re­a­gi­ra­ti."

Pre­pri­čaj­te nas, da pri tej kan­di­da­tu­ri ne gre za po­zi­ci­o­ni­ra­nje ozi­ro­ma za pro­mo­ci­jo stran­ke pred na­sle­dnji­mi par­la­men­tar­ni­mi vo­li­tva­mi in da to ne bo pre­ri­va­nje na de­sni­ci za pre­stiž.

"Pred­se­dni­ške vo­li­tve so tre­nu­tno za nas naj­po­memb­nej­ši po­li­tič- ni pro­jekt, ker je pred­se­dnik pr­vi člo­vek v dr­ža­vi in mo­ral­na av­to­ri­te­ta. A hkra­ti v na­ši stran­ki že ves čas po­te­ka­jo pri­pra­ve tu­di na dr­žav­nozbor­ske vo­li­tve. In­ten­ziv­no iz­po­pol­nju­je­mo pro­gram. Ima­mo eki­po za pri­ho­dnost, ki jo v ča­su mo­je pred­se­dni­ške kan­di­da­tu­re vo­di Ma­tej To­nin. Stran­ka ima svo­je pod­pred­se­dni­ke, ki bo­do v ča­su pred­se­dni­ške kam­pa­nje ta­ko ime­li mal­ce več de­la. Sku­paj si bo­mo z vse­mi raz­po­lo­žlji­vi­mi mo­čmi pri­za­de­va­li, da bi Slo­ve­ni­ja do­bi­la de­sno­sre­din­sko pred­se­dni­co, ki je do­slej še ni ime­la." Ka­ko gle­da­te na Pa­hor­jev stil pred­se­dni­ko­va­nja in per­ma­nen­tno kam­pa­njo, v ka­te­ri na­sto­pa v raz­lič­nih vlo­gah, po­kli­cih in spre­je­ma ta­kšne in dru­gač­ne iz­zi­ve, kot je re­še­va­nje člo­ve­ške ri­bi­ce ali pa tek­mo­va­nje v te­ku na de­set ki­lo­me­trov s pri­pa­dni­co Slo­ven­ske voj­ske? In na­vse­za­dnje, ko ome­nja­te že­ljo po ve­čji žen­ski pri­so­tno­sti v po­li­ti­ki, spo­mni­mo, da je bil pred­se­dnik za­ra­di vzkli­kov na ma­tu­rant­ski pa­ra­di de­le­žen tu­di očit­kov o šo­vi­niz­mu. "Nje­go­vih iz­jav ne bom ko­men­ti­ra­la. Vsak ima svoj stil vo­de­nja, tu­di Bo­rut Pa­hor. Po­zi­tiv­no je, da se sre­ču­je z lju­dmi in da je med lju­dmi. Am­pak stva­ri, ki jih Bo­rut Pa­hor poč­ne za­to, da je med lju­dmi in da je vše­čen, jaz poč­nem sko­raj vsak dan. Se­ve­da mo­ja opra­vi­la in raz­lič­ne ak­tiv­no­sti osta­ja­jo v kro­gu mo­je dru­ži­ne in jih ne poč­nem za ka­me­re. To, kar on poč­ne za fo­to­re­por­ter­je in fa­ce­bo­ok všeč­ke, je po­go­sto del mo­je­ga vsak­da­na. Oseb­no si si­cer pred­sta­vljam vlo­go pred­se­dni­ka, da je med lju­dmi, da jim zna pri­sluh­ni­ti, da vi­di te­ža­ve, ki ta­re­jo lju­di, in da zna po­i­ska­ti od­go­vo­re na te te­ža­ve ozi­ro­ma spod­bu­di­ti vla­do, da ukre­pa. Za­me je na pri­mer nav­dih tu­di ce­sa­ri­ca Ma­ri­ja Te­re­zi­ja. Z ve­se­ljem pre­bi­ram njen ži­vlje­nje­pis. Ne­ka­te­re nje­ne od­lo­či­tve ima­jo na­mreč še da­nes po­zi­tiv­ne učin­ke na na­še ži­vlje­nje. Kot ma­ti 16 otrok je ime­la eno ze­lo do­bro la­stnost - zna­la je pri­sluh­ni­ti po­tre­bam lju­di in te­mu pri­mer­no tu­di ukre­pa­ti."

Bo­ste v vlo­gi pred­se­dni­ce dr­ža­ve v za­dre­gi, če bi SDS zma­ga­la na vo­li­tvah? Bi po­de­li­li man­dat za se­sta­vo vla­de ose­bi, ki pri­stoj­nim or­ga­nom ne po­ja­sni iz­vo­ra svo­je­ga pre­mo­že­nja?

"Man­dat bom po­de­li­la ose­bi, ki bo ime­la moč­no pod­po­ro na vo­li­tvah, bo de­lo­va­la po­ve­zo­val­no in bo ime­la pod­po­ro čim ve­čje­ga šte­vi­la dr­ža­vlja­nov. Ne le stran­kar­ske pod­po­re, am­pak da bo tu­di v jav­no­sti pre­po­zna­na kot ose­ba z vi­zi­jo, ki lah­ko po­pe­lje Slo­ve­ni­jo na­prej."

Fo­to: Ro­bert BALEN

Lju­d­mi­la No­vak: "Že­lim si, da bi bi­lo na vo­li­tvah čim več kan­di­da­tov, ki bi pri­va­bi­li čim ve­čje šte­vi­lo lju­di na vo­li­tve, in da bi čim več lju­di pre­po­zna­lo svo­je­ga fa­vo­ri­ta ozi­ro­ma ti­ste­ga, s ka­te­rim bi se lah­ko po­i­sto­ve­ti­li in mu z ve­se­ljem za­u­pa­li...

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.