Na ko­pa­nje! V Ma­ri­bor ali Li­pni­co?

Šte­vil­ne ak­tiv­no­sti, ob vo­dnih tu­di na­mi­zni te­nis in na­mi­zni no­go­met, pa bi­ljard, ska­ka­nje po tram­po­li­nu, bad­min­ton, od­boj­ko in no­go­met na miv­ki ter ko­šar­ko in ani­ma­ci­jo za otro­ke po­nu­ja Ma­ri­bor­ski otok

Vecer - - FRONT PAGE - Ka­ja Ste­blov­nik

Vče­raj se je zno­va po­tr­di­lo, da Ma­ri­bor­ča­ni, ki ta čas ni­so na mor­ju, ko je v me­stu naj­bolj vro­če, po­be­gne­jo iz me­sta. Na Ma­ri­bor­ski otok de­ni­mo. Ali pa v so­se­dnjo Li­pni­co, kjer je tam­kaj­šnje ko­pa­li­šče prav ta­ko že dol­go pri­lju­blje­no pri slo­ven­skih ko­pal­cih. Osve­žu­jo­ča vo­da, vo­dne ak­tiv­no­sti - v Ma­ri­bo­ru to­bo­gan in edin­stve­na vad­ba na vo­di, v Li­pni­ci to­bo­gan, dr­ča in ume­tni va­lo­vi - pa tu­di mo­žnost re­kre­a­ci­je, do­pol­nje­ne s so­li­dno ku­li­na­rič­no po­nud­bo so do­volj za ohla­di­tev, ko v me­stu po­sta­ne pre­vro­če. Obi­ska­li smo obe ko­pa­li­šči in pri­mer­ja­li po­nud­bo. (mbk)

Vče­raj se je zno­va po­tr­di­lo, da Ma­ri­bor­ča­ni, ko je v me­stu naj­bolj vro­če, po­be­gne­jo na Ma­ri­bor­ski otok. Če se je v me­stu le tež­ko di­ha­lo, sta edin­stve­ni flo­ra in fav­na te na­rav­ne zna­me­ni­to­sti in tu­di za­va­ro­va­ne­ga na­rav­ne­ga spo­me­ni­ka odlič­no oko­lje za po­beg v na­ra­vo. Ka­mor se pri­de­jo Ma­ri­bor­ča­ni in oko­li­ča­ni osve­žit, spro­stit in tu­di za­ba­vat. V res vro­čih dneh je ze­le­ni­ca naj­bolj za­se­de­na v sen­ci, v vo­di pa je pra­vi­lo­ma pred­vsem otro­ški ži­vžav.

Ko­pa­li­šče Ma­ri­bor­ski otok je bi­lo za jav­nost pr­vič od­pr­to le­ta 1930, ko so Ma­ri­bor­ča­nom tam pred­sta­vi­li va­ter­po­lo, pri­re­di­li pa so tu­di ve­čje šte­vi­lo pla­val­nih na­sto­pov in te­kem, ki so nav­du­ši­le obi­sko­val­ce. Na za­čet­ku so ko­pa­li­šče za­ra­di nje­go­ve re­dne oskr­be in lo­ka­ci­je v ve­li­kem šte­vi­lu obi­sko­va­li tu­di tuj­ci. Šte­vi­lo obi­sko­val­cev na oto­ku se je z le­ti za­če­lo zmanj­še­va­ti, pred­vsem za­ra­di ta­kra­tne vi­so­ke ce­ne vsto­pni­ce in do­tra­ja­nih objek­tov.

Ome­je­ni z ob­čin­skim pro­ra­ču­nom ...

Od le­ta 2009 s ko­pa­li­ščem upra­vlja­jo Špor­tni objek­ti Ma­ri­bor, ki de­lu­je­jo v okvi­ru Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor. Po­leg koz­me­tič­nih po­prav­kov in lep­še zu­na­njo­sti Ma­ri­bor­ske­ga oto­ka ter niž­je ce­ne vsto­pnic so po­skr­be­li za do­da­tne vo­de­ne ani­ma­cij­ske pro­gra­me, ta­ko da lah­ko obi­sko­val­ci ak­tiv­no uži­va­jo v le­pem oko­lju. Po­leg ce­lo­dnev­ne vsto­pni­ce so na vo­ljo tu­di po­pol­dan­ske, ki ve­lja­jo od 14. ure, in ve­čer­ne, ki ve­lja­jo od 18. ure. Mo­žno je ku­pi­ti tu­di se­zon­sko vsto­pni­co. Vstop za otro­ke do tre­tje­ga le­ta sta­ro­sti je brez­pla­čen, po­pust pri na­ku­pu pa ve­lja tu­di za dru­ži­ne, otro­ke, di­ja­ke in štu­den­te ter obi­sko­val­ce, sta­rej­še od 60 let.

Ma­ri­bor­ski otok se za obi­sko­val­ce od­pre vsa­ko le­to ob kon­cu šol­ske­ga le­ta. Od­prt je do za­čet­ka sep­tem­bra, to­rej ves čas po­le­tnih po­či­tnic. "V pre­te­klo­sti smo otok od­pr­li že prej, ven­dar smo za­ra­di po­manj­ka­nja obi­sko­val­cev otvo­ri­tev pre­sta­vi­li na ka­snej­ši da­tum," po­ja­sni di­rek­tor Špor­tnih objek­tov Ma­ri­bor To­ne Knez.

Ko­pal i šče i ma tr i zu­na­nje ba­ze­ne, igri­šče in ko­ti­ček za naj­mlaj­še. Kot pro­blem Knez iz­po­sta­vlja dej­stvo, da je ob­no­va objek­tov, ki je za ne­mo­te­no de­lo­va­nje ko­pa­li­šča nuj­na, od­vi­sna od Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor, ta pa za to ne mo­re za­go­to­vi­ti de­nar­ja. Ce­lo­vi­ta pre­no­va je bi­la si­cer pred­vi­de­na že pred ne­kaj ča­sa, ven­dar bo­do z njo mo­ra­li vsaj še ka­kšno ko­pal­no se­zo­no po­ča­ka­ti. So pa ob­no­vi­li naj­vi­tal­nej­ši del ko­pa­li­šča, stroj­ni­co, del­no so ure­di­li tu­di ma­li in ve­li­ki ba­zen.

... a šli se bo­do Igre brez me­ja

Ma­ri­bor­ski otok obi­sko­val­cem po­nu­ja vr­sto ak­tiv­no­sti; ob ba­ze­nih je to­bo­gan, od le­tos na­prej pa se lah­ko obi­sko­val­ci ude­le­ži­jo tu­di edin­stve­ne vad­be v ba­ze­nu Onmat fit, ki si jo je za­mi­slil Ma­ri­bor­čan Kri­sti­jan La­dič in so jo prav na Ma­ri­bor­skem oto­ku pred­sta­vi­li pre­mi­er­no. Od dru­gih ak­tiv­no­sti so na vo­ljo bi­ljard, bad­min­ton, od­boj­ka in no­go­met na miv­ki, ko­šar­ka, ska­ka­nje po tram­po­li­nih, na­mi­zni te­nis in na­mi­zni no­go­met, re­dno pa pri­re­ja­jo tu­di ra­zna tek­mo­va­nja s čol­nič­ki in te­mat­ske dne­ve. Ne­dav­no je re­ci­mo po­te­kal dan za­šči­te pred son­cem. Obi­sko­val­ce so se­zna­ni­li s po­sle­di­ca­mi čez­mer­ne iz­po­sta­vlje­no­sti son­cu in ka­ko se za­šči­ti­ti. "Za sre­di­no av­gu­sta na­čr­tu­je­mo Igre brez me­ja, ki bo­do po­te­ka­le po vzo­ru teh pri­re­di­tev v tu­ji­ni," na­po­ve­du­je Knez.

Ve­či­na obi­sko­val­cev Ma­ri­bor­ske­ga oto­ka je iz Ma­ri­bo­ra in oko­li­ce, pred­vsem za­ra­di bli­ži­ne ko­pa­li­šča, ki je do­sto­pno peš po ure­je­ni spre­ha­jal­ni po­ti ob Dra­vi, kot tu­di s ko­le­som in av­tom. "Ko­pa­li­šče pa v za­dnjih le­tih po­nov­no obi­šče­jo vse sta­ro­stne sku­pi­ne," še do­da­ja Knez.

Po­skr­blje­no je tu­di za vse ti­ste, ki se na otok od­pra­vi­jo z av­to­mo­bi­lom; par­ki­ra­nje je mo­go­če v goz­dič­ku pred mo­stom, ki vo­di na otok, na vo­ljo je tu­di ne­kaj sen­ce. Na otok vo­zi li­ni­ja 8 me­stne­ga po­tni­ške­ga pro­me­ta.

Otok po­leg čo­fo­ta­nja in špor­tnih ak­tiv­no­sti po­nu­ja spre­ho­de, son­če­nje ali okrep­či­tev s pi­ja­čo in hra­no. Po­nud­ba hra­ne na ko­pa­li­šču je pe­stra, od sla­do­le­da pa vse do pa­la­čink in hi­tre hra­ne. Je pa ome­ji­tev, da je tre­ba za vstop na otok, tu­di če se ne bo­ste ko­pa­li, pla­ča­ti vsto­pni­no. Te­ža­vo bi si­cer pri Špor­tnih objek­tih Ma­ri­bor ra­di od­pra­vi­ti.

Ko­pa­li­šče v za­dnjih le­tih po­nov­no obi­šče­jo vse sta­ro­stne sku­pi­ne

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Med­tem ko Ma­ri­bor­ski otok ča­ka na bolj­še ča­se, po­nu­ja mo­žnost ohla­di­tve, spro­sti­tve, za­ba­ve in re­kre­a­ci­je vsem ge­ne­ra­ci­jam.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Vče­raj je bi­lo ta­ko vro­če, da se je še vo­da na oto­ku, ki si­cer ne ve­lja za to­plo, zde­la pri­je­tna.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.