Pred 20 le­ti re­pre­zen­tant, zdaj se­lek­tor

Slo­ven­ska ko­šar­kar­ska re­pre­zen­tan­ca ima tu­di ura­dno no­ve­ga se­lek­tor­ja

Vecer - - FRONT PAGE - Zo­ran Mi­ja­to­vić

Ra­do­van Tri­fu­no­vić bo Slo­ve­ni­jo vo­dil sko­zi no­vi sis­tem kva­li­fi­ka­cij za sve­tov­no pr­ven­stvo 2019.

Slo­ven­ska ko­šar­kar­ska re­pre­zen­tan­ca ima tu­di ura­dno no­ve­ga se­lek­tor­ja. To je po­stal Ra­do­van Tri­fu­no­vić, eden od treh do­se­da­njih po­moč­ni­kov Igor­ja Ko­ko­ško­va po­leg Ja­ke La­ko­vića in Ale­ksan­dra Se­ku­li­ća. Tri­fu­no­vićev man­dat bo tra­jal za ob­do­bje kva­li­fi­ka­cij za sve­tov­no pr­ven­stvo 2019. V tem ča­su bo Ko­ko­škov sve­to­va­lec re­pre­zen­tan­ce, La­ko­vić in Se­ku­lić osta­ja­ta po­moč­ni­ka, pri­dru­žil se ji­ma bo še Jer­nej Va­len­tin­čič, tre­ner in so­de­la­vec pri pro­jek­tih mlaj­ših sta­ro­stnih ka­te­go­rij pri Ko­šar­kar­ski zve­zi Slo­ve­ni­je (KZS).

S tem je KZS, ki je že ta­ko v mi­nu­su, sto­ri­la ra­ci­o­nal­no po­te­zo, saj sta ta­ko Tri­fu­no­vić kot Va­len­tin­čič za­po­sle­na na KZS, obe­nem pa gre za evo­lu­ci­jo in ne re­vo­lu­ci­jo v za­čr­ta­ni zgod­bi šam­pi­on­ske re­pre­zen­tan­ce. "S to re­ši­tvi­jo in s ta­kim pre­dlo­gom se­lek­tor­ja smo po­leg te­ga, da kr­mi­lo pre­vza­me iz­je­mno kom­pe­ten­tna ose­ba, na­šli tu­di na­čin, da v tre­ner­ski eki­pi kot sve­to­val­ca za­dr­ži­mo do­se­da­nje­ga se­lek­tor­ja Igor­ja Ko­ko­ško­va, ki je z ve­se­ljem pri­stal na no­vo vlo­go," je z od­lo­či­tvi­jo za­do­vo­ljen pred­se­dnik KZS Ma­tej Er­ja­vec. Tri­fu­no­vića opi- su­je kot pra­vo ose­bo, da "v tem ne­go­to­vem ob­do­bju kva­li­fi­ka­cij za SP pre­vza­me to od­go­vor­no na­lo­go. Gre za vr­hun­ske­ga stro­kov­nja­ka, ki je bil na za­dnjih treh ve­li­kih tek­mo­va­njih se­lek­tor­je­va de­sna ro­ka." To­rej ne le Ko­ko­ško­vu, am­pak že tu­di Ju­ri­ju Zdov­cu.

Zna­nje de­li Ame­ri­ča­nom

No­vi se­lek­tor se tre­nu­tno na­ha­ja na iz­o­bra­že­va­nju na ame­ri­ški uni­ver­zi UCLA, ki je v li­go NBA po­spre­mi­la šte­vil­ne ase: Ka­re­e­ma Ab­du­la Ja­b­bar­ja, Bil­la Wal­to­na, Re­ggi­e­ja Mil­ler­ja, Ba­ro­na Da­vi­sa, Ke­vi­na Lo­va, Rus­sl­la We­st­bro­o­ka ... Med­tem ko s tam­kaj­šnji­mi tre­ner­ji de­li zna­nje o de­lu z mla­di­mi igral­ci in nji­ho­vem uva­ja­nju v član­sko re­pre­zen­tan­co, se je na ime­no­va­nje ogla­sil po vi­deu z be­se­da­mi, da je ze­lo po­ča­ščen in da mu to po­me­ni ze­lo ve­li­ko, a da bo mo­ral to za­u­pa­nje še upra­vi­či­ti. Pri­lo­žnost bo imel že v no­vem­br­skem ci­klu­su kva­li­fi­ka­cij pro­ti Be­lo­ru­si­ji (23. no­vem­bra v Sto­ži­cah) in Špa­ni­ji (26. no­vem­bra v go­steh).

Kdo si­cer sploh je Tri­fu­no­vić? Umir­je­ni 44-le­tnik po­dob­ne­ga ka- rak­ter­ja kot Ko­ko­škov je nek­da­nji pro­fe­si­o­nal­ni ko­šar­kar, ki je za Slo­ve­ni­jo med le­to­ma 1995 in 1998 zbral enajst ura­dnih na­sto­pov (ena­ko kot de­ni­mo Pe­ter Vil­fan, Si­mon Pe­trov ali Zo­ran Golc), tu­di na evrop­skem pr­ven­stvu le­ta 1997 v Bar­ce­lo­ni. V teh enaj­stih na­sto­pih je sku­pno do­se­gel 13 točk, kar ga uvr­šča na 59. me­sto več­ne le­stvi­ce med Ale­ša Kun­ca (15) ter Emir­ja Prel­džića, Ha­sa­na Ri­z­vića in Sa­ma Gru­ma (12). Na več­ni le­stvi­ci strel­cev na vseh, tu­di ne­u­ra­dnih tek­mah za­se­da 57. me­sto s 74 toč­ka­mi. Dra­gi­ša Drob­njak in Sa­ša Za­go­rac (75 točk) sta tik pred njim, Emir Prel­džić in Mi­ha La­por­nik (67) pa tik za njim.

"Štir­ke in pet­ke so v re­du"

"Ve­dno sem bil bli­zu re­pre­zen­tan­ce. Bil sem 17., 18. igra­lec," se spo­mi­nja Tri­fu­no­vić, ki ga je na ko­šar­kar­sko igri­šče v pr­vem ra­zre­du zvle­kel šest let sta­rej­ši brat. Vse od­tlej pa do 24. le­ta je bil Tri­fu­no­vić član Dom­žal, na­to pa je za­i­gral še za Pol­ze­lo, na Por­tu­gal­skem, v Ko­pru in Šen­tjur­ju. V vsem tem ča­su je že raz­mi­šljal tu­di o tre­ner­ski ka­ri­e­ri, že pri 21 le­tih je za­čel de­la­ti kot tre­ner mlaj­ših se­lek­cij: "Ve­dno sem pa­zil, da so otro­ci tu­di do­bri učen­ci. Pet­ke in štir­ke so v re­du."

Od le­ta 2004 se s tre­ner­stvom ukvar­ja pro­fe­si­o­nal­no. Naj­prej je bil tre­ner mla­din­ske­ga po­go­na v Dom­ža­lah, na­to pa je pre­vzel čla­ne, s ka­te­ri­mi se je v le­tih 2008 in 2009 v fi­na­lu dr­žav­ne­ga pr­ven­stva, si­cer ne­u­spe­šno, zo­per­sta­vil Olim­pi­ji. Tre­ni­ral je tu­di član­ski eki­pi dom­žal­ske La­stov­ke in la­ške­ga Zla­to­ro­ga, naj­bolj vpet pa je po­stal v ustroj KZS, kjer je od vod­je re­gij­ske­ga se­lek­ci­o­ni­ra­nja mla­dih na­pre­do­val do se­lek­tor­ja B-re­pre­zen­tan­ce med le­to­ma 2013 in 2015, zdaj pa konč­no pre­vze­ma še vlo­go pr­ve­ga tre­ner­ja v dr­ža­vi. "Ko imam 140 pul­za, raz­mi­šljam naj­bo­lje," pra­vi.

Fo­to: KZS

Spe­ci­a­list za de­lo z mla­di­mi sto­pa na ve­li­ko sce­no.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.