Or­ga­ni­za­tor­ji za­do­volj­ni, ju­do­i­sti raz­o­ča­ra­li

Jih­če od de­se­tih slo­ven­skih ju­do­i­stov pr­vi dan aP ni zma­gal

Vecer - - FRONT PAGE - Aleš Mi­šič

"Sla­bo, več smo pri­ča­ko­va­li," je bil že vče­raj do­pol­dan nad na­sto­pi slo­ven­skih mla­din­cev na evrop­skem pr­ven­stvu v ju­du ne­za­do­vo­ljen se­lek­tor Gre­gor Brod.

Po re­mi­ju z mo­sko­vskim Spar­ta­kom v li­gi pr­va­kov so no­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra z mi­sli­mi že pri do­ma­čem pr­ven­stvu. Ju­tri jih ob 18. uri v me­stu vr­tnic ča­ka tek­ma 9. kro­ga pr­ve li­ge z Go­ri­co.

Va­lon Ahme­di ima ča­ro­ben ob­ču­tek po de­bi­ju v re­pre­zen­tan­ci Al­ba­ni­je in li­gi pr­va­kov v šti­ri­naj­stih dneh. Pra­vi, da ni bi­lo tež­ko pre­klo­pi­ti z naj­viš­je­ga evrop­ske­ga ni­vo­ja na slo­ven­sko li­go: "Ne, mi­slim, da je bi­la tek­ma odlič­na. Vsi so vi­de­li, ka­ko smo igra­li, at­mos­fe­ra v eki­pi je su­per. Zdaj se na­da­lju­je dr­žav­no pr­ven­stvo in gre­mo na zma­go." Pre­te­kel je sko­raj se­dem ki­lo­me­trov v sre­do v pr­vem pol­ča­su in ne ču­ti po­seb­ne utru­je­no­sti: "Če smo moč­ni fi­zič­no, smo tu­di do­bra eki­pa. Ve­sel sem, ker sem igral." Že­li si, da bi tu­di on do­se­gel ka­kšen za­de­tek, že mor­da pro­ti Go­ri­ci. "Am­pak bolj kot to je po­memb­no, da zma­ga­mo, ne, kdo za­de­ne."

Tre­ner Dar­ko Mi­la­nič že­li vi­de­ti psi­ho­lo­ško do­bro pri­pra­vlje­no mo­štvo: "Ta­kšno, kot je bi­lo na za­dnji tek­mi, ko smo res ži­ve­li eden za dru­ge­ga in za uspeh. Ta­kšni mo­ra­mo bi­ti tu­di v pr­ven­stvu. Vsa dej­stva, da je Go­ri­ca šti­ri­krat zma­ga­la, da je do­bro mo­štvo in da so po Evro­pi na­šli pra­vo pot, go­vo­ri­jo o tem, da je na­spro­tnik zme­raj trd oreh."

Od igral­cev zah­te­va, da tu­di v pro­stem ča­su v mi­slih osta­ne­jo pri svo­jih na­lo­gah. "For­mo, ki jo ka­že­mo že kar ne­kaj ča­sa, je tre­ba za­dr­ža­ti. Ima­mo to mo­žnost, ker je šir­ši ka­der pri­pra­vljen na tek­mo­va­nje. Vi­di se, ko pri­de­jo fan­tje v mo­štvo, da do­da­jo ne­ko vre­dnost, da ima­mo ne­kaj ener­gi­je tu­di, ko pri­de­jo s klo­pi, za­to bom lah­ko tu­di ne­kaj ro­ti­ral," se svo­je­ga re­cep­ta dr­ži Mi­la- nič. Ko­ga vse bo ju­tri po­slal v ogenj, ni raz­kril, ne bo pa še mo­gel ra­ču­na­ti na po­ško­do­va­ne­ga Da­re­ta Vr­ši­ča, ki naj bi se eki­pi pri­klju­čil kma­lu, ta­ko kot no­vi­nec v mo­štvu Or In­brom, ki ga ma­ri­bor­ski na­vi­ja­či še ni­so vi­de­li na de­lu. Mar­wan Ka­b­ha je zbo­lel, za­to je nje­gov na­stop ze­lo vpra­šljiv.

Fo­to: Igor NAPAST

De­bi za re­pre­zen­tan­co in krst v li­gi pr­va­kov - Va­lon Ahme­di je v dveh te­dnih do­ži­vel dva vr­hun­ca.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.