Kdo bo no­go­me­tni in ko­šar­kar­ski se­lek­tor

To­maž Kav­čič, Ma­tjaž Kek, Dar­ko Mi­la­nič ali tu­jec? NZS z iz­bi­ro na­sle­dni­ka Sreč­ka Ka­tan­ca ne bo hi­te­la

Vecer - - FRONT PAGE - Mar­ko Ko­va­če­vič Se­lek­tor­jev fa­vo­rit Star re­cept, zna­no ime Do­volj ča­sa za nov iz­ziv

Zi­z­bi­ro no­ve­ga selektorja ne bo­do hi­te­li. Ra­den­ko Mi­ja­to­vić, pred­se­dnik No­go­me­tne zve­ze Slo­ve­ni­je (NZS), upa, da bo­do na­sle­dni­ka Sreč­ka Ka­tan­ca iz­bra­li do no­ve­ga le­ta. "Ni­ka­mor se nam ne mu­di, saj se pra­ve tek­mo­val­ne tek­me zač­ne­jo je­se­ni pri­ho­dnje le­to," je de­jal pred­se­dnik. Do mar­ca 2018, ko so v ko­le­dar­ju med­na­ro­dne no­go­me­tne zve­ze (Fi­fa) pred­vi­de­ni ter­mi­ni za pri­ja­telj­ske tek­me, se re­pre­zen­tan­ti ne bo­do zbra­li. Sep­tem­bra 2018 Slo­ve­ni­jo ča­ka­jo pr­ve tek­me v no­vo­u­sta­no­vlje­ni li­gi na­ro­dov, še­le mar­ca 2019 se bo­do za­če­le pre­no­vlje­ne kva­li­fi­ka­ci­je za evrop­sko pr­ven­stvo 2020.

"Mo­ram po­u­da­ri­ti, da je Sreč­ko Ka­ta­nec v tem ci­klu na­re­dil do­bro de­lo pri me­nja­vi re­pre­zen­tan­ce. Kdor­ko­li bo pri­šel za njim, bo imel pra­vo osno­vo," je ugo­to­vil Mi­ja­to­vić in do­dal, da bo­do na zve­zi opra­vi­li raz­go­vo­re z več stro­kov­nja­ki. Pr­ve­ga kan­di­da­ta je po­nu­dil kar od­ha­ja­jo­či se­lek­tor. "Mo­ja ide­ja je bi­la, da To­maž Kav­čič pri­de za mo­je­ga so­de­lav­ca in po enem le­tu pre­vza­me re­pre­zen­tan­co. On jo naj­bo­lje po­zna," je de­jal Sreč­ko Ka­ta­nec. Kav­čič, star 63 let, se je Ka­tan­če­vi eki­pi pri­dru­žil pred za­dnji­mi kva­li­fi­ka­ci­ja­mi. Re­pre­zen­tanč­ni no­go­met za­go­to­vo po­zna do obi­sti. Bil je po­moč­nik Ma­tja­ža Ke­ka v Ju­žno­a­fri­ški re­pu­bli­ki, kar šest let je vo­dil se­lek­ci­jo do 21 let, v ka­te­ri so se ka­li­li šte­vil­ni, ki da­nes no­si­jo dres član­ske iz­bra­ne vr­ste. Sla­čil­ni­ca bi nek­da­nje­ga no­go­me­ta­ša Go­ri­ce in lju­bljan­ske Svo­bo­de, ki je tre­ner­ske iz­ku­šnje na­bi­ral tu­di na Ki­taj­skem, spre­je­la. "S tem se ne obre­me­nju­jem. O tem bo­do od­lo­ča­li vo­dil­ni na zve­zi. Če bo iz­bran, bo­mo z njim," je za­tr­dil ka­pe­tan Bo­štjan Ce­sar. Če se na NZS od­lo­či­jo za kon­ti­nu­i­te­to, se kot mo­žna iz­bi­ra po­nu­ja tu­di Aleš Čeh, ki je s Ka­tan­cem so­de­lo­val od za­čet­ka nje­go­ve­ga dru­ge­ga man­da­ta. For­mu­la ne bi bi­la no­va - ko na igri­šču ne gre, po­kli­češ ti­ste­ga, ki je že bil uspe­šen. Če­prav se po­vra­tni­ki na slo­ven­sko klop do­slej ni­so pro­sla­vi­li – Bo­jan Pra­šni­kar je v svo­jem za­dnjem man­da­tu osvo­jil naj­več točk, a je ostal brez Eu­ra 2004, Ka­ta­nec pa se ni pri­bli­žal pra­vlji­ci, ki jo je na pre­lo­mu ti­soč­le­tja spi­sal z EP in SP -, se zdi Ma­tjaž Kek lo­gič­na iz­bi­ra. Ma­ri­bor­čan je več­krat po­u­da­ril, da ne go­ji za­mer, ker se je mo­ral do­bro le­to po Afri­ki po­slo­vi­ti sko­zi stran­ska vra­ta. Ob­čut­ki, ki jih je do­ži­vljal ob slo­ven­ski hi­mni (s klo­pi jo je sli­šal 49-krat), so med naj­lep­ši­mi v nje­go­vem ži­vlje­nju, rad po­ve. Tu­di med na­vi­ja­či je nek­da­nji tre­ner Ma­ri­bo­ra na vr­hu se­zna­ma že­lja. A vmes se je zgo­di­la Ri­je­ka, 56le­tnik si je v Kvar­ner­ju ustva­ril kul­tni sta­tus. Že res, da v za­dnjem ča­su od­no­si z upra­vo klu­ba ni­so ide­al­ni, a Ke­ka s hr­va­ški­mi pr­va­ki ve­že tri­le­tna po­god­ba. "Osre­do­to­čen sem le na Ma­ri­bor," je od­go­vo­ril, ko so se spro­ži­le špe­ku­la­ci­je o me­nja­vi na vr­hu re­pre­zen­tan­ce. Dar­ko Mi­la­nič, ki je med slo­ven­ski­mi tre­ner­ji naj­u­spe­šnej­ši, kar bo za­go­to­vo kri­te­rij, bi se v pri­me­ru po­va­bi­la zna­šel pred po­dob­no di­le­mo kot Kek. Naj za­pu­sti klub, kjer mu gre do­bro? Naj od­i­de le ne­kaj me­se­cev za­tem, ko si je (konč­no) pri­do­bil sim­pa­ti­je zah­tev­ne ma­ri­bor­ske pu­bli­ke? V lo­vu na nek­da­nje­ga ka­pe­ta­na Slo­ve­ni­je bi NZS lah­ko v prid go­vo­ri­lo dej­stvo, da se ni­ka­mor ne mu­di. Mi­la­nič lah­ko z vi­jo­li­ča­sti­mi za­klju­či je­sen v li­gi pr­va­kov, na­to pa sprej­me iz­ziv. Ne bi bi­lo pr­vič, da bi klub­sko zgod­bo za­klju­čil na vr­hun­cu. Le­ta 2013, ko je imel v že­pu če­tr­ti na­slov dr­žav­ne­ga pr­va­ka in dru­go evrop­sko li­go, je spre­jel po­va­bi­lo Stur­ma. Ker naj­ve­čji­ma ta­len­to­ma v mla­di gar­di, Luki El­sner­ju in Si­mo­nu Ro­žma­nu, manj­ka­jo iz­ku­šnje z naj­ve­čjih te­kem, se Pri­mo­rec za Ke­kom med Slo­ven­ci zdi naj­pri­mer­nej­ši kan­di­dat.

Več­ni kan­di­dat brez služ­be

Je čas za pr­ve­ga tuj­ca za kr­mi­lom no­go­me­tne re­pre­zen­tan­ce? Če bi NZS ime­la ne­o­me­jen pro­ra­čun, bi na tr­gu de­la lah­ko na­šla tre­ner­ske ase, kot sta Car­lo An­ce­lot­ti in Lu­is Enri­que. A jih ni­ma, bolj re­al­ni (in do­se­glji­vi) so kan­di­da­ti iz so­se­šči­ne. Če bi is­ka­li tre­ner­ja z iz­ku­šnja­mi iz slo­ven­ske­ga no­go­me­ta, se po­nu­ja­ta tre­nu­tno brez­po­sel­na Kru­no­slav Jur­čić in An­te Ča­čić. V ba­ze­nu nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je ne manj­ka rib, ki bi se uje­le v slo­ven­sko mre­žo. Pri­me­ri iz dru­gih mo­štve­nih špor­tov ka­že­jo, da to­vr­stna iz­bi­ra vo­di v dve sme­ri. Ko­šar­kar­ji so se s Sr­bom Igor­jem Ko­ko­ško­vom pov­zpe­li na vrh Evro­pe, manj uspe­šni so bi­li z nje­go­vim ro­ja­kom Bo­ži­dar­jem Malj­ko­vićem. S Čr­no­gor­cem Ve­se­li­nom Vu­jo­vićem so ro­ko­me­ta­ši pri­šli do bro­na na sve­tov­nem pr­ven­stvu, po­dob­ne­mu do­sež­ku ni­so bi­li ni­ti bli­zu z Zvo­ni­mir­jem Ser­da­ru­šićem. Lah­ko se ozre­mo tu­di na za­ho­dno stran me­je. Več­ni kan­di­dat za selektorja, za­mej­ski Slo­ve­nec Edi Re­ja, je tre­nu­tno brez po­god­be.

"Sreč­ko Ka­ta­nec je v tem ci­klu na­re­dil do­bro de­lo pri me­nja­vi re­pre­zen­tan­ce. Kdor­ko­li bo pri­šel za njim, bo imel pra­vo osno­vo"

Fo­to: Ro­bert BALEN

Sreč­ko Ka­ta­nec za svo­je­ga na­sle­dni­ka po­nu­ja po­moč­ni­ka To­ma­ža Kav­či­ča.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.