Ni­grad brez di­rek­tor­ja in nad­zor­ni­kov

Po vče­raj­šnjem od­sto­pu Igor­ja Mu­hi­ča in Mi­tje Ha­sa­ja je ob­či­na k od­sto­pu iz nad­zor­ne­ga sve­ta po­zva­la tu­di pred­stav­ni­ka za­po­sle­nih Mi­ša Pu­šni­ka in Vla­sto Pa­vlič Go­sak; od­ziv za­po­sle­nih bo znan v po­ne­de­ljek

Vecer - - MARIBOR - Utri­nek: Na vr­sti je so­di­šče

Pu­šnik in Pa­vli­če­va od­go­var­ja­ta, da se ne ču­ti­ta od­go­vor­na za na­sta­lo si­tu­a­ci­jo, za­to po­zi­va k od­sto­pu ne sprej­me­ta, saj ju lah­ko od­po­kli­če edi­no svet de­lav­cev. "Nad­zor­ni svet druž­be se­sta­vlja šest čla­nov, pred­stav­ni­ka de­lav­cev sva to­rej v manj­ši­ni. Za­to so iz­ja­ve ob­či­ne skraj­no ne­od­go­vor­ne, saj je srž pro­ble­ma že od vse­ga za­čet­ka v tem, da čla­ni nad­zor­ne­ga sve­ta, ime­no­va­ni s stra­ni ob­či­ne kot ve­čin­ske­ga la­stni­ka, ob na­sta­lih pro­ble­mih od­sto­pi­jo, s tem pa naj­več­krat ne re­ši­jo pro­ble­ma."

Tu­di svet de­lav­cev in iz­vr­šni od­bor sin­di­ka­ta sta mne­nja, da so se v nad­zor­nem sve­tu ne­od­go­vor­no ob­na­ša­li pred­stav­ni­ki ka­pi­ta­la. Vse za­po­sle­ne bo­do za­to o de­jav­no­stih za re­ši­tev na­sta­le si­tu­a­ci­je ob­ve­sti­li na no­vem zbo­ru de­lav­cev, ki bo v po­ne­de­ljek zju­traj. "Ape­li­ra­mo na vse osta­le la­stni­ke druž­be Ni­grad, da

An­drej PETELINŠEK se ve­čin­ski la­stnik (Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor, op. p.) ne­od­go­vor­no ob­na­ša do pre­mo­že­nja, ki mu je bi­lo man­da­tno za­u­pa­no, in po­nov­no po­zi­va­mo žu­pa­na Fi­štrav­ca, da se ude­le­ži zbo­ra de­lav­cev in po­ja­sni, ka­kšno je nje­go­vo vi­de­nje ra­zvo­ja pod­je­tja," še za­pi­še­jo v jav­nem pi­smu. Fi­štra­vec je bil po­zvan že k ude­lež­bi na vče­raj­šnjem zbo­ru de­lav­cev, a jo je za­vr­nil, med dru­gim iz dru­žin­skih ra­zlo­gov. O no­vem di­rek­tor­ju Ni­gra­da bo zdaj od­lo­ča­lo so­di­šče. Ob­či­na je nanj že na­slo­vi­la pre­dlog, da za di­rek­tor­ja druž­be ime­nu­je Ma­tja­ža Kre­vlja: "S tem po­tr­ju­je­mo od­lo­či­tev, ki sta jo spre­je­la na nad­zor­nem sve­tu 20. ju­li­ja go­spod Mu­hič in go­spod Ha­saj. Upa­mo, da bo so­di­šče od­lo­či­tev spre­je­lo ka­kor hi­tro bo mo­žno. Ob­či­na si že­li čim hi­trej­še re­ši­tve, saj tre­nu­tna si­tu­a­ci­ja ni­ko­mur ni v in­te­re­su. Že­li­mo za­go­to­vi­ti sta­bil­no po­slo­va­nje in pri­ho­dnost pod­je­tja." Kot smo iz­ve­de­li ne­u­ra­dno, naj bi pre­dlog na so­di­šče po­dal tu­di eden od or­ga­nov za­po­sle­nih, ki ima v skla­du z za­ko­nom o go­spo­dar­skih druž­bah prav ta­ko sta­tus za­in­te­re­si­ra­ne ose­be.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Se ob­či­ni v po­ne­de­ljek obe­ta nov, še ve­čji pro­test ne­za­do­volj­nih Ni­gra­do­vih de­lav­cev, ki lah­ko osta­ne­jo ce­lo brez plač?

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.