Alojz Kri­žman an in Bo­ris So­vič ič o Ma­gni in Ma­ri­bo­ru

Uvr­sti­tev Slo­ve­ni­je v fi­na­le au­ro­ba­ske­ta smo spre­mlja­li tu­di v ia­ri­bo­ru. r upa­nju, da z uspe­hom ne­kaj pri­do­bi tu­di ko­šar­ka v tem me­stu

Vecer - - FRONT PAGE - ii­ha Daj­čman

Mno­žič­no spre­mlja­nje zgo­do­vin­ske tek­me pol­fi­na­la med Slo­ve­ni­jo in Špa­ni­jo na pro­stem je v Ma­ri­bo­ru v če­tr­tek pre­pre­čil dež. So pa bi­li za­to šte­vil­ni lo­ka­li na­bi­to pol­ni. V Po­štni uli­ci v dru­gem pol­ča­su tek­me pro­ti Špa­ni­ji ni bi­lo lah­ko naj­ti pro­ste­ga sto­la, v ča­su fi­na­la se pri­ča­ku­je, da bo gne­ča še ve­čja. La­stni­ki lo­ka­lov, ki bo­do po­skr­be­li za zvok in sli­ko, si lah­ko obe­ta­jo ve­li­ko de­la.

V Pa­trick'su v Po­štni, ki je v če­tr­tek po­kal po ši­vih, je v pr­vi vr­sti se­de­la druž­ba pri­ja­te­ljev, opre­mlje­na s ša­li in na­vi­ja­ški­mi ma­ji­ca­mi. Sku­pi­na je že med tek­mo več­krat vsta­la in gla­sno poz­dra­vi­la iz­je­mno igro slo­ven­skih ko­šar­kar­jev, za­dnje se­kun­de tek­me pa so pri­ča­ka­li z nav­du­še­njem in sto­je, sle­di­li so apla­v­zi, ob­je­mi in ve­se­lje. Tek­mo je spre­mljal tu­di Da­ni­jel Pa­hič, ki je s po­no­som po­ve­dal, da je ta­ko kot Kle­men Pre

pe­lič iz Slo­ven­ske Bi­stri­ce. Po tek­mi je po­ja­snil, da je zma­go pri­ča­ko­val: "Ve­del sem, da smo bolj­ši kot Špan­ci. Na­ši so za me­ne že evrop­ski pr­va­ki." Ni si pred­sta­vljal, da bo zma­ga ta­ko vi­so­ka, ve­del je le, da bo "na­šim uspe­lo". V fi­na­lu ne pri­ča­ku­je nič dru­ge­ga kot zma­go. Tu­di Ma­ri­bor­čan Vas­ja Oč­ko se je z druž­bo ve­se­lil po nje­go­vem pri­ča­ko­va­ne­ga uspe­ha: "Upal in ver­jel sem, da nam bo uspe­lo." Že pred pr­ven­stvom je bil pre­pri­čan o do­bri igri na­ših: "Raz­mi- šljal sem o me­da­lji, da bo šlo ta­ko su­ve­re­no, si ni­sem mi­slil." V fi­na­lu tu­di Oč­ko na­po­ve­du­je zla­to.

Kljub pre­go­vor­no no­go­me­tne­mu me­stu Ma­ri­bor di­ha tu­di za ko­šar­ko, sta bi­la eno­tna so­go­vor­ni­ka. To­da za zdaj le za re­pre­zen­tan­co, edi­ni klub s član­sko eki­po v Ma­ri­bo­ru AKK Ma­ri­bor Bra­nik le­tos igra v tre­tji li­gi. "Zdi se mi ža­lo­stno, da v Ma­ri­bo­ru ko­šar­ka tre­nu­tno ni uspe- šna. Lah­ko bi vla­ga­li več. Ve­mo, da je naj­po­memb­nej­ši no­go­met, to­da Ma­ri­bor re­dno pro­i­zva­ja odlič­ne špor­tni­ke, če bi se za­de­ve ure­di­le, bi lah­ko bi­li uspe­šni tu­di v ko­šar­ki," po­ve Pa­hič. Da je ma­ri­bor­ska ko­šar­ka na dnu, ve tu­di Oč­ko: "Po­znam si­tu­a­ci­jo o ko­šar­ki v Ma­ri­bo­ru, am­pak je ne spre­mljam ta­ko po­go­sto kot re­pre­zen­tan­co. Mlaj­ša ge­ne­ra­ci­ja, ki se­daj spre­mlja to zgod­bo, bi lah­ko tu­di v Ma­ri­bo­ru da­la nov za­gon ko­šar­ki." Da je v Ma­ri­bo­ru ko­šar­ka pri­lju­blje­na, pri­ča tu­di obisk na obeh pri­pra­vljal­nih tek­mah re­pre­zen­tan­ce v Dvo­ra­ni Ta­bor, sku­paj se je na tek­mah pro­ti Ma­džar­ki in Če­ški zbra­lo oko­li 6000 gle­dal­cev.

Fo­to: Igor NAPAST

Lo­ka­li, kjer so tek­me pre­na­ša­li, so bi­li pol­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.