Pro­sla­va v Kni­nu, kon­cert v Slu­nju

Ura­dni Be­o­grad ostro kri­ti­zi­ra Za­greb, ker hr­va­ška vla­da ob 22. oble­tni­ci vo­ja­ške ope­ra­ci­je Ne­vih­ta so­fi­nan­ci­ra kon­cert zlo­gla­sne­ga Thomp­so­na

Vecer - - PO SVETU -

Na Hr­va­škem so po­ne­kod že vče­raj pro­sla­vlja­li 22. oble­tni­co vo­ja­ške ope­ra­ci­je Ne­vih­ta ozi­ro­ma Olu­ja, pred­vsem pa to poč­ne­jo da­nes. Pe­ti av­gust je pri juž­nih so­se­dih tu­di dan do­mo­vin­ske za­hval­no­sti in dan ve­te­ra­nov. V Kni­nu, ki je bil ne­koč ža­ri­šče srb­ske­ga upo­ra, pod­pr­te­ga s te­da­njo Ju­go­slo­van­sko ljud­sko ar­ma­do, se bo da­nes zbral ves dr­žav­ni vrh, hr­va­ška vla­da bo tam ime­la tu­di slo­ve­sno se­jo.

Slav­no­stni spo­red se bo za­čel ob 9. uri, ko bo­do de­le­ga­ci­je v sre­di­šču me­sta po­lo­ži­le ven­ce k spo­me­ni­ku Ne­vih­ti. Na knin­ski tr­dnja­vi bo­do go­vo­ri­li pred­se­dnik sa­bo­ra Gor­dan Jan­dro­ko­vić, pred­se­dni­ca dr­ža­ve Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić in pred­se­dnik vla­de An­drej Plen­ko­vić. Go­vo­ril naj bi tu­di eden od otrok pa­dle­ga hr­va­ške­ga bra­ni­te­lja. Hr­va­ški mi­ni­ster za ve­te­ra­ne To­mo Med­ved je za­ni­kal, da so slav­no­stne go­vo­re pred­vi­de­li na tr­dnja­vi in ne na osre­dnjem tr­gu v Kni­nu za­vo­ljo vsa­ko­kra­tne­ga ne­za­do­volj­stva ude­le­žen­cev slo­ve­sno­sti. Več­krat se je na­mreč pri­pe­ti­lo, da je oko­li de­set ti­soč ude­le­žen­cev med go­vo­ri do­lo­če­ne po­li­ti­ke iz­žvi­žga­lo. Na knin­ski tr­dnja­vi, do ka­te­re je pri­stop laž­je nad­zo­ro­va­ti, je si­cer te­da­nji pred­se­dnik Fra­njo Tuđman ob osvo­bo­di­tvi od ta­ko ime­no­va­ne SAO Kra­ji­ne, pa­ra­dr­žav­ne eno­te hr­va­ških Sr­bov, ki je ob­se­ga­la sko­raj če­tr­ti­no hr­va­ške dr­ža­ve, raz­vil ogro­mno hr­va­ško za­sta­vo, dol­go oko­li 14 me­trov. Da­nes je v Kni­nu pred­vi­de­na tu­di jav­na pred­sta­vi­tev no­vih vo­ja­ških he­li­kop­ter­jev Ki­o­wa OH-58, ki bo­do sku­paj z dru­gi­mi vo­ja­ški­mi zrač­ni­mi plo­vi­li pre­le­te­li pri­zo­ri­šče. Pro­sla­vo v Kni­nu, kjer bo še ma­ša za do­mo­vi­no z ude­lež­bo sve­ča­nih in zgo­do­vin­skih enot hr­va­ške voj­ske, bo zve­čer za­klju­čil na­stop po­prock ben­da Pr­lja­vo ka­za­li­šte.

Mi­ni­ster Med­ved je po­tr­dil, da bo­do iz pro­ra­ču­na nje­go­ve­ga mi­ni­str­stva so­fi­nan­ci­ra­li vse po­dob­ne pro­sla­ve ob oble­tni­ci 5. av­gu­sta, ta­ko tu­di no­coj­šnji kon­cert zlo­gla­sne­ga pev­ca Mar­ka Per­ko­vića Thomp­so­na, ki bo v Slu­nju. Per­ko­vić, ki mu mno­gi oči­ta­jo po­ve­li­če­va­nje usta­štva, pri če­mer je, ko­tra­dik­tor­no, nje­go­va mu­zi­ka še naj­bolj po­dob­na te­mu, kar smo ne­koč po­zna­li kot pa­stir­ski ju­go­rock, je za hr­va­ške me­di­je že bil na­po­ve­dal, da bo v Slu­nju prav go­to­vo za­pel tu­di pe­sem Ča­vo­gla­ve. Ta se zač­ne s pro­slu­lim usta­škim poz­dra­vom Za dom spre­mni. Per­ko­vić za­tr­ju­je, da ta poz­drav, ki je bil za usta­še ne­kaj ta­ke­ga ka­kor za na­ci­ste Si­eg He­il, kot tak na Hr­va­škem za­kon­sko ni pre­po­ve­dan. Hr­va­ško mi­ni­str­stvo naj bi fi­nan­ci­ra­lo "teh­nič­no plat kon­cer­ta", ki da bo stal oko­li 70 ti­soč evrov ozi­ro­ma pol mi­li­jo­na kun. Med­ved je ome­nil, da bo dr­ža­va ve­te­ra­nom pla­ča­la or­ga­ni­zi­ra­ne av­to­bu­sne pre­vo­ze na ta do­go­dek. Thomp­son je za te­le­vi­zi­jo N1 za­tr­dil, da ho­no­rar­ja za na­stop v Slu­nju sploh ne bo pre­jel.

Ura­dni Be­o­grad je spri­čo na­sto­pa Thomp­so­na ozi­ro­ma za­vo­ljo vla­dne­ga fi­nan­ci­ra­nja nje­go­ve­ga kon­cer­ta Za­greb ostro kri­ti­zi­ral, češ da gre za ža­li­tev in po­ni­ža­nje srb­skih žr­tev. Šef srb­ske di­plo­ma­ci­je Ivi­ca Da­čić je v za­čet­ku te­dna ta­ko iz­ja­vil, da je fi­nan­ci­ra­nje Thom­so­no­ve­ga kon­cer­ta iz dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na "v na­spro­tju z jav­no po­tr­je­ni­mi pri­za­de­va­nji hr­va­ške vla­de za do­bro­so­sed­ske od­no­se s Sr­bi­jo, ki so V Kni­nu in nad njim bo­do spet pla­po­la­le hr­va­ške za­sta­ve.

ključ­ne­ga po­me­na za ce­lo­tno re­gi­jo". Po nje­go­vem bi se bi­lo tre­ba to­vr­stnim pro­vo­ka­ci­jam nuj­no iz­o­gni­ti.

Da ak­ci­ja Ne­vih­ta ni­ka­kor ni bi­la zgolj osvo­bo­dil­na ak­ci­ja, ki bi bi­la "či­sta kot sol­za", kot ver­ja­me­jo na Hr­va­škem, sta ne­dav­no v Lju­blja­ni na jav­ni tri­bu­ni raz­la­ga­la tu­di hr­va­ška go­sta, nek­da­nji no­vi­nar na­ci­o­nal­ne te­le­vi­zi­je HRT Sa­ša Ko­sa­no­vić in hr­va­ški pu­bli­cist Dra­go Pil­sel. Ko­sa­no­vić je služ­bo na te­le­vi­zi­ji iz­gu­bil le­ta 1997 za­vo­ljo do­ku­men­tar­ne­ga fil­ma o smr­tnih žr­tvah med ope­ra­ci­jo Ne­vih­ta v šo­li v kra­ju Dvor. Pil­sel, si­cer sin hr­va­ške­ga zdom­ca v Ar­gen­ti­ni, pa je bil eden od pr­vih no­vi­nar­jev, ki je opo­zo­ril na hr­va­ške zlo­či­ne nad Sr­bi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.