Por­to­rož: Ko­pa­nje pre­po­ve­da­no

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Na na­rav­nem ko­pa­li­šču Pla­ža ho­te­la Vi­la Park v Por­to­ro­žu je ko­pa­nje za­ra­di one­sna­že­no­sti in s tem po­ve­ča­ne­ga tve­ga­nja zdrav­ja ko­pal­cev do na­dalj­nje­ga pre­po­ve­da­no, so spo­ro­či­li z Na­ci­o­nal­ne­ga in­šti­tu­ta za jav­no zdrav­je (NIJZ) in Agen­ci­je RS za oko­lje. Di­rek­tor jav­ne­ga ko­mu­nal­ne­ga pod­je­tja Oko­lja Pi­ran Alen

Ra­doj­ko­vič je za Pri­mor­ske no­vi­ce po­ja­snil, da je pri­šlo do okva­re in je po­čil ka­na­li­za­cij­ski ja­šek ter se pre­lil med me­te­or­ne vo­de, te pa se iz­li­va­jo v mor­je med Ber­nar­di­nom in skla­di­šči so­li. Mi­kro­bi­o­lo­ško ka­ko­vost vo­de bo­do na tem ko­pa­li­šču spre­mlja­li tu­di v ča­su sa­na­ci­je. Na pod­la­gi mi­kro­bi­o­lo­ških pre­sku­šanj in oce­ne tve­ga­nja za okuž­bo, ki jo bo po­dal Na­ci­o­nal­ni in­šti­tut za jav­no zdrav­je, pa se bo­do pri­stoj­ni od­lo­či­li o uki­ni­tvi pre­po­ve­di ko­pa­nja in o tem ob­ve­sti­li jav­nost. Fe­kal­no one­sna­že­nje je bi­lo na ome­nje­nem ko­pa­li­šču ugo­to­vlje­no ob re­dnem mo­ni­to­rin­gu mor­ske ko­pal­ne vo­de, ki ga iz­va­ja Agen­ci­ja RS za oko­lje.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.