Simp­tom

Vecer - - V ŽARIŠČU - An­dre­ja Ku­tin Le­dnik

Ur­gen­ce ni­so naj­ve­čji pro­blem slo­ven­ske­ga zdra­vstva, so pa ze­lo oči­ten simp­tom vse­ga, kar je v njem na­ro­be. Pre­pol­nih ča­kal­nic, po­manj­ka­nja zdrav­ni­kov in da, tu­di vr­tič­ka­nja, pri če­mer se zdi, da vsak vi­di ja­sno le do svo­je­ga plo­ta, po­tem pa se vid ne­ko­li­ko za­me­gli. Saj se ne do­ga­ja v vseh pri­me­rih, a viš­je ko gre­mo po za­ple­te­ni le­stvi­ci zdra­vstve­nih usta­nov z mi­ni­str­stvom na če­lu, bolj se me­gli uvid, da na kon­cu de­la cel sis­tem za eno stvar - po­ma­ga­ti bol­ni­ku.

"Da­nes je ve­lik dan, ne le za UKC Ma­ri­bor, am­pak za ce­lo­tno Po­drav­je. Pred­sta­vlja za­če­tek no­ve zgod­be, ki bo dol­go­roč­no po­memb­no iz­bolj­ša­la do­sto­pnost in ka­ko­vost oskr­be bol­ni­kov v tej re­gi­ji," je v na­go­vo­ru ob od­pr­tju no­ve ur­gen­ce v Ma­ri­bo­ru no­vem­bra 2015 de­ja­la mi­ni­stri­ca za zdrav­je Mi­loj­ka Ko­lar Ce­larc. Na­to pa več kot oči­tno po­za­bi­la na no­vo zgod­bo. Z or­ga­ni­za­cij­ski­mi spre­mem­ba­mi, ki naj bi sle­di­le grad­be­nim po­se­gom, ni bi­lo nič in iz ve­či­ne ur­gen­tnih cen­trov po­ro­ča­jo o ka­dro­vskih te­ža­vah. So pa ur­gen­tni cen­tri za­to po­sta­li ze­lo mo­čan ma­gnet za bol­ni­ke. Ti so ugo­to­vi­li, da je lah­ko ur­gen­ca učin­ko­vi­ta od­skoč­na de­ska za pre­ska­ko- va­nje ča­kal­nih vrst - dol­go­traj­no po­sto­pa­nje v ča­kal­ni­cah za na­po­tni­co in na­to še dne­vi ali te­dni do pre­i­ska­ve so na ur­gen­ci pre­te­klost. Spet dru­gi pač naj­laž­je po­gre­ši­jo noč­ni čas in se ogla­si­jo pri zdrav­ni­ku ta­krat. Kdaj tu­di za­to, ker ni­so ime­li po­tr­plje­nja ča­ka­ti pri svo­jem oseb­nem zdrav­ni­ku. Zgo­vo­ren je po­da­tek, da so le­ta 2012 na ur­gen­cah po­ma­ga­li 34 ti­soč lju­dem, v no­vih ur­gen­tnih cen­trih pa naj bi po­moč po­i­ska­lo kar 640 ti­soč bol­ni­kov le­tno. Pra­ve­ga orod­ja za za­vra­ča­nje ne­nuj­nih pri­me­rov v že ta­ko vi­so­ko­na­pe­to­stnih od­no­sih z bol­ni­ki de­žur­ne eki­pe ni­ma­jo, za­to pač obrav­na­va­jo vsa­ko­gar, ki pri­de. Če­prav se mno­gi po­tem pri­to­žu­je­jo za­ra­di ča­ka­nja. Da je učin­ko­vi­ta tri­a­ža 24 ur na dan nu­ja, se ka­že tu­di po­no­či, ko ur­gen­ca slo­ni na dru­žin­skih zdrav­ni­kih in je pre­na­po­to­va­nja k spe­ci­a­li­stom pre­več. Tak je pri­mer z ene od ur­genc, ka­mor je bol­nik pri­šel za­ra­di zob­ne pa­ste v oče­su. In se zna­šel pri ne­vro­ki­rur­gu. Po­dne­vi sis­tem s tri­a­žo vred de­lu­je, po­no­či in v dru­gih de­žur­stvih eki­pe me­di­cin­cev iz­go­re­va­jo, pa­ci­en­ti pa ne­go­du­je­jo in opo­zar­ja­jo na svo­je pra­vi­ce v jav­nem zdra­vstvu. Da ne bo po­mo­te, še ve­dno so eki­pe več­krat po­hva­lje­ne kot gra­ja­ne, a ta­ke raz­me­re so odlič­no go­ji­šče za ko­mu­ni­ka­cij­ske šu­me.

Ter­mi­ni za fo­to­a­pa­ra­te in ka­me­re ob re­za­nju tra­ku so že dav­no mi­mo. In če se je ta­krat, ko so ur­gen­ce še di­ša­le po no­vem, še kje sli­ša­lo tu­di o sis­tem­ski re­or­ga­ni­za­ci­ji ur­genc, osno­va­ni na re­snih ana­li­zah, so se se­daj te be­se­de iz­gu­bi­le med ti­sti­mi o stav­kah, in­ter­pe­la­ci­jah, na­ba­vah ma­te­ri­a­la. In ta­ko je stro­kov­ni na­pre­dek zno­va od­vi­sen le od en­tu­zi­az­ma mla­de­ga ka­dra z eki­pnim nav­du­še­njem. Ka­dra, ki ga ma­ri­bor­ski ur­gen­tni cen­ter na sre­čo ima. Za zdaj.

Ur­gen­tni cen­tri so po­sta­li mo­čan ma­gnet za bol­ni­ke

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.