Pre­ra­sli majh­nost re­gi­je

SeJ ie­tal Rav­ne naj ko­ro­ško pod­je­tje po iz­bo­ru bral­cev

Vecer - - FRONT PAGE - Pe­tra Les­jak Tu­šek Ja­smi­na De­te­la

Go­spo­dar­ska sli­ka Ko­ro­ške da­nes pre­ra­šča pre­go­vor­no majh­nost re­gi­je, je na si­noč­nji slo­ve­sno­sti na Pre­va­ljah, na ka­te­ri sta na­ša me­dij­ska hi­ša Ve­čer in GZS, Ob­moč­na zbor­ni­ca Ko­ro­ška, pre­mi­er­no raz­gla­si­li ko­ro­ška pod­je­tja le­ta 2016, po­u­da­ri­la di­rek­to­ri­ca ob­moč­ne GZS Ale­ksan­dra Gra­di­šnik. Pro­dor­nost in pre­boj­nost, pre­se­ga­nje mej in iz­po­sta­vlja­nje do­sež­kov so bi­la tu­di vo­di­la pr­ve­ga iz­bo­ra Ko­ro­ško pod­je­tje le­ta 2016. TAB Me­ži­ca, slo­ve­nj­gra­ški Ko- Si, Mi­heu iz Šen­tjan­ža pri Dra­vo­gra­du in ra­ven­ski Pa­le­co so po iz­bo­ru stro­kov­ne ko­mi­si­je po­sta­la naj pod­je­tja Ko­ro­ške 2016 v ka­te­go­ri­jah ve­li­ko, sre­dnje, ma­lo in mi­kro pod­je­tje, Pe­trol Ener­ge­ti­ka pa je naj za­po­slo­va­lec v re­gi­ji. In za­dnje, a ne na­za­dnje: SIJ Me­tal Rav­ne je naj ko­ro­ško pod­je­tje po iz­bo­ru bralk in bral­cev Ve­če­ra. "Kot naj­ve­čji me­dij v re­gi­ji se za­ve­da­mo svo­je od­go­vor­no­sti in že­li­mo opo­zar­ja­ti na do­bre pra­kse in iz­po­sta­vi­ti naj­bolj­še," pa je po­u­da­ril glav­ni di­rek­tor Ve­če­ra Sa­šo To­do­ro­vić. V ni­zu Ve­če­ro­vih pri­znanj go­spo­dar­skih do­sež­kov v na­ših re­gi­jah sle­di­ta še raz­gla­si­tvi po­mur­ske­ga in po­dra­vske­ga pod­je­tja le­ta.

Go­spo­dar­ska sli­ka Ko­ro­ške da­nes zna­tno pre­ra­šča pre­go­vor­no majh­nost re­gi­je, je na slo­ve­sno­sti v Druž­be­nem do­mu na Pre­va­ljah, na ka­te­ri sta na­ša me­dij­ska hi­ša Ve­čer in GZS, Ob­moč­na zbor­ni­ca (OZ) Ko­ro­ška, pre­mi­er­no raz­gla­si­li naj re­gij­ska pod­je­tja Ko­ro­ške, po­u­da­ri­la di­rek­to­ri­ca OZ GZS Ko­ro­ška Ale­ksan­dra Gra­di­šnik. Pro­dor­nost in pre­boj­nost, pre­se­ga­nje mej in iz­po­sta­vlja­nje do­sež­kov so bi­la tu­di vo­di­la pr­ve ak­ci­je Ko­ro­ško pod­je­tje le­ta 2016. To je po zgle­du uspe­šne­ga po­dra­vske­ga iz­bo­ra, ki ga na­da­lju­je­mo tu­di le­tos, hkra­ti pa pri­klju­ču­je­mo še Po­mur­je, v ko­ro­ško re­gi­jo v so­de­lo­va­nju z ob­moč­no GZS pr­vič po­ne­sel Ve­čer, ki po­u­dar­ja in iz­po­sta­vlja re­gi­o­nal­ne in lo­kal­ne vse­bi­ne ter je že tra­di­ci­o­nal­no te­sno vpet v lo­kal­no oko­lje.

"Ko­ro­ško go­spo­dar­stvo ima ko­re­ni­ne v dav­ni pre­te­klo­sti sta­ro­bi­tne Ko­ro­ške. In ta­ko kot da­leč na­zaj se­že tu­di ča­sov­ni trak na­še in­du­strij­ske re­gi­je, je ne­ver­je­ten njen do­met, saj ko­ro­ška in­du­stri­ja ob­kro­ža prav­za­prav ves svet. In go­to­vo smo prav za­ra­di te pro­dor­no­sti, ki za­zna­mu­je ka­rak­ter ko­ro­ške­ga go­spo­dar­stva, v ob­do­bju raz­cve­ta," je de­ja­la Gra­di­šni­ko­va in iz­po­sta­vi­la rast na vseh po­dro­čjih, ključ­nih za oce­no ka­ko­vo­sti.

Glav­ni di­rek­tor Ča­sni­ka Ve­čer Sa­šo To­do­ro­vić je po­u­da­ril, da mo­ra­jo ime­ti uspe­šne druž­be ja­sno stra­te­gi­jo in vi­zi­jo vod­stva, za­do­volj­ne kup­ce, pro­duk­tiv­ne in mo­ti­vi­ra­ne za­po­sle­ne ter za­do­volj­ne la­stni­ke, ki so za svo­je pa­me­tne na­lož­be tu­di ustre­zno na­gra­je­ni. "Ver­ja­mem, da smo iz­bra­li naj­bolj­še. Nji­ho­ve uspe­he že­li­mo pred­sta­vi­ti šir­ši jav­no­sti in pri­spe­va­ti k iz­bolj­ša­nju po­slov­ne­ga oko­lja, ki ko­ri­sti pod­je­tni­kom in go­spo­dar­stve­ni­kom, prav ta­ko pa na­šim bral­cem in ce­li sku­pno­sti. Kot naj­ve­čji me­dij v re­gi­ji se za­ve­da­mo svo­je od­go­vor­no­sti in že­li­mo opo­zar­ja­ti na do­bre pra­kse in iz­po­sta­vi­ti naj­bolj­še, kar na po­dro­čju go­spo­dar­skih družb Ko­ro­ška pre­mo­re," je de­jal To­do­ro­vić.

Bral­ci iz­bra­li SIJ Me­tal Rav­ne

Be­se­de pri iz­bo­ru naj­bolj­ših pa ni ime­la le stro­kov­na ko­mi­si­ja (v se­sta­vi Sa­šo To­do­ro­vić, Ale­ksan­der Bra­ti­na, Sil­va Ron­cel­li Va­u­pot, Pe­ter Pri­ker­žnik, Ja­smi­na Ur­šič in Ale­ksan­dra Gra­di­šnik), ki je pre­tre­sa­la fi­nanč­ne kri­te­ri­je, vpe­tost v lo­kal­no oko­lje in ra­zvoj­no usme­ri­tev družb, in od­lo­či­la o pe­tih pri­zna­njih (ve­li­ko, sre­dnje, ma­lo in mi­kro pod­je­tje ter o naj za­po­slo­val­cu), tem­več tu­di vi, na­ši bral­ci. Naj pod­je­tje smo vam po­nu­di­li v na­bo­ru pre­dlo­gov ure­dni­štva - med še­sti­mi pod­je­tji raz­lič­nih ve­li­ko­sti in de­jav­no­sti.

Bral­ci dnev­ne­ga Ve­če­ra in šti­ri­naj­st­dnev­ni­ka Ve­če­ra Ko­ro­ška ste s prek ti­soč od­da­ni­mi gla­sov­ni­ca­mi z naj­več gla­so­vi od­lo­či­li, da je ko­ro­ško pod­je­tje le­ta 2016 SIJ Me­tal Rav­ne - to­rej ste iz­bra­li re­pre­zen­ta- tiv­no druž­bo re­gi­je, ene­ga ključ­nih iz­vo­zni­kov, opr­te­ga na tra­di­ci­jo in hkra­ti osre­do­to­če­ne­ga na ino­va­tiv­ne spre­mem­be, ki jih ter­ja di­na­mi­ka ra­zvo­ja.

"Da­nes SIJ Me­tal Rav­ne, prej Že­le­zar­na Rav­ne, mi je že kot otro­ku bi­la pred­sta­vlje­na kot Ma­ti fa­bri­ka, kar je mno­go več kot to­var­na, ki za­po­slu­je lju­di. Ta­ko jo da­nes do­je­mam sam in vsa vod­stve­na eki­pa. Ve­čja kot je od­go­vor­nost za te­ko­če po­slov­ne re­zul­ta­te, je od­go­vor­nost za uspe­šno pri­ho­dnost de­jav­no­sti s sko­raj šti­ri­sto­le­tno tra­di­ci­jo na Ko­ro­škem. Bolj kot oseb­ni ka­ri­er­ni iz­ziv je to ne­ke vr­ste po­slan­stvo, ki ga opra­vlja­mo," o ume­šče­no­sti in vlo­gi pod­je­tja v re­gi­ji po­u­dar­ja An­drej Gra­di­šnik, di­rek­tor SIJ Me­ta­la Rav­ne. Sle­dnji je bil na slo­ve­sno­sti tu­di so­go­vor­nik po­go­vo­ra o pre­boj­nih si­lah ko­ro­ške­ga go­spo­dar­stva, v ka­te­rem je so­de­lo­va­la še pred­se­dni­ca uprav­ne­ga od­bo­ra OZ GZS Ko­ro­ška in di­rek­to­ri­ca Pe­tro­la Ener­ge­ti­ke Moj­ca Kert, do­bi­tni­ca pri­zna­nja za naj za­po­slo­val­ca.

Ker­to­va i zpo­sta­vlja, da se v pod­je­tju za­ve­da­jo ve­li­ke pred­no- sti, ki jo po­nu­ja de­jav­nost ener­get­ske oskr­be, v ka­te­ri de­lu­je­jo. "Smo par­tner in­du­stri­ji, lo­kal­nim sku­pno­stim in go­spo­dinj­stvom, kar po­me­ni, da po­ve­zu­je­mo ze­lo raz­lič­ne de­le­žni­ke in nji­ho­ve raz­lič­ne in­te­re­se in po­tre­be. V kre­pi­tvi so­de­lo­va­nja vi­di­mo naj­ve­čji iz­ziv za pri­ho­dnost. Pre­se­gli smo zgolj vlo­go iz­va­jal­ca ener­get­skih sto­ri­tev, na­še po­slan­stvo je usmer­je­no v vzpo­sta­vi­tev po­go­jev za ak­tiv­no so­u­stvar­ja­nje so­dob­ne di­gi­ta­li­zi­ra­ne druž­be pri­ho­dno­sti."

TAB Me­ži­ca: bi­ti mo­tor je od­go­vor­nost in iz­ziv

Tra­di­ci­o­nal­na pre­de­lo­val­na, zla­sti ko­vin­ska in­du­stri­ja, ki za­zna­mu­je re­gi­jo, pa se je gle­de na uspe­šne re­zul­ta­te od­ra­zi­la tu­di v dru­gih ka­te­go­ri­jah, o ka­te­rih je od­lo­ča­la stro­kov­na ko­mi­si­ja. Naj ko­ro­ško pod­je­tje v ka­te­go­ri­ji ve­li­kih je TAB Me­ži­ca ob iz­je­mnem, re­kor­dnem po­slo­va­nju pre­te­kle­ga le­ta. Re­zul­tat vsaj na rav­ni lan­ske­ga ta naj­moč­nej­ši re­gij­ski iz­vo­znik pri­ča­ku­je tu­di le­tos. S pro­da­jo aku­mu­la­tor­jev so ustva­ri­li kar 230 mi­li­jo­nov evrov pri­hod­kov in le­to 2106 kon­ča­li z 20,9 mi­li­jo­na evrov či­ste­ga do­bič­ka.

"Bi­ti mo­tor ko­ro­ške­ga go­spo­dar­stva nam na eni stra­ni pred­sta­vlja za­do­volj­stvo in po­tr­di­tev dol­go­le­tne­ga do­bre­ga de­la, na dru­gi stra­ni pa je to ve­li­ka od­go­vor­nost in tu­di iz­ziv," po­u­dar­ja di­rek­tor in so­la­stnik TAB Me­ži­ca Bo­go­mir Au­prih.

Ko-Si, Mi­heu in Pa­le­co naj­bolj­ši med manj­ši­mi

V ka­te­go­ri­jah sre­dnje, ma­lo in mi­kro pod­je­tje pa so zma­go­val­ci: slo­ve­nj­gra­ški Ko- Si (sre­dnje), Mi­heu iz Šen­tjan­ža pri Dra­vo­gra­du (ma­lo) in Pa­le­co z Ra­ven (mi­kro). V pod­je­tju Ko-Si so pre­se­ne­če­ni in po­ča­šče­ni, da jih je oko­lje pre­po­zna­lo kot do­bre­ga de­lo­da­jal­ca. "To­vr­stno pri­zna­nje nam da­je no­ve spod­bu­de za pri­ho­dnje. Ob sme­li ra­zvoj­ni stra­te­gi­ji pod­je­tja pa že­li­mo naj­prej iz­po­sta­vi­ti skrb za za­po­sle­ne­ga kot tu­di svo­jo druž­be­no od­go­vor­nost," pra­vi di­rek­tor Pri­mož Mlač­nik.

Bo­ris Pan­dev, di­rek­tor ra­ven­ske­ga pod­je­tje Pa­le­co, me­ni, da ne gle­de na to, ali si na Ko­ro­škem ali dru­gje, "če de­laš za vso Evro­po, je ne­po­memb­no, če si 100 ki­lo­me­trov le­vo ali de­sno. Po­memb­no je, s ka­kšno eki­po de­laš, ta lah­ko ustva­ri ne­ko zgod­bo, ki že­ne na­prej," je pre­pri­čan Pan­dev.

Aleš Pri­ker­žnik, di­rek­tor pod­je­tja Mi­heu, ter­mič­na in stroj­na ob­de­la­va ko­vin, iz Šen­tjan­ža pri Dra­vo­gra­du, pa pra­vi, da je ko­ro­ška re­gi­ja si­cer majh­na in s tem zno­traj re­gi­je ni ta­ko ve­li­ke kon­ku­ren­ce: "Kljub te­mu se je tre­ba ves čas tru­di­ti, da si po­šten s svo­jim de­lom, da vla­gaš v lju­di in naj­no­vej­šo teh­no­lo­gi­jo. Pod­je­tje ima 40-le­tno tra­di­ci­jo, po­sta­vi­li smo do­bre te­me­lje. Ko­ro­ška je po­zna­na kot je­klar­ska po­kra­ji­na, smo pod­po­ra je­klar­ski in­du­stri­ji s ter­mič­no in stroj­no ob­de­la­vo ko­vin." Slav­no­stni go­vor­nik na pri­re­di­tvi dr. Mi­lan Br­glez, pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra, pro­jekt Ko­ro­ško pod­je­tje le­ta pre­po­zna­va kot iz­je­men do­pri­nos k pre­po­znav­no­sti re­gi­je in nje­nih do­sež­kov v ča­su, ko zgod­be o uspe­hu po­tre­bu­je­mo za na­dalj­nji ra­zvoj­ni pre­boj: "Go­spo­dar­ski ka­zal­ni­ki Slo­ve­ni­je se v za­dnjih le­tih vztraj­no iz­bolj­šu­je­jo. Ti po­zi­tiv­ni tren­di, če­prav po ovin­ka­sti ce­sti, so do­se­gli tu­di Ko­ro­ško. Vsa­ko le­to ugo­dnej­ši re­zul­ta­ti po­slov­nih su­bjek­tov, vztraj­no po­ve­če­va­nje ne­to do­da­ne vre­dno­sti in ob­se­ga in­du­strij­ske pro­i­zvo­dnje ter po­memb­no zni­že­va­nje brez­po­sel­no­sti ustvar­ja­jo sli­ko bolj­še in lep­še ko­ro­ške pri­ho­dno­sti. Ilu­stra­tiv­ni do­kaz te­ga pre­bu­je­ne­ga za­go­na je tu­di le­to­šnja ak­ci­ja Mla­din­ske ini­ci­a­ti­ve za tre­tjo ra­zvoj­no os, ki je ja­sno in gla­sno spo­ro­či­la, da si mla­di na Ko­ro­škem ne že­li­jo de­la v Av­stri­ji, tem­več tu, v re­gi­ji, kjer so zra­sle tu­di nji­ho­ve ko­re­ni­ne."

Br­glez ki se bo za­vze­mal, da učin­ko­vi­ta pro­me­tna po­ve­za­va Ko­ro­ške s pre­o­sta­lo Slo­ve­ni­jo v naj­kraj­šem mo­žnem ča­su po­sta­ne zgod­ba o ve­li­kem ra­zvoj­nem uspe­hu, ne pa ža­lo­stin­ka o ni­ko­li kon­ča­nem po­li­tič­nem pre­re­ka­nju.

Ko­mi­si­ja je pre­tre­sa­la fi­nanč­ne kri­te­ri­je, vpe­tost v lo­kal­no oko­lje in ra­zvoj­no usme­ri­tev družb Za­ra­di pro­dor­no­sti, ki za­zna­mu­je ka­rak­ter ko­ro­ške­ga go­spo­dar­stva, smo v ob­do­bju raz­cve­ta, po­u­dar­ja Ale­ksan­dra Gra­di­šnik, di­rek­to­ri­ca GZS OZ Ko­ro­ška. "Ma­ti fa­bri­ka je mno­go več kot to­var­na, ki za­po­slu­je lju­di," pra­vi An­drej Gra­di­šnik, di­rek­tor SIJ Me­ta­la, naj pod­je­tja po iz­bo­ru bral­cev. Po­memb­no je, s ka­kšno eki­po de­laš, ta lah­ko ustva­ri ne­ko zgod­bo, ki že­ne na­prej, ugo­ta­vlja Bo­ris Pan­dev, di­rek­tor Pa­le­ca.

Bo­toV egor jAlAop

Moj­ca Kert, vo­di­te­lji­ca okro­gle mi­ze o ko­ro­škem go­spo­dar­stvu Pe­tra Les­jak Tu­šek in An­drej Gra­di­šnik

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.