Sve­tni­kov av­to tar­ča po­ži­gal­ca?

Na par­ki­ri­šču v ne­de­ljo za­go­rel av­to slo­ve­nj­gra­ške­ga me­stne­ga sve­tni­ka Bo­ri­sa Ra­ja

Vecer - - FRONT PAGE - Ja­smi­na De­te­la

Na par­kir­nem pro­sto­ru pred sta­no­vanj­ski­mi blo­ki v Tom­ši­če­vi uli­ci v Slo­venj Grad­cu je v do­brem le­tu in pol že dva­krat za­go­re­lo. Oba­krat je go­rel sta­rej­ši oseb­ni av­to­mo­bil znam­ke BMW ob­čin­ske­ga sve­tni­ka in nek­da­nje­ga usluž­ben­ca po­li­ci­je Bo­ri­sa Ra­ja. Kri­mi­na­li­sti še zbi­ra­jo ob­ve­sti­la in ne iz­klju­ču­je­jo mo­žno­sti po­ži­ga.

Kot so spo­ro­či­li iz Po­li­cij­ske upra­ve Ce­lje, so v ne­de­ljo zve­čer pre­je­li klic ob­ča­na, da v Tom­ši­če­vi uli­ci v Slo­venj Grad­cu go­ri av­to­mo­bil. Ogenj ga je uni­čil, v po­ža­ru je zgo­rel cel za­dnji del vo­zi­la. Z go­re­če­ga vo­zi­la se je ogenj raz­ši­ril še na so­se­dnje vo­zi­lo in ga po­ško­do­val. Kri­mi­na­li­sti so ogled kra­ja po­ža­ra opra­vi­li že si­no­či in o do­god­ku še zbi­ra­jo ob­ve­sti­la.

"Gre za is­ti av­to, ki je za­go­rel že pred do­brim le­tom in pol, a smo ga ob­no­vi­li. Ne mo­rem pri­ti do pra­ve­ga skle­pa, za­kaj se je to po­no­vi­lo. Raz­mi­šljam, da je mo­re­bi­ti po­ve­za­no z mo­jim nek­da­njim de­lom na po­li­ci­ji ali po­li­tič­nim de­lo­va­njem zla­sti v zve­zi s pre­te­klo be­gun­sko pro­ble­ma­ti­ko," je po­ve­dal Raj. Pre­pri­čan je, da gre za na­da­lje­va­nje zgod­be iz pre­te­kle­ga le­ta. "Ta­krat je bi­la bli­zu be­gun­ska pro­ble­ma­ti­ka. Ti­sti, ki je to na­re­dil pr­vič, je ver­je­tno pri­šel do­kon­čat de­lo. To skle­pam po na­či­nu po­ži­ga in upo­ra­blje­nem sred­stvu." Raj še po­ve, da ne­po­sre­dnih so­vra- žni­kov ni­ma, vsaj ve ne za­nje: "Če se kdo s či­mer­ko­li ne stri­nja z ma­no, bi mi to lah­ko po­ve­dal v obraz, ne pa da se skri­va v ži­vih me­jah in po­no­či po­ži­ga. To se mi zdi niz­ko­tno in skraj­no ne­pri­mer­no. Gle­de na to, da se je de­ja­nje po­no­vi­lo, imam ra­zlo­ge, da sem za­skr­bljen, saj ne vem, s kom imam opra­vi­ti."

Do­da­ja še, da se oči­tno "po­ži­gal­ci" v tem oko­lju, od­kar v Slo­venj Grad­cu ni več po­li­cij­ske upra­ve in je po­li­ci­ja v me­stu manj pri­so­tna, po­ču­ti­jo pre­cej var­ne. "Ve­li­ko ob­ča­nov mi po­ro­ča, da jih to skr­bi," še do­da­ja Raj. Pr­vič sto­ril­ca in mo­ti­va po­li­ci­ja ni od­kri­la.

Fo­to: Ja­smi­na DE­TE­LA

Uni­če­ni oseb­ni av­to me­stne­ga sve­tni­ka Bo­ri­sa Ra­ja

Fo­to: An­dre­ja ČIBRON KODRIN

Bo­ris Raj

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.