Pod­ta­knil po­žar in jo ucvrl na ko­le­su

Po šti­rih me­se­cih iz­sle­di­li sto­ril­ca, ki je za­ži­gal na Ptu­ju in v Go­ri­šni­ci

Vecer - - FRONT PAGE - V is­ti no­či uda­ril tri­krat Do­ma­či­ni su­mi­li, da je po­ži­gal ga­si­lec

Po­li­ci­ste s Ptu­ja in iz Go­ri­šni­ce je v za­dnjih me­se­cih pre­cej za­po­slo­val po­ži­ga­lec, ki ga su­mi­jo, da je od­go­vo­ren za se­ri­jo pod­ta­knje­nih po­ža­rov na tem ob­mo­čju. Nje­go­va tar­ča so bi­la pred­vsem go­spo­dar­ska po­slo­pja, a do­mnev­ne­mu pi­ro­ma­nu je v no­či na so­bo­to, ko je v Dor­na­vi pod­ta­knil ogenj v go­spo­dar­skem po­slo­pju, od­klen­ka­lo. "Ta­koj po pre­je­tem ob­ve­sti­lu o po­ža­ru smo pri­če­li ak­tiv­no­sti v sme­ri iz­sle­di­tve sto­ril­ca. Iz­sle­di­li smo ko­le­sar­ja, ki se je iz sme­ri po­ža­ra pe­ljal pro­ti Go­ri­šni­ci. Ko je za­gle­dal po­li­cij­sko vo­zi­lo, je od­vr­gel ko­lo in ste­kel po bli­žnjih nji­vah. A ga je po­li­cij­ska pa­tru­lja Po­li­cij­ske po­sta­je Go­ri­šni­ca ne­kaj pred eno uro zju­traj pri­je­la," je po­li­cij­sko ak­ci­jo pov­zel po­moč­nik vod­je ma­ri­bor­skih kri­mi­na­li­stov An­drej Kol­bl in raz­kril, da je osu­mlje­ni star 29 let, do­ma pa z ob­mo­čja Go­ri­šni­ce. La­stni­ka go­spo­dar­ske­ga po­slo­pja v Dor­na­vi je do­mnev­ni sto­ri­lec oško­do­val za 10.000 evrov, ni pa to edi­ni po­žar, ki naj bi ga bil pod­ta­knil. Kri­mi­na­li­sti ga ute­me­lje­no su­mi­jo, da je od­go­vo­ren še za vsaj osem po­ži­gov na ob­mo­čju Ptu­ja in Go­ri­šni­ce, ki so se drug za dru­gim vr­sti­li od ju­ni­ja le­tos. "Sku­pna ško­da na objek­tih pa po pr­vih ne­stro­kov­nih oce­nah zna­ša pri­bli­žno 2,400.000 evrov," je po­u­da­ril Kol­bl. Kri­mi­na­li­sti so 29-le­tni­ka že v ne­de­ljo pri­ve­dli pred pre­i­sko­val­ne­ga so­dni­ka Okro­žne­ga so­di­šča na Ptu­ju. Ta je sle­dil pre­dlo­gu to­žil­stva in zo­per osu­mlje­ne­ga od­re­dil pri­por iz po­no­vi­tve­ne ne­var­no­sti. Za ka­zni­vo de­ja­nje po­ži­ga je pred­pi­sa­na ka­zen od ene­ga do osmih let za­po­ra. Po Kol­blo­vih be­se­dah kri­mi­na­li­sti mo­tiv, ki je do­mnev­ne­ga sto­ril­ca gnal v pod­ti­ka­nje ognja, še pre­i­sku­je­jo, ukvar­ja­jo pa se tu­di z več dru­gi­mi su­mlji­vi­mi po­ža­ri, ki so se zgo­di­li v pre­te­klo­sti na ob­mo­čju Ptu­ja in Go­ri­šni­ce, a ta čas se mo­ra 29-le­tnik bra­ni­ti očit­kov za de­vet po­ži­gov.

Pr­ve­ga v ni­zu po­ža­rov naj bi bil pod­ta­knil 17. ju­ni­ja le­tos. Ta je tu­di naj­bolj od­me­val. Sto­ri­lec je za­ku­ril v ha­li Slo­ven­skih že­le­znic na Ptu­ju. V pri­bli­žno 1500 kva­dra­tnih me­trov ve­li­kem objek­tu so bi­li mi­zar­ska in ta­pe­tni­ška de­lav­ni­ca, de­lav­ni­ca za pre­o­bli­ko­va­nje plo­če­vi­ne, de­lav­ni­ca za vsto­pno kon­tro­lo ko­le­snih dvo­jic, ku­ril­ni­ca in skla­dišč­ni pro­sto­ri. Zgo­re­li so do tal. Pol ure ka­sne­je je ogenj iz­bruh­nil še v ne­kaj sto me­trov od­da­lje­ni ža­gi ob Ro­go­z­ni­ški ce­sti, osu­mlje­ni je is­kro pod­ta­knil med se­kan­ce. De­ve­te­ga sep­tem­bra naj bi bil v is­ti no­či is­ti osu­mlje­ni pod­ta­knil kar tri po­ža­re. V Mar­kov­cih je do­mnev­no za­ku­ril šo­tor s kme­tij­sko me­ha­ni­za­ci­jo, po nje­go­vi kriv­di pa naj bi bi­li za­go­re­li še dve hi­ši na Žni­da­ri­če­vem na­brež­ju na Ptu­ju. Kri­mi­na­li­sti so pre­pri­ča­ni, da je pri­je­ti od­go­vo­ren tu­di za po­žar go­spo­dar­ske­ga po­slo­pja, ki je 23. sep­tem­bra za­go­re­lo v So­be­tin­cih. Te­den ka­sne­je naj bi bil uda­ril še po go­spo­dar­skem po­slo­pju v Dor­na­vi, dan za tem pa po go­spo­dar­skem po- slo­pju v Mo­škanj­cih. Pri de­ve­tem po­ži­gu se je osu­mlje­ne­mu za­lo­mi­lo, saj, kot re­če­no, mu pred uni­for­mi­ran­ci ni uspe­lo po­be­gni­ti. Ker so bi­li pre­i­sko­val­ci še prej­šnji te­den ( pred za­dnjim po­ža­rom) su­ve­re­ni le pri tr­di­tvi, da so do­ka­za­li dva po­ži­ga (Slo­ven­ske že­le­zni­ce na Ptu­ju in po­ža­ra dveh raz­lič­nih hiš na Ptu­ju), vče­raj pa je Kol­bl na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci ko­le­ge po­hva­lil za uspe­šno pre­i­ska­nih de­vet po­ži­gov, se je sa­mo od se­be po­sta­vi­lo vpra­ša­nje, za­kaj so kri­mi­na­li­sti ta­ko tr­dno pre­pri­ča­ni, da je osu­mlje­ni od­go­vo­ren za vseh de­vet ognjev. Je do­mnev­ni sto­ri­lec očit­ke mo­re­bi­ti že pri­znal, so pre­i­sko­val­ci na pri­zo­ri­šču na­šli nje­go­vo DNK-sled ali ga je iz­dal nje­gov mo­dus ope­ran­di, smo vpra­ša­li Kol­bla, ven­dar za­ra­di in­te­re­sa pre­i­ska­ve in dej­stva, da po­li­ci­ja več po­ža­rov, ki so iz­bruh­ni­li na is­tem ob­mo­čju, še ni pre­i­ska­la, ni mo­gel od­go­vo­ri­ti. Je pa Kol­bl (vsaj za zdaj) ovr­gel su­me do­ma­či­nov, ki so v po­ve­za­vi s se­ri­jo po­ža­rov vse bolj gla­sno go­vo­ri­li, da za nji­mi sto­ji člo­vek iz ga­sil­skih vrst. Kdo je do­mnev­ni po­ži­ga­lec, se­ve­da ni mo­gel iz­da­ti, je pa ra­zlo­žil, da ga po­li­ci­sti za­ra­di to­vr­stnih de­janj v pre­te­klo­sti ni­so obrav­na­va­li.

Fo­to: Ve­sna LOVREC

Po­go­ri­šče v Dor­na­vi, kjer je bil po­ži­ga­lec na de­lu 3L. sep­tem­bra

Fo­to: Ve­sna LOVREC

Po po­ži­gu v Mo­škanj­cih 1. ok­to­bra. Če ne bi do­ma­či pra­vo­ča­sno iz hle­va re­ši­li 5L bi­kov, bi bi­la ka­ta­stro­fa še huj­ša.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.