Po po­ža­ru v Eko­si­s­te­mih

Vr­tni­ne na ob­mo­čju Za­lo­ga, kjer je pred 14 dne­vi iz­bruh­nil po­žar v pod­je­tju Eko­si­s­te­mi, so var­ne za uži­va­nje. Moč­no so one­sna­že­ne le iz­ce­dne vo­de, na­sta­le pri ga­še­nju

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Dnev­nik za Ve­čer V iz­ce­dnih vo­dah tu­di ostan­ki zdra­vil Spre­mem­be pro­stor­ske­ga na­čr­ta

Na vr­tu imam buč­ke, so­la­to, pa­ra­di­žnik, tu­di bo­rov­ni­ce, ki sem jih ne­koč pro­da­ja­la, pa si jih zdaj ne upam, ker ne vem, ali so sploh uži­tne. Ka­kšnih 50 ki­lo­gra­mov pa­ra­di­žni­ka smo te­me­lji­to opra­li, olu­pi­li in ga da­li v za­mr­zo­val­nik. Če bo­do da­nes po­ve­da­li, da ga lah­ko uži­va­mo, ga bo­mo naj­brž pre­de­la­li v me­zgo, si­cer ga bo­mo za­vr­gli," je de­ja­la Na­da Plut iz Za­lo­ga tik pred če­trt­ko­vo iz­re­dno se­jo stra­ške­ga ob­čin­ske­ga sve­ta, ki je ime­la na dnev­nem re­du eno sa­mo pro­ble­ma­ti­ko: po­žar, ki se je zgo­dil 20. ju­li­ja v Za­lo­gu v druž­bi za pre­de­la­vo od­pad­kov in le­sne bi­o­ma­se Eko­si­s­te­mi.

So­deč po ana­li­zah vr­tnin, ki jih je opra­vil Na­ci­o­nal­ni in­šti­tut za jav­no zdrav­je, so pre­bi­val­ci Za­lo­ga in oko­li­ških na­se­lij lah­ko po­mir­je­ni. Vsa vzor­če­na ži­vi­la so var­na in skla­dna z ob­sto­je­čo za­ko­no­da­jo, se gla­si glav­na ugo­to­vi­tev. Tu­di ugo­to­vi­tve Agen­ci­je RS za oko­lje (ARSO) ka­že­jo, da ni ra­zlo­ga za pre­plah. "Gle­de ob­se­ga in la­stno­sti te­ga one­sna­že­nja po­te­ka­jo na­dalj­nje raz­i­ska­ve. Ne­var­nost one­sna­že­nja pod­ze­mne vo­de s po­vr­šin, ka­mor se je ste­ka­la po­žar­na iz­ce­dna vo­da, je za­ra­di ge­o­lo­ške struk­tu­re ze­lo majh­na," še do­da­ja­jo pri ARSO, a bo­do kljub te­mu še na­prej spre­mlja­li vpli­ve na pod­tal­ni­co. Po mne­nju agen­ci­je si­cer za zdaj še ni mo­go­če za­klju­či­ti, ali so za­ra­di po­ža­ra na­sta­le ta­ke po­sle­di­ce za oko­lje, da bi jih bi­lo tre­ba opre­de­li­ti kot okolj­sko ško­do, kot jo poj­mu­je za­kon o var­stvu oko­lja.

Ana­li­ze po­žar­ne iz­ce­dne vo­de, ki jih je po na­ro­či­lu ob­či­ne Stra­ža opra­vil na­ci­o­nal­ni la­bo­ra­to­rij za zdrav­je, oko­lje in hra­no, ka­že­jo, da je ta ze­lo obre­me­nje­na z raz­lič­ni­mi snov­mi. "Gre za moč­no one­sna­že­no od­pa­dno vo­do, ki ne sme ne­po­sre­dno v na­rav­ne od­vo­de, de­ni­mo re­ko Kr­ko ali kak drug po­tok. Po ne­ka­te­rih pa­ra­me­trih gre za po­seb­ni od­pa­dek, ta­ko vo­do bi mo­ra­li od­pe­lja­ti na či­stil­no na­pra­vo. Ze­mlji­šče, kjer se je ta vo­da na­bi­ra­la, je prav go­to­vo ze­lo one­sna­že­no, za­to bi ze­mljo mo­ra­li po­sne­ti in od­pe­lja­ti na de­po­ni­jo. V Kr­ko te vo­de ni­so pri­šle, ime­li smo sre­čo, ker ni bi­lo pa­da­vin," po­ja­sni Du­šan Har­lan­der iz na­ci­o­nal­ne­ga la­bo­ra­to­ri­ja.

Ana­li­za vzor­cev iz­ce­dnih vod je za­je­ma­la čez tri­sto pa­ra­me­trov. Od­kri­li so ve­li­ko sno­vi, ki na­sta­ne­jo pri go­re­nju pla­sti­ke, de­ni­mo bis­fe­nol A, ki je hor­mon­ski mo­ti­lec, v iz­ce­dnih vo­dah so bi­le tu­di vi­so­ke kon­cen­tra­ci­je tež­kih ko­vin. "Ve­li­ko je bi­lo tu­di ostan­kov raz­lič­nih zdra­vil, od anal­ge­ti­kov do zdra­vil za pljuč­ne bo­le­zni, an­ti­bi­o­ti­kov, vse to je ze­lo ško­dlji­vo," pra­vi Har­lan­der. Da de­jav­nost, s ka­kr­šno se ukvar­ja druž­ba Eko­si­s­te­mi, ne so­di v ta­kšno oko­lje, dlje ča­sa opo­zar­ja ci­vil­na ini­ci­a­ti­va, ki je zbra­la že več ti­soč pod­pi­sov zo­per de­lo­va­nje Eko­si­s­te­mov. "Ima­mo pra­vi­co do či­ste­ga oko­lja. Zah­te­va­mo spre­mem­bo pro­stor­ske­ga na­čr­ta, ki ne bo več omo­go­čal ta­kšne de­jav­no­sti v na­šem oko­lju. Eko­si­s­te­mi in nje­mu po­dob­ne druž­be mo­ra­jo od­i­ti. Zah­te­va­mo tu­di ob­no­vo pro­sto­ra in ka­zen­ski pre­gon vseh, ki so ka­kor­ko­li do­pu­šča­li de­lo­va­nje pod­je­tja, to­rej lo­kal­nih in dr­žav­nih stro­kov­nih služb," je de­jal Franc Plut iz ci­vil­ne ini­ci­a­ti­ve.

Kot je po­ve­dal žu­pan Du­šan Kr­štinc, je po po­go­vo­ru s sve­tni­ki že tri dni po po­ža­ru spro­žil po­stop­ke za za­če- tek spre­mem­be pro­stor­ske­ga na­čr­ta. Ob­čin­ski svet med dru­gim po­leg ce­lo­vi­te ob­no­ve ob­mo­čja tu­di pri­ča­ku­je, da bo agen­ci­ja za oko­lje pod­je­tju Eko­si­s­te­mi od­vze­la oko­lje­var­stve­no do­vo­lje­nje. La­stnik Eko­si­s­te­mov To­mi­slav Ko­va­čič, ki je sve­tni­kom in ob­ča­nom na iz­re­dni se­ji pred­sta­vil sa­na­cij­ski pro­gram po po­ža­ru, za­tr­ju­je, da bo ob­mo­čje v ce­lo­ti sa­ni­ra­no do kon­ca le­ta.

Fo­to: Do­lenj­ska News

Sa­na­ci­jo ob­mo­čja so za­če­li 31. ju­li­ja, naj­ka­sne­je do kon­ca ja­nu­ar­ja pri­ho­dnje le­to na­me­ra­va­jo na Slo­va­ško iz­vo­zi­ti ve­čje ko­li­či­ne pla­stič­nih od­pad­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.