Ur­gen­ca na ča­ka­nju

Pri­mar­ni zdra­vstve­ni sis­tem še­pa in mno­gi išče­jo re­ši­tev na ur­gen­ci, ta pa še ve­dno ča­ka na ka­dre in re­or­ga­ni­za­ci­jo

Vecer - - FRONT PAGE - Ve­li­ka raz­li­ka med de­lav­ni­kom in de­žur­stvom Se­ma­for nuj­nih in manj nuj­nih Na­va­den pre­hlad zah­te­va po­či­tek in čaj Pre­o­bre­me­nje­nost de­žur­nih ekip Po 19. uri me­ni­jo, da je manj gne­če Ta­kih dvo­živk ni ni­kjer na sve­tu

Ma­ri­bor­ska ur­gen­ca je s stro­kov­ne­ga in in­fra­struk­tur­ne­ga vi­di­ka na­re­di­la ve­lik pre­mik na­prej, kar so pre­po­zna­li tu­di bol­ni­ki, ta­ko da se­daj na ur­gen­ci ra­di po­i­šče­jo ka­kšno bli­žnji­co v zdra­vstve­nem sis­te­mu. Šte­vi­lo bol­ni­kov na ur­gen­ci se ta­ko po­ve­ču­je iz le­ta v le­to, manj­ka­jo pa ka­dri in pred­vi­de­na re­or­ga­ni­za­ci­ja. Ta­ko v ma­ri­bor­skem ur­gen­tnem cen­tru de­la­ta dve služ­bi nuj­ne po­mo­či - zdra­vstve­ni dom skr­bi za del ur­gen­ce, re­še­val­na vo­zi­la in he­li­kop­ter, UKC Ma­ri­bor pa za spe­ci­a­li­stič­ni del ur­gen­ce, če­prav brez spe­ci­a­li­stov ur­gen­tne me­di­ci­ne.

"Do­pol­dne smo ur­gen­tni cen­ter UKC, zve­čer pa se ne­ka­ko raz­po­lo­vi­mo v dve služ­bi, na le­vi in de­sni del. In za­ra­di te­ga ima­mo te­ža­ve. Po­tre­bu­je­mo ne­kaj la­stnih zdrav­ni­kov, ne­kaj spre­memb v or­ga­ni­za­ci­ji, pa bi bi­lo do­sti laž­je za za­po­sle­ne, pred­vsem pa za bol­ni­ke," pra­vi pred- stoj­nik ki­rur­ške­ga de­la ur­gen­ce UKC Ma­ri­bor dr. Ro­man Ko­šir. Šte­fan Mal­ly, pred­stoj­nik služ­be nuj­ne me­di­cin­ske po­mo­či v zdra­vstve­nem do­mu, pa iz­po­sta­vlja te­ža­ve v pri­mar­nem zdra­vstvu, ki se ka­že­jo tu­di na ur­gen­ci. (ank)

Ble­šče­či no­vi pro­sto­ri z mo­ni­tor­ji, ki v vsa­kem tre­nut­ku ka­že­jo, kje na ča­kal­ni li­sti je bol­nik, ki je pri­šel po po­moč na ur­gen­co, gne­ča v ča­kal­ni­ci, le da ne­ka­ko ure­je­na. Ta­ko je vi­de­ti ju­tro na ur­gen­ci, kjer pri­tožb in ne­go­do­va­nja med bol­ni­ki ni sli­ša­ti, čez ka­ko uro je ča­kal­ni­ca že pre­te­žno pra­zna, bol­ni­ki pa v raz­lič­nih sto­pnjah obrav­na­ve v raz­lič­nih pro­sto­rih ur­gen­ce. Od kod po­tem pri­tož­be čez ur­gen­co, ki smo jih pre­je­li v ure­dni­štvo in ome­nja­jo pred­vsem dol­go ča­ka­nje in pre­na­po­to­va­nje? To­rej ho­jo od vrat do vrat, ki naj bi jo nov sis­tem z no­vi­mi so­dob­ni­mi pro­sto­ri od­pra­vil?

To smo ugo­ta­vlja­li s pred­stoj­ni­ko­ma obeh ur­gen­tnih služb dveh or­ga­ni­za­cij, ki skr­bi­ta za ur­gen­tne bol­ni­ke - z dr. Ro­ma­nom Ko­šir­jem, pred­stoj­ni­kom ur­gen­tne­ga cen­tra UKC Ma­ri­bor, in s Šte­fa­nom Mal­ly­jem, pred­stoj­ni­kom cen­tra za nuj­no me­di­cin­sko po­moč in re­še­val­ne pre­vo­ze, ki je pod okri­ljem Zdra­vstve­ne­ga do­ma dr. Adol­fa Drol­ca. Dej­stvo je, da se ur­gen­ca v ma­ri­bor­skem UKC še ni či­sto zne­bi­la po­ro­dnih kr­čev. Še ve­dno je dvo­živ­ka, a za ve­či­no te­žav sta od­go­vor­na po­manj­ka­nje ka­dra in or­ga­ni­za­ci­ja de­žur­stev. V pro­sto­rih ur­gen­tne­ga cen­tra v pri­tli­čju ki­rur­ške stol­pni­ce de­la­ta dve in­sti­tu­ci­ji: Zdra­vstve­ni dom dr. Adol­fa Drol­ca Ma­ri­bor in UKC Ma­ri­bor. Kdaj gre pa­ci­ent k zdrav­ni­ku zdra­vstve­ne­ga do­ma in kdaj k zdrav­ni­ku UKC, do­lo­či tri­a­žni po­sto­pek. Pa­ci­en­ti z obo­le­nji, to­rej ti­sti brez po­škodb in brez na­po­tni­ce, gre­do v sek­tor zdra­vstve­ne­ga do­ma, če pa gre za po­škod­bo ali oči­tno ki­rur­ško sta­nje z na­po­tni­co, ga pre­vza­me­jo zdrav­ni­ki UKC Ma­ri­bor. A ta­ko je le po­dne­vi, po­no­či, v ča­su de­žur­ne služ­be, se sis­tem spre­me­ni. Ro­man Ko­šir, pred­stoj­nik ur­gen­tne­ga cen­tra UKC Ma­ri­bor: "V ča­su de­žur­ne služ­be med de­lav­ni­ki od sed­mih zve­čer do sed­mih zju­traj, ob so­bo­tah, ne­de­ljah in pra­zni­kih de­žur­ni zdrav­ni­ki prav­za­prav po­kri­va­jo ce­lo­tno pri­mar­no zdra­vstve­no oskr­bo ce­le re­gi­je. Am­bu­lan­te dru­žin­ske me­di­ci­ne so ta­krat za­pr­te. In po po­tre­bi na­po­ti­jo pa­ci­en­te na­prej h ki­rur­gom, in­ter­ni­stom, ne­vro­lo­gom ... Ta­ko je ve­li­ka raz­li­ka med nor­mal­nim de­lav­ni­kom, ko so v re­gi­ji na vo­ljo dru­žin­ski zdrav­ni­ki, in no­čjo ali vi­ken­di ter pra­zni­ki, ko jih ni. Ta­krat se tu­di po­ja­vlja­jo naj­ve­čje gne­če in te so po­sle­di­ca or­ga­ni­za­ci­je nuj­ne zdra­vstve­ne oskr­be v dr­ža­vi."

Mal­ly do­da: "Am­pak ves čas de­lu­je­mo kot ur­gen­tni cen­ter. Se pa pa­ci­en­te raz­de­li gle­de na sto­pnjo nuj­no­sti, ki jo do­lo­či uspo­so­blje­na di­plo­mi­ra­na me­di­cin­ska se­stra v tri­a­žnem pro­sto­ru. Tam se pa­ci­en­ta na­po­ti v am­bu­lan­to, kjer de­la­jo dru­žin­ski zdrav­nik splo­šne me­di­ci­ne, spe­ci­a­list ur­gen­tne me­di­ci­ne ali ki­rurg. Gle­de na to, ka­te­ra sto­pnja nuj­no­sti se do­de­li pa­ci­en­tu, se opre­de­li čas, v ka­te­rem naj bi ga zdrav­nik pre­gle­dal." Naj­niž­ja sto­pnja nuj­no­sti je mo­dra, to so pri­me­ri, ki lah­ko po­ča­ka­jo do šti­ri ure. Lju­dje so se na barv­ne le­stvi­ce nuj­no­sti na­va­di­li le del­no. Ve­li­ko­krat so pri­ča­ko­va­nja, pred­vsem spre­mlje­val­cev, ve­li­ka, od­ra­ža­jo se tu­di ne­go­do­va­nja čez ur­gen­co. "Ča­ka­nje na ur­gen­ci ni ena­ko ča­ka­nju v ban­ki ali na po­šti. Ima­mo pa­ci­en­te, ki pri­de­jo po­pol­no­ma brez po­tre­be, in dru­ge, ki so ži­vljenj­sko ogro­že­ni. Mo­ra­mo ime­ti na­čin, da ugo­to­vi­mo, ko­ga je tre­ba bolj nuj­no in hi­tre­je pre­gle­da­ti. Tu je za pa­ci­en­te mor­da srž pro­ble­ma gle­de ča­ka­nja. Mi ne obrav­na­va­mo pa­ci­en­tov po za­po­red­ju, kdo je pri­šel prej, am­pak po tem, kdo je bolj re­sno bo­lan. Vsi ure­je­ni ur­gen­tni cen­tri po sve­tu ima­jo ta na­čin, brez tri­a­že ne gre," po­ja­sni Ko­šir, Mal­ly pa pri­tr­di: "In ima­jo tu­di ča­kal­ne do­be. Ta­kšne ali še viš­je."

Si­cer na ki­rur­ški ur­gen­ci obrav­na­va­jo in od­pu­sti­jo do­mov 80 od­stot­kov bol­ni­kov zno­traj dveh ur. To je gle­de na šte­vi­lo bol­ni­kov, na le­to oko­li 40.000, za pa­ci­en­te ze­lo ugo­dno. "Je pa res, da so lju­dje ze­lo raz­va­je­ni in mi­sli­jo, da bo­do pet mi­nut po tem, ko so pri­šli do vrat ur­gen­ce, od­šli do­mov. Ta­ko ne gre. Ne pri nas, ne v dru­gih bol­ni­šni­cah pri nas in po sve­tu," do­da Ko­šir. Ko­li­ko lju­di pri­de s sta­njem, ki bi ga lah­ko opra­vi­li pri oseb­nem zdrav­ni­ku? Mal­ly: "Z za­čet­kom de­la v no­vem ur­gen­tnem cen­tru se nam je šte­vi­lo pre­gle­dov po­ve­ča­lo za osem od­stot­kov le­tno. To je ogro­mna šte­vil­ka. Če smo v le­tu 2015 po­gle­da­li 36.000 pa­ci­en­tov, smo jih v le­tu 2016 pre­gle­da­li 39.500. Z vzpo­sta­vi­tvi­jo no­ve­ga ur­gen­tne­ga cen­tra se je zgo­di­lo to, kar se do­ga­ja po ce­lem sve­tu ..." "Ur­gen­tni cen­tri so po­sta­li var­no za­to­či­šče," na­da­lju­je Ko­šir in še do­da: "Lju­dje tu­kaj ze­lo ve­li­ko do­bi­jo. Pri nas so na vo­ljo ul­trazvok, rent­gen­sko sli­ka­nje, la­bo­ra­to­rij itd. Po dru­gi stra­ni ima­mo v pri­mar­nem zdra­vstvu po­manj­ka­nje zdrav­ni­kov, 70 lju­di v vr­sti v ča­kal­ni­ci za pre­gled. Za­to je eno­stav­ne­je pri­ti k nam brez na­po­tni­ce in po­ča­ka­ti na pre­gled. Dru­žin­ski zdrav­ni­ki so pri­če­li tu­di na­ro­ča­ti. V sti­ski vča­sih ur­gen­tne pri­me­re že po te­le­fo­nu pre­u­sme­ri­jo k nam, mi po­ve­do pa­ci­en­ti."

Mal­ly skle­ne: "Zdra­vstvo je kot mor­je. Če ima­te ve­lik cu­na­mi, se bo vo­da pre­li­va­la na se­kun­dar­ni ni­vo. In to se pre­ko ur­gen­tne­ga cen­tra za­go­to­vo do­ga­ja. S spre­mem­ba­mi zdra­vstve­ne za­ko­no­da­je v sme­ri, da bo­do ime­li iz­bra­ni oseb­ni zdrav­ni­ki manj­še šte­vi­lo ko­lič­ni­kov, kar po­me­ni manj­še šte­vi­lo bol­ni­kov na iz­bra­ne­ga zdrav­ni­ka, upa­mo, da se bo ta cu­na­mi zmanj­šal. Zdrav­ni­ki pri­mar­ne­ga ni­vo­ja bo­do ta­ko ime­li več ča­sa za svo­je pa­ci­en­te. Oce­nju­jem, da bi lah­ko vsaj po­lo­vi­ca bol­ni­kov, ki pri­de­jo k nam, po­ča­ka­la na oseb­ne­ga zdrav­ni­ka ali pa bi se s sa­mo­po­mo­čjo poz­dra­vi­li sa­mi." Sa­mi? "Da, na­va­den pre­hlad pač zah­te­va po­či­tek in čaj. Pra­ska na ro­ki pa obliž iz le­kar­ne," pra­vi Ko­šir. V ZDA so tu­di pri pol­nem za­va­ro­va­nju pre­gle­di na ur­gen­ci pla­člji­vi, po­ve Ko­šir. "Dr­ža­va se bo mo­ra­la od­lo­či­ti, ali bo fi­nan­ci­ra­la ogro­mno ka­dra, ki ga ni­ti ni­ma, za­to, da bo­mo to ma­so bol­ni­kov pre­gle­da­li v do­gle­dnem ča­su z ne­ki­mi nor­mal­ni­mi obre­me­ni­tva­mi, ali spre­je­la tu­di dru­ge ukre­pe. Kaj­ti če dr­ža­va te­ga ne bo ure­di­la, po­tem lju­di, ki bi de­la­li ur­gen­co, več ne bo. Za­kaj pa bi v ne­nor­mal­nih obre­me­ni­tvah tr­do ga­ra­li sre­di no­či? Mla­di si­cer pri­ha­ja­jo, am­pak je vpra­ša­nje, kaj bo, če ne bo­mo ukre­pa­li pred­vsem pri obre­me­ni­tvah. Ni po­šte­no, da de­laš kot čr­na ži­vi­na ob pol­no­či. Če­tu­di si v tur­nu­su. Člo­ve­ški bi­o­ri­tem ni ta­ko na­rav­nan. Gre mor­da pet, de­set let, po­tem pa se lju­dje utru­di­jo, iz­tro­ši­jo."

Po­sle­di­ca je pre­o­bre­me­nje­nost de­žur­nih ekip, ki pre­gle­da­jo tu­di po 180 bol­ni­kov na iz­me­no, ne­ma­lo­krat se za­lo­mi tu­di pri ko­mu­ni­ka­ci­ji. Ne­str­pnost in ne­je­vo­lja se z bol­ni­ka ali spre­mlje­val­ca hi­tro pre­se­li na eki­po in na­sta­ne­jo ne­spo­ra­zu­mi, pra­vi­ta so­go­vor­ni­ka, ki opa­ža­ta tu­di si­cer­šnjo ne­ga­tiv­no na­stro­je­nost pro­ti zdra­vstvu. A v splo­šnem do­bi­jo več po­hval kot pri­tožb, se stri­nja­ta. Ste­ber vsa­ke ur­gen­ce pred­sta­vlja­jo spe­ci­a­li­sti ur­gen­tne me­di­ci­ne. A tu­kaj ma­ri­bor­ska ur­gen­ca spet po­ka­že dvoj­nost. Zdra­vstve­ni dom ima za­po­sle­nih 14 spe­ci­a­li­stov ur­gen­tne me­di­ci­ne, UKC nič. Po­no­či ob vi­ken­dih in pra­zni­kih de­žu­ra­jo dru­žin­ski zdrav­ni­ki in prav po­no­či je naj­več pre­na­po­to­vanj. Po dru­gi stra­ni se ve­li­ko lju­di od­lo­či ur­gen­co obi­ska­ti po 19. uri, ko de­la le ena eki­pa - me­ni­jo, da je ta­krat manj gne­če. Šti­ri­najst spe­ci­a­li­stov in tri­je spe­ci­a­li­zan­ti ur­gen­tne me­di­ci­ne iz zdra­vstve­ne­ga do­ma de­la­jo v pred­bol­ni­šnič­ni eno­ti, iz­va­ja­jo te­ren­sko de­lo, de­la­jo kot spe­ci­a­li­sti kon­zul­tan­ti v ur­gen­tnem cen­tru po­dne­vi in za­go­ta­vlja­jo he­li­kop­ter­sko nuj­no me­di­cin­sko po­moč.

"V ur­gen­tnem cen­tru zdra­vstve­ni dom za­go­ta­vlja iz­va­ja­nje tri­a­že z di­plo­mi­ra­ni­mi me­di­cin­ski­mi se­stra­mi ter de­žur­no služ­bo po­no­či, med vi­ken­di in ob pra­zni­kih. Ta­krat pri­de­jo v UKC de­žu­rat dru­žin­ski zdrav­ni­ki iz zdra­vstve­ne­ga do­ma in dru­gi kon­ce­si­o­nar­ji, ki so se dol­žni vklju- če­va­ti v de­žur­no služ­bo," opi­še Mal­ly svo­jo služ­bo, Ko­šir pa: "Ni­ma­mo še no­be­ne­ga spe­ci­a­li­sta ur­gen­tne me­di­ci­ne, am­pak dva­najst spe­ci­a­li­zan­tov ur­gen­tne me­di­ci­ne. Spe­ci­a­li­za­ci­je smo za­če­li pred tre­mi le­ti, pr­ve­ga spe­ci­a­li­sta bo­mo do­bi­li ma­ja na­sle­dnje le­to. Ima­mo 73 se­ster, sku­paj nas je 103, de­jav­nost po­kri­va­mo 24/7 po prin­ci­pu tri-tri-ena. Tri eki­pe po­dne­vi, ena po­no­či." Ur­gen­ca de­lu­je v UKC, ne bi bi­lo bolj lo­gič­no, na­rav­no, da bi spe­ci­a­li­sti ur­gen­tne me­di­ci­ne de­la­li v UKC in ne v zdra­vstve­nem do­mu? Tu­di za­vo­ljo stro­kov­ne­ga ra­zvo­ja, ta­ko po­e­no­te­nje pa je bi­lo pred­vi­de­no ob na­stan­ku no­vih ur­gen­tnih cen­trov po dr­ža­vi.

Pred­stoj­nik zdra­vstve­ne­ga do­ma z zdru­že­va­njem ne so­gla­ša: "Saj de­la­mo v ur­gen­tnem cen­tru. Ni­smo pa or­ga­ni­za­cij­sko del UKC, ker­ra­zvoj spe­ci­a­li­za­ci­je ur­gen­tne me­di­ci­ne v Slo­ve­nji iz­ha­ja iz te­ren­ske ur­gen­tne služ­be, ki je de­jav­nost pri­mar­ne­ga zdra­vstva, to­rej zdra­vstve­nih do­mov."

Dru­ga­če me­ni Ko­šir: "Ima­mo pro­blem. Or­ga­ni­za­cij­ski in po­sle­dič­no tu­di stro­kov­ni pro­blem je iz­va­ja­nje de­žur­ne služ­be, ki je ta­ko or­ga­ni­za­cij­sko kot fi­nanč­no v ro­kah zdra­vstve­ne­ga do­ma. Ta­ko UKC in jaz kot pred­stoj­nik te­ga od­del­ka ni­ma­va vpli­va na or­ga­ni­za­ci­jo te­ga de­la. Če bi jo imel, bi za­de­ve ure­dil za­go­to­vo dru­ga­če, od tri­a­že in raz­po­re­di­tve na­prej. Za­go­to­vo bi se de­jav­nost zno­traj ur­gen­tne­ga cen­tra po­e­no­ti­la.

Re­še­val­na vo­zi­la in he­li­kop­ter­ji so sis­te­mi, ki so do­bro ute­če­ni, zah­te­va­jo še kup dru­ge lo­gi­stič­ne pod­po­re, od ga­raž, le­ta­li­šča, ser­vi­sov ... Te služ­be zgo­do­vin­sko spa­da­jo pod

"Ča­ka­nje na ur­gen­ci ni ena­ko ča­ka­nju v ban­ki ali na po­šti. Ima­mo pa­ci­en­te, ki pri­de­jo po­pol­no­ma brez po­tre­be" "Do­pol­dne smo ur­gen­tni cen­ter UKC, zve­čer pa se ne­ka­ko raz­po­lo­vi­mo v dve služ­bi"

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Šte­fan Mal­ly in Ro­man Ko­šir se stri­nja­ta, da je ur­gen­tni cen­ter pre­o­bre­me­njen.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.