Po 280 smo jih de­la­li na dan

Ka­ko so se ta­mi­či vr­ni­li v Tam in ka­ko to­var­na ži­vi 70 let ka­sne­je.

Vecer - - FRONT PAGE - An­dre­ja Ku­tin Le­dnik

Ta­mi­či. Ta­ko so jim pač re­kli vsi, ki so se zbra­li oko­li njih. Ga­sil­ski, vo­ja­ški, to­vor­ni or­ja­ki, oran­žni kom­bi­ji so se vr­ni­li na iz­ho­di­šče - pred vra­ta 70le­tne to­var­ne, kjer so na­sta­li. Če­tu­di je mo­go­če na ma­ri­bor­skih uli­cah še sre­ča­ti kak ro­po­ta­jo­či pri­me­rek s tre­mi kro­gi na ma­ski, so po­ne­kod men­da še prav po­go­sti, de­ni­mo na Bli­žnjem vzho­du. "Hja, ko sta šla Iran in Irak v voj­no, nam je ta­mle na dvo­ri­šču osta­lo pol­no krip. Ime­li smo na­mreč na­ro­či­lo iz Ira­na za 450 av­to­mo­bi­lov. Am­pak nji­ho­ve pri­ko­li­ce so bi­le dru­gač­nih di­men­zij. Še­fi ni­so ve­de­li, kaj bi z nji­mi, bi­la je ce­lo mo­žnost, da bi jih se­žga­li. Pa sem jih šel pre­me­rit in ugo­to­vil, da upo­ra­blja­jo ena­ke za trak­tor­ske pri­ko­li­ce. Na ve­li­ko­noč­ni po­ne­de­ljek sem jih pro­dal 17!" Zgod­ba Sil­ve­stra Gaj­zer­ja, nek­daj ino­va­tor­ja v to­var­ni, je le ena od pri­po­ve­di, ki so vče­raj kro­ži­le na plo­šča­di pred nek­da­njim Ta­mom.

Bi­li so dru­gi ča­si, se stri­nja­jo go­spod­je. Alojz Lo­pert, pla­ner ma­te­ri­a­la, je skr­bel ta to, da so ime­li stro­ji in de­lav­ci ob njih ve­dno do­volj ma­te­ri­je za ob­de­lo­va­nje - ta­ko je vse te­klo glad­ko. Pa še ne­kaj, kar je da­nes vse ve­čja red­kost, po­ve: "Le­ta 51 sem kon­čal IKŠ, ta­koj sem se za­po­slil tu­kaj in de­lal tu­kaj pen­zi­je. 16.000 nas je ta­krat de­la­lo v to­var­ni." Da, tu­di de­ba­tam o tem, ka­ko je šlo ka­sne­je vse po zlu, se ni da­lo iz­o­gni­ti. Am­pak bi lah­ko ime­li ta­ko to­var­no tu­kaj da­nes? "Ne­mo­go­če, ko se tak sis­tem po­dre, ga več ne mo­reš spra­vi­ti sku­paj." "Po­glej­te, po 280 ta­kih smo de­la­li na dan. Na dan!" in ro­ke treh se­ni­or­jev po­ka­že­jo ogro­men vo­ja­ški to­vor­njak, po ka­te­rem se po­di­jo otro­ci. Vnu­ki? "Ne­e­ee, vnu­ki so jih pri­pe­lja­li," se sme­ji mlaj­ši go­spod iz ozad­ja. Ka­sne­je se iz­ka­že, da so v pod­je­tju slav­je iz­ko­ri­sti­li tu­di za dru­žin­ski dan.

Med tem je di­ša­lo po hra­ni iz to­vor­nja­ka Fer fud, v ka­te­rem je na­sta­ja­la hra­na, res­da te­me­lji­to dru­gač­na od ti­ste iz to­var­ni­ške men­ze (mi­mo­gre­de ta še ve­dno od­da­ja do­mač­ni vonj po fri­te­zi), a ker gre del iz­ku­pič­ka v fer na­me­ne in ker je hra­na iz­je­mnih oku­sov, pa še pri­ha­ja iz to­vor­nja­ka pred to­var­no to­vor­nja- kov, sta ime­li ku­ha­ri­ci kar pre­cej de­la. Po­dob­no tu­di vo­dni­ki, ki so v so­de­lo­va­nju s Co­no Te­zno pe­lja­li ra­do­ve­dne­že (teh ni bi­lo ma­lo) po pod­ze­mlju - na­tanč­ne­je po pod­ze­mnih ro­vih, ki so jih v ča­su dru­ge sve­tov­ne voj­ne zgra­di­li Nem­ci. V so­de­lo­va­nju z Mu­ze­jem na­ro­dne osvo­bo­di­tve Ma­ri­bor pa so za obi­sko­val­ce pri­pra­vi­li raz­sta­vo TAM sko­zi čas, ki je bi­la raz­sta­vlje­na na ogra­ji dvo­ri­šča, na fo­to­gra­fi­jah pa so bi­la raz­vr­šče­na vo­zi­la, iz­de­la­na v Ta­mu.

Pa ni šlo le za no­stal­gi­jo, mno­gi so si z ve­li­ko ra­do­ve­dno­sti ogle­da­li pro­duk­cij­ske li­ni­je TAM Euro­pe. Po­tni­ški in le­ta­li­ški av­to­bu­si, nji­ho­va ogrod­ja, ta­ki brez se­de­žev, av­to­bu­si v vseh fa­zah iz­gra­dnje. Pri TAM Euro­pe si­cer sta­vi­jo na ele­k­trič­ne av­to­bu­se. Eden teh je že na pre­iz­ku­šnji v Du­ba­ju in men­da se je do­bro iz­ka­zal. Tu­di pod­je­tje s ki­taj­skim la­stni­kom se­daj po­slu­je bo­lje, za­tr­ju­je Ma­tej Smre­kar, vod­ja pro­da­je v TAM Euro­pe. "Res je Ma­ri­bor nek­daj ži­vel s to to­var­no in se­ve­da na­spro­tno. Smo pa že­le­li tu­di po­ka­za­ti, da smo tu­kaj in kaj de­la­mo," o do­god­ku po­ve Smre­kar.

Fo­to: Igor NAPAST

Spo­mi­ni

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.