"Naj pri­de ce­la Slo­ve­ni­ja!"

Slo­ven­ska re­pre­zen­tan­ca ju­tri za zla­to me­da­ljo na evrop­skem pr­ven­stvu, do­ma pa boj na­vi­ja­čev, ka­ko se pre­bi­ti do Ca­ri­gra­da

Vecer - - FRONT PAGE - Zo­ran ii­ja­to­vić

Me­da­lja, če­tr­ta za Slo­ve­ni­jo v eki­pnih špor­tih, pr­va za ko­šar­kar­je, je že v že­pu. Po (ne)pre­spa­ni no­či se sa­nje ni­so raz­bli­ni­le. Res je, Slo­ve­ni­ja je v fi­na­lu evrop­ske­ga pr­ven­stva! Ni še ko­nec. "Gre­mo po zla­to!" v en glas po­na­vlja­jo čla­ni slo­ven­ske ko­šar­kar­ske re­pre­zen­tan­ce. Na­vi­ja­či jim sle­di­jo. "Če ne bo zdaj zla­te, je ne bo ni­ko­li," so si eno­tni. Že na pol­fi­nal­ni tek­mi, kjer je pa­dla Špa­ni­ja, vla­da­ri­ca za­dnje­ga evrop­ske­ga ko­šar­kar­ske­ga de­se­tle­tja, je Slo­ven­ce v Ca­ri­gra­du bo­dri­lo več kot ti­soč na­vi­ja­čev. Ju­tri, v ve­li­kem fi­na­lu, jih bo še več. Kar enajst le­tal bo po­le­te­lo pro­ti Tur­či­ji, šte­vil­ni špor­tni nav­du­šen­ci se bo­do na pot od­pra­vi­li s kom­bi­ji, ne­ka­te­ri med nji­mi so še vče­raj ča­ka­li na po­tni list. Pod­po­ra s tri­bun bo za­go­to­vlje­na. In z njo lah­ko Slo­ve­ni­ja za­se­de ko­šar­kar­ski Mont Blanc. "Sa­mo vi­de­li so vse ti­ste na­vi­ja­če, vse ze­le­no-mo­dro, za­sta­vo in jaz sem se lah­ko sa­mo še uma­knil na stran," je pot do fi­na­la opi­sal se­lek­tor Igor Ko­ko­škov, moj­ster, ki je od­prl hla­dil­nik, se­sta­vil ne­pre­ma­glji­vi re­cept in za­ku­hal ev­fo­ri­jo. Mla­di zvez­dnik Lu­ka Don­čić (na fo­to­gra­fi­ji) pa je vse po­va­bil: "Ver­ja­mem, da jih je dva mi­li­jo­na sta­lo za na­mi. Naj na fi­na­le pri­de­jo vsi, ki lah­ko. Naj pri­de ce­la Slo­ve­ni­ja!" (šr)

Bi­lo je vse­ga, lju­di obeh spo­lov in vseh ge­ne­ra­cij. Ti­soč na­vi­ja­čev se je na­bra­lo že na pol­fi­na­lu Euro­ba­ske­ta, kaj bo še­le ju­tri. "Te­ga se eno­stav­no ne sme za­mu­di­ti," pra­vi ra­di­jec Kle­men. "To, kar se zdaj do­ga­ja, je del zgo­do­vi­ne. Mo­ja hči je zdaj sta­ra tri le­ta. Čez de­set let ji bom raz­la­gal, ka­ko je majh­na Slo­ve­ni­ja osvo­ji­la evrop­sko kro­no! To se zgo­di le en­krat v ži­vlje­nju. Ta­ko kot ima­mo mi Don­či­ća, ga bo­do ime­le tu­di Špa­ni­ja, Fran­ci­ja … On ni pri­ho­dnost, am­pak se­da­njost Slo­ve­ni­je. Če ne bo zdaj zla­ta, ga ne bo ni­ko­li!" Men­da se ke­mi­ja med ko­šar­kar­ji ču­ti kar prek te­le­vi­zi­je. "Vsi se po­lju­blja­jo in ob­je­ma­jo. To, kar se le­tos do­ga­ja, ni uspe­lo še no­be­ne­mu tre­ner­ju," do­da­ja na­vi­jač. Sam je pri­šel z le­ta­lom, ena sku­pi­na pa kar z av­to­do­mom: "Ose­m­najst ur smo se vo­zi­li, z vme­snim po­stan­kom v Sr­bi­ji. A spla­ča­lo se je!"

Kot po pra­vi­lu se je ve­či­na na­vi­ja­čev od­lo­či­la za pri­hod, po­tem ko je vi­de­la če­tr­t­fi­nal­no zma­go Slo­ve­ni­je nad La­tvi­jo. S še­fi, kot pra­vi­jo, ni bi­lo te­žav, še manj z že­na­mi. "Še sreč­ne so, da smo šli. Kar spo­di­le so nas: poj­di­te, poj­di­te," se po­hva­li­jo Go­renj­ci Pri­mož, Pe­ter in Ci­ril. Ene­ga od nji­ho­vih na­vi­ja­ških ko­le­gov je že­na ce­lo pre­se­ne­ti­la z da­ri­lom - na­vi­ja­škim aran­žma­jem. Spet dru­gi bo­do z dru­ži­no pri­šli na fi­na­le: "Vsi bo­mo ve­se­li. Oni bolj, jaz ma­lo manj, ker bom mo­ral pla­ča­ti."

1200 evrov za bob­nar­ja

Ja, na­vi­ja­ški ho­bi ni rav­no po­ce­ni. To sta do­do­bra spo­zna­la bob­nar­ja iz Šen­čur­ja, ki sta bi­la mo­tor na­vi­ja­čev v Hel­sin­kih. "Vse pri­hran­ke sta tam po­ra­bi­la, za­to ni­sta mo­gla v Carigrad. Na tek­mi pro­ti Ukra­ji­ni se je vi­de­lo, da sta manj­ka­la. Bi­lo je manj na­vi­ja­čev in še uskla­je­ni ni­so bi­li. Na­vi­ja­či, klu­ba Ili­ri­ja in Šen­čur ter Kom­pas smo ta­ko za­nju zbra­li 1200 evrov, da sta lah­ko pri­šla na pol­fi­na­le," ra­zlo­ži Bo­rut Grilc iz Kom­pa­sa.

Sre­ča­li smo tu­di sta­re znan­ce iz Hel­sin­kov, Ro­ka in Slav­ka iz Kr­ške­ga. Tu­di onad­va ni­sta več na­me­ra­va­la pri­ti v Carigrad, "a ko sva vi­de­la igro pro­ti La­tvi­ji, je pa­dla no­va od­lo­či­tev". Le en pro­blem je bil. V Hel­sin­ke se je da­lo z oseb­no iz­ka­zni­co, v Carigrad pač ne: "Na hi­tro sva mo­ra­la ure­di­ti po­tne li­ste. Sva jih šla kar v Ce­lje is­kat. Po dveh urah sva jih do­bi­la. V Slo­ve­ni­ji se da ce­lo kaj hi­tro ure­di­ti!" Vsaj ne­kaj.

V Ca­ri­gra­du smo na pol­fi­na­lu na­le­te­li tu­di na pre­cej na­vi­ja­čev, ki so pri­spe­li sko­raj­da na­rav­nost iz Ljud­ske­ga vr­ta. "Vsa čast NK Ma­ri­bor. A če ne bi bi­lo to še bolj­še, ne bi pri­šel sem," se pri­du­ša Ko­ro­šec Ma­tic: "To je res pi­ka na i. Iz Ma­ri­bo­ra sem ta­koj

"Vsa čast NK Ma­ri­bor.

A če ne bi bi­lo to še bolj­še, ne bi pri­šel sem"

šel na le­ta­li­šče v Za­greb, ob šti­rih zju­traj sem po­le­tel in že bil pri­pra­vljen na no­ve na­vi­ja­ške pod­vi­ge." Za Slo­ve­ni­jo je žr­tvo­val iz­te­ka­jo­či se do­pust: "Mah, za Slo­ve­ni­jo vse!"

S pla­že na ba­sket

A ne le za Slo­ve­ni­jo, ne­ka­te­ri so na­vi­ja­li tu­di za svo­je si­no­ve in pri­ja­te- lje. Vi­de­li smo oče­ta Ži­ge Dim­ca in Ja­ke Bla­ži­ča pa tu­di star­ša Ale­kse­ja Ni­ko­li­ča. Ma­ma sle­dnje­ga, Ja­na, je že od po­ne­delj­ka v Ca­ri­gra­du, a v tem ča­su s si­nom ni bi­la ve­li­ko v sti­ku: "V to­rek smo se vi­de­li, v sre­do je ma­lo po­kli­cal. In to je to. Ne sme­mo jih mo­ti­ti, oni ima­jo svo­je de­lo. Mi smo le pod­por­ni­ki!"

Med­tem pa Le­nart iz Za­sav­ja še zdaj ne ve, ali je ve­čji pri­ja­telj ali ve­čji na­vi­jač Lu­ke Don­či­ća: "Ve­li­ko smo se dru­ži­li na mor­ju. Tu­di ko pri­de utru­jen s pla­že, bi rad šel igrat ba­sket. Nam pri­ja­te­ljem si­cer pu­sti do­se­či kak koš. Ve­sel sem, da mu tu­di sla­va ni sto­pi­la v gla­vo. Ko se lju­dje že­li­jo fo­to­gra­fi­ra­ti z njim, pra­vi, da mu je to v čast. Če bi jaz do­se­gel troj­ko v ti­sti dvo­ra­ni, bi dve uri no­rel od ve­se­lja. On pa sa­mo: cal­ma, cal­ma (v pre­vo­du: mir­no, mir­no)."

Ka­kšne bar­ve bo slo­ven­ska me­da­lja, je med na­vi­ja­či naj­bolj ne­u­me­stno vpra­ša­nje, me za­bi­je­jo Go­renj­ci Pe­ter, Pri­mož in Ci­ril, si­cer tu­di ko­šar­kar­ji iz KK Go­re­nja vas, "kjer ne igra­jo za re­kre­a­ci­jo, am­pak za­res". In kaj bi jim zla­ta me­da­lja po­me­ni­la? "Spon­zor­ji bo­do zmanj­ša­li dol­go­ve zve­ze, s tem pa bo­mo ime­li tu­di klu­bi niž­je stro­ške." Pre­ra­čun­lji­vo.

Fo­to: REUTERS

Ži­go Dim­ca, Ja­ko Bla­ži­ča in Ale­kse­ja Ni­ko­li­ča so pod­pr­li star­ši.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.