Tro­ji­ca iz afe­re Pa­tria ter­ja 15 mi­li­jo­nov

Opo­zi­cij­ski pr­vak mi­ri, da od­ško­dni­ne za ne­u­pra­vi­če­no pre­ču­te dni v je­tni­šni­ci ne ter­ja­jo od dav­ko­pla­če­val­cev, pač pa zah­te­va­jo od dr­ža­ve, da ta de­nar iz­ter­ja od ne­pra­vič­nih so­dni­kov in to­žil­cev

Vecer - - FRONT PAGE - Aleš Ko­cjan So­dna pra­ksa

Opo­zi­cij­ski pr­vak Ja­nez

Jan­ša, di­rek­tor pod­je­tja Ro­tis Ivan Črn­ko­vič in upo­ko­je­ni bri­ga­dir To­ne Kr­ko­vič so skle­ni­li od dr­ža­ve ter­ja­ti od­ško­dni­no za čas, ki so ga ne­u­pra­vi­če­no pre­ži­ve­li v za­po­ru za­ra­di ob­sod­be v za­de­vi Pa­tria. Kot je vče­raj po­ro­čal Ra­dio Slo­ve­ni­ja, ter­ja­jo od dr­ža­ve sku­pno 15 mi­li­jo­nov evrov. Kr­ko­vič zah­te­va od dr­ža­ve 600 ti­so­ča­kov, Jan­ša 900, Črn­ko­vič pa do­brih 13 mi­li­jo­nov - sle­dnji v ve­čjem de­lu za­ra­di po­slov­ne ško­de, ki jo je za­ra­di za­de­ve Pa­tria utrp elo nje­go­vo pod­je­tje. Kot nam je po­ja­snil Črn­ko­vič, ter­ja 200.000 evrov od­ško­dni­ne za­ra­di ne­u­te­me­lje­no vze­te pro­sto­sti, 250.000 evrov za­ra­di traj­nih po­sle­dic zmanj­ša­nja ži­vljenj­skih ak­tiv­no­sti za­ra­di od­vze­ma pro­sto­sti. Po­leg te­ga ter­ja še od­ško­dni­no za na­sta­lo pre­mo­ženj­sko ško­do - iz­gu­bo za­služ­ka v vi­ši­ni 11.324 evrov in pre­mo­ženj­ska ško­da iz na­slo­va iz­gu­blje­ne­ga do­bič­ka v zne­sku 12.990.705 evrov.

Dr­žav­no pra­vo­bra­ni l stvo je vsem trem ko­nec sep­tem­bra po­sla­lo po­rav­nal­ne po­nud­be, po be­se­dah Kr­ko­vi­če­ve­ga za­go­vor­ni­ka Jo­že­ta

Hri­ber­ni­ka, "sme­šno niz­ke", v vi­ši­ni 35 ti­soč evrov. Vsi tri­je so za­vr­ni­li po­rav­nal­ne po­nud­be dr­žav­ne­ga pra­vo­bra­nil­stva in ča­ka­jo no­vo po­nud­bo, v skraj­nem pri­me­ru bo­do šli v tož­bo. Spo­mni­mo, da je Kr­ko­vič pre­ži­vel na Do­bu 295 dni, Črn­ko­vič 184 dni, Jan­ša pa 145 dni.

Za­sta­ra­nje pri­me­ra

Spo­mni­mo, da je ustav­no so­di­šče apri­la 2015 raz­ve­lja­vi­lo ob­so­dil­no sod­bo v za­de­vi Pa­tria v ča­su, ko je bi­la tro­ji­ca že prav­no­moč­no ob­so­je­na in je pre­ži­vlja­la ka­zen v naj­ve­čji slo­ven­ski ka­znil­ni­ci na Do­bu. Tro­ji­ca je bi­la iz­pu­šče­na na pro­stost, pri­mer pa je šel v po­nov­no so­je­nje na okraj­no so­di­šče tik pred za­sta­ra­njem. Za­de­va je na­po­sled se­ve­da za­sta­ra­la, nek­da­njim ob­so­jen­cem pa je naj­prej pri­pa­dla po­vr­ni­tev so­dnih stro­škov, pla­ča­nih de­nar­nih ka­zni in stro­škov za­go­vor­ni­kov. Vsi tri­je ob­dol­žen­ci v po­stop­ku so pla­ča­li vsak pri­bli­žno 5500 evrov stro­škov po­stop­ka. Ta de­nar jim je so­di­šče mo­ra­lo po­vr­ni­ti, če so za to vlo­ži­li zah­tev­ke. Na­da­lje so po ob­sod­bi vsi tri­je pla­ča­li 37.000 evrov de­nar­ne ka­zni in so­dne ta­kse. So­dne ta­kse jim je po­vr­ni­lo so­di­šče, med­tem ko je de- nar­ne ka­zni v sku­pni vi­ši­ni 111 ti­so­ča­kov po­vr­ni­la dr­ža­va, ki jo je v so­dni dvo­ra­ni za­sto­pa­lo to­žil­stvo. Dr­ža­va je po za­sta­ra­nju mo­ra­la po­rav­na­ti tu­di stro­ške, ki so jih pri­gla­si­li nji­ho­vi za­go­vor­ni­ki Fran­ci Ma­toz, Jo­že Hri­ber­nik in De­jan Mar­ko­vič. In še za ko­nec - od­ško­dni­ne za du­šev­ne bo­le­či­ne. Za pre­sta­ne du­šev­ne bo­le­či­ne se­daj to­rej

Jan­ša in nje­go­va nek­da­nja so­ob­so­je­na ko­le­ga ter­ja­jo po po­dat­kih Ra­dia Slo­ve­ni­ja sku­pno 15 mi­li­jo­nov evrov, od te­ga naj­več Črn­ko­vič - bli­zu 13 mi­li­jo­nov za­ra­di po­slov­ne ško­de in iz­gu­blje­nih po­slov­nih pri­lo­žno­sti. Ja­nez Jan­ša se je vče­raj ogla­sil po twit­ter­ju in iz­ja­vil (če­tu­di je to ne­mo­go­če), da od­ško­dni­ne ne zah­te­va­jo od dr­ža­ve in dav­ko­pla­če­val­cev, tem­več da zah­te­va­jo od dr­ža­ve, naj iz­ter­ja de­nar za nji­ho­ve od­ško­dni­ne "od to­žil­cev in so­dni­kov, ki so kri­vič­no to­ži­li in so­di­li". Naj­viš­jo od­ško­dni­no je do­slej po na­ših po­dat­kih do­bil Mar­tin Uher

nik, ki je v za­po­ru ne­u­pra­vi­če­no pre­ži­vel se­dem let - dr­ža­va mu je mo­ra­la pla­ča­ti 460.000 evrov za pre­mo­ženj- sko in ne­pre­mo­ženj­sko ško­do. Zna­na pr­le­ška pod­je­tni­ca Mi­li­ca Ma­ko­ter, ki je bi­la ob­so­je­na za­ra­di do­mnev­ne po­mo­či pri umo­ru mo­ža, pa se je z dr­ža­vo za­ra­di ne­u­pra­vi­če­nih 1225 dni v za­po­ru po­rav­na­la za 260 ti­so­ča­kov za pre­mo­ženj­sko in ne­pre­mo­ženj­sko ško­do. Nek­da­nji to­ži­lec

Mar­jan Gla­var pa je na pri­mer za 28 dni ne­u­pra­vi­če­ne­ga pri­po­ra, po­slab­ša­nja zdrav­ja in du­šev­nih bo­le­čin do­bil do­brih 53 ti­soč evrov od­ško­dni­ne. Po­vej­mo še, da so sku­pni stro­ški ka­zen­ske­ga po­stop­ka v pri­me­ru Pa­tria zna­ša­li na­tan­ko 25.736,98 evra, saj je bi­lo v tej za­de­vi iz­ve­de­nih 51 na­ro­kov, za­sli­ša­nih je bi­lo 34 prič, tu­di iz tu­ji­ne. Pri­mer pa se je po od­lo­či­tvi ustav­ne­ga so­di­šča za­klju­čil z za­sta­ra­njem in oči­tno z vi­so­ki­mi od­ško­dnin­ski­mi tož­ba­mi nek­da­njih ob­so­jen­cev pro­ti dr­ža­vi.

Vsi tri­je nek­da­nji ob­so­jen­ci s svo­ji­mi zah­tev­ki pre­ka­ša­jo do­slej re­kor­dno od­ško­dni­no za ne­u­pra­vi­čen za­por. Do­slej naj­viš­ja od­ško­dni­na za se­dem let ne­u­pra­vi­če­ne­ga za­po­ra: 460.000 evrov. Kr­ko­vič je pre­ži­vel na Do­bu 295 dni, Črn­ko­vič 184 dni, Jan­ša pa 145 dni. Ne­u­ra­dno: Jan­ša zah­te­va 900 ti­so­ča­kov, Kr­ko­vič 600, Črn­ko­vič pa 13 mi­li­jo­nov za sku­pno 624 dni za za­pa­hi.

Fo­to: Ro­bert BALEN

To­ne Kr­ko­vič (v sre­di­ni) po po­dat­kih Ra­dia Slo­ve­ni­ja zah­te­va od dr­ža­ve 600 ti­so­ča­kov, Ja­nez Jan­ša (de­sno) 900, Ivan Črn­ko­vič (le­vo) pa do­brih 13 mi­li­jo­nov - sle­dnji v ve­čjem de­lu za­ra­di po­slov­ne ško­de, ki jo je za­ra­di po­lo­ma dr­žav­ne­ga po­sla s Pa­trio utr­pe­lo nje­go­vo pod­je­tje.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.