Bre­z­vlad­je

Vecer - - V ŽARIŠČU - Igor Se­lan

Med­tem ko je go­spo­dar­ska kri­za, ki je lo­mi­la go­spo­dar­stvo in hro­mi­la ži­vlje­nje, le še bled spo­min, se Ma­ri­bor iz nje­nih krem­pljev ni­ka­kor ne iz­vi­je. Če­prav je eko­nom­ska kli­ma ugo­dna in ko­njunk­tu­ra od­pi­ra šte­vil­ne no­ve pri­lo­žno­sti, me­stna oblast pod vod­stvom žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca in nje­go­ve (pa­ra)ob­čin­ske eki­pe te­ga ne zna in ne zmo­re iz­ko­ri­sti­ti. Še več, kri­zo z ne­ka­te­ri­mi od­lo­či­tva­mi po­gla­blja­jo ce­lo sa­mi.

Od­raz ne­pre­sta­nih spre­memb sta­lišč je ak­tu­al­na kri­za v Ni­gra­du, kjer se Fi­štra­vec in nje­gov (nad)sve­to­va­lec Mar­ko Ko­va­čič že šti­ri le­ta igra­ta z uso­do 240 za­po­sle­nih in več mi­li­jo­nov vre­dnim ob­čin­skim pre­mo­že­njem. Osem di­rek­tor­jev in zdaj že 14 nad­zor­ni­kov se je za­me­nja­lo v sa­mo šti­rih le­tih. Pod­je­tja, ki bi lah­ko ta­ko ne­od­go­vor­no ka­dro­va­nje pre­ne­slo brez po­sle­dic, eno­stav­no ni. Če k te­mu do­da­mo, da so šte­vil­ni s stra­ni ob­či­ne ime­no­va­ni ka­dri (Kraj­cer, Žu­la ...) de­lo­va­nje ko­mu­nal­nih pod­je­tij pred na­sto­pom funk­cij v Ni­gra­du po­zna­li sa­mo pre­ko pla­čil po­lo­žnic za nji­ho­ve sto­ri­tve, ne pre­se­ne­ča, da se je še ne ta­ko dol­go na­zaj do­bro sto­je­če pod­je­tje zna­šlo na ro­bu pro­pa­da. Iz­gu­ba je se­gla čez mi­li­jon, de­lav­ci pa ne ve­do, ali bo­do ju­tri do­bi­li pla­če. Še bolj bi­zar­no je, da pod­je­tje za zdaj de­nar za pla­če še ima, ni­ma pa ni­ko­gar, ki bi nji­ho­vo iz­pla­či­lo lah­ko odo­bril. V pod­je­tju na­mreč tre­nu­tno ni ni­ti di­rek­tor­ja ni­ti ope­ra­tiv­ne­ga nad­zor­ne­ga sve­ta. Ni­grad je ta­ko v co­ni bre­z­vlad­ja, kar lah­ko ima šte­vil­ne ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce.

Iz za­ga­te, ki jo je za­ku­ha­la ob­či­na, ko žu­pan čez noč ni že­lel za di­rek­tor­ja po­tr­di­ti Mar­ka Pleč­ka, ki je bil iz­bran z raz­pi­som in men­da tu­di v so­glas­ju z žu­pan­stvom, bo zdaj Ni­grad oči­tno re­še­va­lo so­di­šče. Te­ža­va, ki pri tem lah­ko na­sto­pi, pa je čas. Ne le da so tre­nu­tno so­dne po­či­tni­ce, tu­di si­cer se lah­ko zgo­di, da bo­do so­dni po­stop­ki tra­ja­li dlje, kot bi si v pod­je­tju že­le­li. Ver­je­tnost, da bi Ni­grad pri­ho­dnji te­den, kaj še­le že v po­ne­de­ljek, imel no­ve­ga, za­ko­ni­to ime­no­va­ne­ga di­rek­tor­ja, je mi­ni­mal­na. Bre­z­vlad­je se bo ta­ko še ne­kaj ča­sa na­da­lje­va­lo, pod­je­tje pa bo utr­pe­lo do­da­tno ško­do. V za­čet­ku pri­ho­dnje­ga te­dna naj bi na­mreč Ni­grad z ob­či­no pod­pi­sal 900 ti­soč evrov vre­dno po­god­bo za pre­no­vo Ce­ste zma­ge, iz­gu­bo ka­te­re si v tre­nu­tni si­tu­a­ci­ji prak­tič­no ne mo­re pri­vo­šči­ti.

Ker ob­sta­ja ve­li­ka ver­je­tnost, da bo­do za­mu­ja­le tu­di pla­če, ni mo­go­če pred­vi­de­ti ni­ti, ka­ko se bo­do od­zva­li za­po­sle­ni, ki so za­ra­di ob­čin­ske­ga ka­dro­va­nja iz­ve­dli že dva od­mev­na pro­te­sta pred ob­či­no. Ker jih po­lo­vi­ca za­slu­ži manj, kot zna­ša mi­ni­mal­na pla­ča, pri­hran­kov za pre­ži­ve­tje za­ne­slji­vo ni­ma­jo. Kaj lah­ko se to­rej zgo­di, da bo ka­dro­va­nje v Ni­gra­du za žu­pa­na Fi­štrav­ca ena­ko uso­dno, kot so bi­li za bi­vše­ga žu­pa­na Fran­ca Kan­gler­ja uso­dni ra­dar­ji.

Ni­grad je za Fi­štrav­ca lah­ko to, kar so bi­li ra­dar­ji za Kan­gler­ja

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.