Gre­jo jih na­re­dit ner­vo­zne

Ma­ri­bor­ča­ni se bo­do na za­dnji sto­pnič­ki za li­go pr­va­kov spo­pa­dli z izra­el­skim Ha­po­e­lom iz Ber­še­be

Vecer - - SPORT - 4. krog kva­li­fi­ka­cij za li­go pr­va­kov Pr­va tek­ma v Ber­še­bi, po­vra­tna v Ma­ri­bo­ru

Pr­ve­ga so tri le­ta na­zaj iz­lo­či­li in se na­to prek Cel­ti­ca uvr­sti­li v li­go pr­va­kov, dru­gi jim je dve le­ti pred tem pre­kri­žal ra­ču­ne v tre­tjem pred­kro­gu. Ko­ri­sti­le jim bo­do in­for­ma­ci­je izra­el­ske­ga ve­zi­sta Mar­wa­na Ka­b­he, ki je v NK Ma­ri­bor pri­šel pre­dla­ni. Pa še ne­kaj je, da ve­do, s kom ima­jo oprav­ka. Zlat­ko Za­ho­vič je le­tos is­kal okre­pi­tev prav pri to­kra­tnem na­spro­tni­ku, na­me­sto bra­zil­ske­ga na­pa­dal­ca iz Izra­e­la pa pri­pe­ljal Ja­smi­na Me­ša­no­vića. "Izra­el­ci so na­ši špor­tni pri­ja­te­lji, ima­mo iz­ku­šnje z izra­el­skim no­go­me­tom, ki je na vr­hun­ski rav­ni. Ogro­mno vla­ga­jo, Zrinj­ski - Ma­ri­bor 1:2, 1:1 • Ma­ri­bor - Haf­na­r­fjör­dur 1:0, 1:0 "Iz­vle­kli smo naj­tež­je­ga mo­žne­ga na­spro­tni­ka," je žreb ko­men­ti­ral Ivan Man­ce, špor­tni di­rek­tor Ri­je­ke, ki je za na­spro­tni­ka do­bi­la Olym­pi­a­kos. "Ta­ko je bi­lo že na prej­šnjem žre­bu, ko smo do­bi­li Salz­burg. Am­pak Ri­je­ka se ne bo­ji ni­ko­gar, če­prav vse spo­štu­je. Ver­ja­me­mo v Ma­tja­ža (Ke­ka, tre­ner­ja, op. p.) in nje­go­ve fan­te, na­še­ga dva­naj­ste­ga igral­ca - na­vi­ja­če."

Dru­gi pa­ri: Ka­ra­bah - Köben­havn, Apo­el Ni­ko­zi­ja - Sla­vi­ja Pra­ga, Olym­pi­a­kos - Ri­je­ka, Cel­tic - Asta­na, Ba­sa­kse­hir - Se­vil­la, Yo­ung Bo­ys - CSKA, Na­po­li - Ni­ca, Ho­ffen­heim - Li­ver­pool, Spor­ting - Ste­aua.

am­pak mo­žno­sti so 50:50," je za klub­sko sple­tno stran de­jal špor­tni di­rek­tor v Ljud­skem vr­tu. Za­ve­da se, če­sa je spo­so­ben Ha­po­el, saj je la­ni pa­del prav na tej toč­ki pro­ti Cel­ti­cu, v sku­pin­skem de­lu evrop­ske li­ge pa pre­ma­gal In­ter Sa­mir­ja Han­da­no­vića.

Kljub te­mu da gre za zah­tev­ne­ga na­spro­tni­ka, lah­kih več ni, se ga vi­jo­li­ča­sti ne bo­ji­jo. "Od­lo­če­ni smo, 16. av­gu­sta 22. av­gu­sta LE­TOS V EVRO­PI

da že s pr­ve tek­me pri­ne­se­mo su­per re­zul­tat. Ve­mo, da so na do­ma­čem te­re­nu iz­je­mno agre­siv­ni, vsaj na za­čet­ku tek­me. Na­šli bo­mo na­čin, ka­ko jih pre­ma­ga­ti. Ima­mo ve­li­ko kva­li­tet, ki nas lah­ko po­pe­lje­jo na­prej," pra­vi tre­ner Dar­ko Mi­la­nič. Da so mo­žno­sti za na­pre­do­va­nje, je pre­pri­čan tu­di Ma­tej Pal­čič: "Pri­ča­ku­jem tež­ko tek­mo in naj- bolj­ši raz­plet. Do­bra eki­pa so in ima­jo ne­kaj zna­nih igral­cev." Ko­maj ča­ka tek­mo v Izra­e­lu, kjer je, kot pra­vi, ve­dno do­bro vzduš­je.

Pr­va tek­ma bo v go­steh, bi bi­lo bolj­še igra­ti naj­prej na do­ma­či ze­le­ni­ci? "Ho­če­mo naj­ti na­čin, ka­ko za­bi­ti gol v Izra­e­lu in jih na­re­di­ti ner­vo­zne, na do­ma­čem igri­šču pa da po­tem po­ka­že­mo naj­bolj­še, kar zna­mo," je de­jal stra­teg vi­jo­li­ča­stih. Med po­ten­ci­al­ni­mi tek­me­ci Ma­ri­bo­ra v če­tr­tem pred­kro­gu Dar­ko Mi­la­nič Ha­po­el uvr­šča ze­lo vi­so­ko. Na Asta­no, s ka­te­ro bi se lah­ko po dveh le­tih po­nov­no sre­ča­li, bi se dru­ga­če pri­pra­vi­li: "V tem pri­me­ru Ma­ri­bor ne­kih iz­ku­šenj ni­ma, smo pa pri­pra- vlje­ni iti v boj z nji­mi in jih pre­ma­ga­ti." Bi­vši so­i­gral­ci Ka­b­he in nje­go­vi pri­ja­te­lji so si za­že­le­li Ma­ri­bor: "To je na­ša pred­nost. Po­go­var­ja­li smo se tu­di o nji­ho­vih ka­rak­te­ri­sti­kah, o nji­ho­vi psi­hi, in to nam bo v ve­li­ko po­moč." Ta­ko kot v Mo­star bo­do Ma­ri­bor­ča­ni v Ber­še­bo od­po­to­va­li prej, saj jih tam ob vro­či­ni ča­ka še ve­li­ko vla­ge. Tek­ma bo zgo­daj, ob 17. uri. Ne­ho­te pa se na vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re pri­pra­vlja­jo že do­ma. Ha­po­el - Hon­ved 2:1, 3:2 • Ha­po­el - Lu­do­go­rec 2:0, 1:3

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.