Šte­vec

Vecer - - V ŽARIŠČU -

4476

to­vor­nih vo­zil in 503 av­to­bu­si so bi­li prej­šnji te­den za­je­ti v nad­zor nad vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov in av­to­bu­sov. Nad­zor je ko­or­di­ni­ra­la Evrop­ska mre­ža pro­me­tnih po­li­cij ( TISPOL), za­to je po­te­kal v ve­či­ni evrop­skih dr­žav hkra­ti.

579

kr­ši­tev je bi­lo pri vo­z­ni­kih to­vor­nja­kov in 25 kr­ši­tev pri vo­z­ni­kih av­to­bu­sov. Med nad­zi­ra­ni­mi to­vor­nja­ki in av­to­bu­si je bi­lo 2669 tu­jih to­vor­nih vo­zil in 342 tu­jih av­to­bu­sov.

8131

pro­me­tnih ne­sreč se je zgo­di­lo v pr­ve­ga pol le­ta 2017, 700 so jih pov­zro­či­li vo­z­ni­ki to­vor­nja­kov, od te­ga je bi­lo 258 tuj­cev. V njih so umr­li tri­je ude­le­žen­ci.

247

kr­ši­tev ce­stno­pro­me­tnih pred­pi­sov so la­ni od­kri­li po­li­ci­sti pri 1844 slo­ven­skih in tu­jih to­vor­nih vo­zi­lih, pri 170 usta­vlje­nih av­to­bu­sih pa 19 kr­ši­tev. Le­ta 2015 so po­li­ci­sti kon­tro­li­ra­li 3065 slo­ven­skih in tu­jih to­vor­nja­kov in pri 532 ugo­to­vi­li kr­ši­tve CPP. Opra­vi­li so še nad­zor nad 326 do­ma­či­mi in tu­ji­mi av­to­bu­si, kr­ši­tve so ugo­to­vi­li pri 38 av­to­bu­sih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.