Po­gon od­ku­pu vleč­ni­ce

Ste­čaj­ni upra­vi­telj druž­be Ri­kom je ob­či­ni Rib­ni­ca pri­znal iz­lo­či­tve­no pra­vi­co, konč­no bo lah­ko ob Rib­ni­ški ko­či od­ku­pi­la vleč­ni­ci s pri­pa­da­jo­čo in­fra­struk­tu­ro in opre­mo

Vecer - - KOROŠKA - De­nar v pro­ra­ču­nu je Šte­vi­lo pre­no­či­tev ra­ste

Ob­či­na Rib­ni­ca na Po­hor­ju bo lah­ko iz ste­čaj­ne ma­se druž­be Ri­kom ku­pi­la obe vleč­ni­ci ob Rib­ni­ški ko­či ter del smu­čar­ske in­fra­struk­tu­re. Žu­pan Sreč­ko Geč je za­do­vo­ljen, a iz­po­sta­vi, da ura­dne­ga do­pi­sa od ste­čaj­ne­ga upra­vi­te­lja druž­be Ri­kom, to je Ron­nie Chri­sto­per Hor­vat, še ni pre­jel. "On mi mo­ra te stva­ri iz­ro­či­ti, prej ne mo­re­mo nič. Od­loč­bo pri­ča­ku­jem čim prej v tem me­se­cu in tu­di klju­če objek­ta. Po­memb­no je, da je pri­ja­vlje­ne ter­ja­tve pre­po­znal in nam na osno­vi za­ko­na o žič­ni­ških na­pra­vah za pre­voz oseb pri­znal iz­lo­či­tve­no pra­vi­co. Po­ča­ka­ti je tre­ba še na od­lo­či­tev ste­čaj­ne­ga se­na­ta in Druž­be za upra­vlja­nje ter­ja­tev bank (DUTB) kot ve­čin­ske upni­ce," iz­po­sta­vi žu­pan, ki je na to od­lo­či­tev ča­kal že od le­to­šnje­ga mar­ca, ko so

V Rib­ni­ci šte­vi­lo pre­no­či­tev iz le­ta v le­to ra­ste.

VMa­ren­ber­škem mla­din­skem kul­tur­nem cen­tru ( MMKC) v Ra­dljah ob Dra­vi, kjer je le­tos za­ži­vel Več­ge­ne­ra­cij­ski cen­ter (VGC) ko­ro­ške re­gi­je, lah­ko otro­ci v sklo­pu VGC - Do­ga­ja se!, ki le­tos pr­vič omo­go­ča brez­plač­no var­stvo, sa­mi po­da­jo pre­dlo­ge, kaj si že­li­jo na je­dil­ni­ku. Edi­na ome­ji­tev je, da lah­ko pi­co je­do sa­mo en­krat na te­den.

Sa­mi si pri­pra­vi­jo in spe­če­jo, od pa­ni­ra­nih bučk, ke­ksov do te­ste­nin. "Zdi se nam po­memb­no, da tu­di na ta­ko po­sta­ne­jo sa­mo­stoj­ni, se na­u­či­jo go­spo­dinj­skih opra­vil in dru­gih prak­tič­nih spre­tno­sti," po­ve Mo­ni­ka Mi­thans, vod­ja VGC. Otro­ci sa­mi pri­pra­vi­jo mi­zo, re­že­jo, pri­pra­vlja­jo, ku­ha­jo in pe­če­jo, po ko­si­lu pa za se­boj tu­di po­spra­vi­jo in po­mi­je­jo po­so­do. "Vsi so­de­lu­je­jo po svo­jih zmo­žno­stih, ne­ka­te­ri se pri nas na­u­či­jo po­bri­sa­ti mi­zo, dru­gi pa na kon­cu zna­jo ste­čaj­ne­mu upra­vi­te­lju po­sla­li po­nud­bo, da že­li­jo iz ste­čaj­ne ma­se od­ku­pi­ti smu­čar­sko in­fra­struk­tu­ro. Žu­pan po­ja­sni, da bo­do od­ku­pi­li vse, kar je po­treb­no za za­gon zim­ske se­zo­ne na smu­či­šču ob Rib­ni­ški ko­či in tu­di v sre­di­šču Rib­ni­ce. Kot je raz­vi­dno iz ob­ja­ve na sple­tni stra­ni Agen­ci­je za jav­no­prav­ne evi­den­ce (AJPES), kjer je ste­čaj­ni upra­vi­telj ob­ja­vil dru­gi do­da­tni se­znam pre­iz­ku­še­nih ter­ja­tev, je ob­či­na pri­ja­vi­la iz­lo­či­tve­no pra­vi­co na smu­čar­skih objek­tih (dveh vleč­ni­cah, kraj­ši Vel­ki in dalj­ši Čr­ni vrh, pri­pa­da­jo­či in­fra­struk­tu­ri in opre­mi ob obeh smu­či­ščih - gre za ce­vo­vo­de in ka­blo­vo­de, sne­žne to­po­ve, raz­sve­tlja­vo, na­pra­ve za za­sne­že­va­nje ipd.). Ste­čaj­ni upra­vi­telj jo je pri­znal in ob­či­na mo­ra v ste­čaj­no ma­so pla­ča­ti 104 ti­soč evrov. "Mi­slim, da je bi­la tu­di sa­mi kaj sku­ha­ti," po­ve Mi­than­so­va.

Zdaj, ko vro­či­na ne po­pu­šča, se več­krat igra­jo z vo­dni­mi ba­lo­ni, de­la­li so tu­di raz­lič­ne po­sku­se z vo­do. Ža­na Bo­žič po­ve, da i ma za­to s se­boj tu­di re­zerv­na obla­či­la. "Ustvar­ja­mo iz gli­ne, igra­mo se sle­pe mi­ši in po­slu­ša­mo glas­bo," do­da. Otro­ci lah­ko te dni, ko jim je na igri­šču pre­vro­če, igra­jo na­mi­zni te­nis in dru­ge dru­žab­ne igre. Na tem­pe­ra­tur­no bolj pri­ja­zne dni se od­pra­vi­jo tu­di na po­hod na Sta­ri grad. Vče­raj so ilu­stri­ra­li pra­vlji­co Lek­ci­ja ne­žno­sti, ki jih je po­du­či­la o na­ša po­nud­ba po­šte­na, de­nar ima­mo že re­zer­vi­ran v ob­čin­skem pro­ra­ču­nu," po­ja­sni Geč.

Ob­či­na je kon­ce­si­jo za vleč­ni­ci ob Rib­ni­ški ko­či že pred dve­ma le­to­ma po­de­li­la pod­je­tju Rib­ni­ška iz Ra­delj pri­ja­telj­stvu in dru­gač­no­sti. Pre­bra­li so jo brez ogle­da slik, ki so jih naj­prej sa­mi na­ri­sa­li, na­to pa pri­mer­ja­li s ti­sti­mi v knji­gi. Be­nja­min Ci­fer pra­vi: "Rad se igram s pun­ca­mi, ima­mo se ra­di in fajn." Žan Bo­žič po­ja­sni, da so si na ste­no pri­le­pi­li hi­šna pra­vi­la, ki so jih sa­mi na­pi­sa­li in na­ri­sa­li. Ne sme­jo jih kr­ši­ti, med nji­mi pa po­se­bej iz­sto­pa znak pre­po­ved gr­de­ga go­vor­je­nja.

Za na­sle­dnje le­to že­li­jo k so­de­lo­va­nju po­va­bi­ti še dru­ga dru­štva, kot so ga­sil­ci ozi­ro­ma kmeč­ke že­ne, ki lah­ko otro­kom z ma­lo tru­da po­pe­stri­jo po­či­tni­ce. Ve­se­li­jo se na­mreč ob Dra­vi, ki je tu­di na­je­mnik pla­nin­ske po­sto­jan­ke Rib­ni­ška ko­ča. La­stni­ka te­ga pod­je­tja sta po žu­pa­no­vih be­se­dah pri­pra­vlje­na vla­ga­ti v smu­čar­ski na­pra­vi, zla­sti v dalj­šo Vel­ko, ki ne de­lu­je in je po­treb­na ob­no­ve. A pred­po­goj za to je, da je la­stni­štvo zna­no. Na ob­či­ni raz­mi­šlja­jo, da bo­do vleč­ni­ci s pri­pa­da­jo­čo in­fra­struk­tu­ro pri Rib­ni­ški ko­či naj­ver­je­tne­je pro­da­li. "Naš na­men ni ukvar­ja­ti se z go­spo­dar­sko de­jav­no­stjo. V od­kup jo bo­mo po­nu­di­li druž­bi Rib­ni­ška," po­ja­sni žu­pan.

Kup­ca ali na­je­mni­ka bo­do is­ka­li tu­di za pre­mič­no pre­mo­že­nje pri smu­či­šču v sre­di­šču Rib­ni­ce na Po­hor­ju. Oce­nje­no je na oko­li 75 ti­soč evrov. La­stnik obeh vleč­nic je ob­či­na ozi­ro­ma tam­kaj­šnje Špor­tno dru­štvo, ki je pod­je­tju Tu­ri ne­dav­no po­de­li­la 15-le­tno kon­ce­si­jo, pred tem pa ju je ime­lo v na­je­mu. Ob­či­na Rib­ni­ca na Po­hor­ju je v za­dnjih le­tih pre­cej vlo­ži­la v ra­zvoj tu­riz­ma, za­to si je že­le­la la­stni­štva V Rib­ni­ci si že več let pri­za­de­va­jo tu­di za iz­gra­dnjo gon­dol­ske žič­ni­ške po­ve­za­ve Rib­ni­ce z Rib­ni­ško ko­čo. Pr­va fa­za pro­jek­ta pred­vi­de­va po­ve­za­vo Rib­ni­ce s Pe­sni­kom. "Za to fa­zo ima­mo grad­be­no do­vo­lje­nje in od­pr­li smo grad­bi­šče. Ne­pre­sta­no lo­bi­ra­mo po Lju­blja­ni in pre­pri­ču­je­mo od­go­vor­ne, dru­ge­ga pa ne mo­re­mo. Gre za osem mi­li­jo­nov evrov vre­den pro­jekt, pri­ča­ku­je­mo po­moč dr­ža­ve ali in­ve­sti­tor­ja," po­ve žu­pan Geč. na­sle­dnje­ga te­dna, ko se bo­do dru­ži­li s kuž­kom iz ko­nje­ni­ške­ga in ki­no­lo­ške­ga dru­štva. Pred­sta­vi­li jim bo­do, ka­ko mo­ra­jo skr­be­ti in ne­go­va­ti psa, po­memb­no je tu­di, da ve­do, da ži­val ni igra­ča. Do­mi­ni­ki Kar­la­tec, ki je že od za­čet­ka ( le­ta 2012) vod­ja po­le­tne­ga var­stva, se zdi su­per, da le­tos za pro­jekt star­šem ni smu­čar­skih na­prav in pri­pa­da­jo­če in­fra­struk­tu­re, da bi po­tem lah­ko za­njo po­i­ska­la na­je­mni­ka ali jih pro­da­la. "Lju­di v kra­ju lah­ko ob­dr­ži­mo le ta­ko, da jim da­mo de­lo. In­du­stri­je ne mo­re­mo ime­ti, saj smo v Na­tu­ri 2000, ni­ti je ne že­li­mo v na­ših goz­do­vih. Tu­ri­zem je za nas ze­lo po­mem­ben, ta­ko zim­ski kot le­tni," pra­vi žu­pan.

V pre­te­klo­sti so v tej po­hor­ski ob­či­ni pre­cej sta­vi­li na druž­bo Ri­kom, ki je bi­la do ste­ča­ja pred sla­bi­ma dve­ma le­to­ma moč­no vple­te­na v smu­čar­ske po­sle, saj je upra­vlja­la vse šti­ri vleč­ni­ce in raz­po­la­ga­la z ne­ka­te­ri­mi apart­ma­ji.

La­ni je Rib­ni­ško Po­hor­je obi­ska­lo oko­li 25 ti­soč go­stov. Tu­di le­tos so zmo­glji­vo­sti do­bro za­se­de­ne, do­slej so na­šte­li oko­li 16 ti­soč pre­no­či­tev. V ob­či­ni si­cer raz­po­la­ga­jo z oko­li 400 tu­ri­stič­ni­mi po­ste­lja­mi. Vsa­ko le­to be­le­ži­jo 7- od­sto­tno rast. Tu­di le­tos ka­že, ta­ko žu­pan, da bo­do lan­sko šte­vil­ko pre­se­gli. tre­ba pla­ča­ti pri­spev­ka. "Var­stvo je brez­plač­no za otro­ke vseh ob­čin Ko­ro­ške, do­bro­do­šel je vsak," po­u­da­ri Mi­than­so­va.

Fo­to: Jan­ko RATH

Ob­či­na že­li ohra­ni­ti žič­ni­ško in­fra­struk­tu­ro.

Fo­to: Ur­ška POLANC

Brez­plač­no var­stvo, otro­ke uči­jo ži­vljenj­skih ve­ščin.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.