Pre­vi­dno v olim­pij­sko zi­mo

Kar mal­ce šo­ki­ral je Fi­lip Fli­sar, če­mu se je od­re­kel in če­sa vse do­mi­slil, da ne bi bi­lo pre­se­ne­čenj na mi­si­ji Pjon­gčang 2018

Vecer - - FRONT PAGE - Da­leč od je­dil­ni­ka Pe­tra Prev­ca Hi­ter te­kač za smu­čar­ja Uroš Gramc

Fi­lip Fli­sar je že ta­ko dol­go na sce­ni, da je že 30-le­tnik in da bo šel v no­vi zi­mi na tre­tje olim­pij­ske igre. A če­prav je vsa­ko le­to sta­rej­ši, ni le bolj iz­ku­šenj, am­pak vsa­kič tu­di bolj­ši, hi­trej­ši. Ker pa je pre­stop sto­ril pred krat­kim, pred dve­ma te­dno­ma, so spo­mi­ni še sve­ži. To­krat ni bi­lo ne­var­no­sti, da bi se zgo­di­lo kaj huj­še­ga, kot se je že kdaj na nje­go­vih za­ba­vah.

"Pun­ca mi je pri­pra­vi­la roj­stno­dnev­no pre­se­ne­če­nje in me je pe­lja­la v Lon­don k pri­ja­te­lju, k bi­vše­mu smu­čar­ju Pe­tru Whe­la­nu, s ka­te­rim sva bi­la vča­sih sku­paj v eki­pi," je de­jal Fi­lip Fli­sar. Slab­še jo je od­ne­sel na po­le­tnem po­to­va­nju, ko se je na Ku­bi za­stru­pil s hra­no in "sko­raj umrl", kot se je iz­ra­zil, ob tem pa si je ba­te­ri­je prej iz­pra­znil kot na­pol­nil. A ne­že­le­nih do­god­kov je bi­lo ma­lo, ker je pred se­zo­no, ki pred­sta­vlja ene­ga od vr­hun­cev v nje­go­vi ka­ri­e­ri, da bi se pri­pra­vil čim bo­lje, za­trl pu­sto­lo­vska na­gnje­nja. "Kar se ti­če kon­di­ci­je, če do­sti le­taš okrog in po do­pu­stih, mo­raš po­tem tam tre­ni­ra­ti in fli­ka­ti. Ni ta­ko, kot če si do­ma, kjer lah­ko imam zju­traj tre­ning dve uri in pol ter po­pol­dan dve uri in pol, grem nor­mal­no spat in nor­mal­no jem," je sta­vil na raz­koš­je do­ma­če­ga oko­lja. Da pa bi se iz­o­gnil zlo­mom, zvi­nom in dru­gim ne­všeč­no­stim, je po­stal pre­vi­den. Ko­le­sar­ske tre­nin­ge z BMX- om in v di­sci­pli­ni šti­ri­kros je zre­du­ci­ral na mi­ni­mum. S pr­vim je vo­zil le dve tek­mi, z dru­gim nič kaj do­sti več kot sve­tov­no pr­ven­stvo, na ka­te­rem je osvo­jil 21. me­sto. "Pre­ma­lo ča­sa sem na­me­nil ko­le­su. Naj­prej za­ra­di po­škodb, dru­gič pa, ker je bil fo­kus na tre­nin­gu za olim­pij­ske igre," je de­jal Ma­ri­bor­čan. Ra­zen te­ga no­vo­sti ni uva­jal, ek­s­pe­ri­men­tov se ni šel, ker je sko­zi le­ta iz­lu­ščil ti­sto, kar mu ustre­za. "Čez ce­lo me­do­lim­pij­sko ob­do­bje sem is­kal na­čin, ka­ko tre­ni­ra­ti, s ka­kšno eki­po, ko­li­ko, kje, za­kaj, da funk­ci­o­ni­ra. Cilj je bil, da že la­ni to do­se­žem, da pred olim­pij­ski­mi igra­mi ni­če­sar ne spre­mi­njam. La­ni je funk­ci­o­ni­ra­lo, eki­pa je de­lo­va­la. Ita­li­ja­ni plus Ame­ri­ča­ni plus Fran­co­zi­nja. Tu­di le­tos de­lu­je­mo v is­ti za­sed­bi," je za­do­vo­ljen z ra­zvo­jem do­god­kov v med­na­ro­dni zim­ski za­sed­bi.

Le bra­da­ti Slo­ve­nec pa je imel ugod­je, da je lah­ko na sne­gu tre­ni­ral tu­di v do­li­ni, ko so bi­le tem­pe­ra­tu­re v na­ra­vi krep­ko nad nič. V Nor­dij­skem cen­tru Pla­ni­ca so mu od­sto­pi­li pro­stor z za­pla­to sne­ga in star­tno sek­ci­jo. "Su­nek ven in par ku­cljev ... Saj se da im­pro­vi­zi­ra­ti s pla­stič­ni­mi pod­la­ga­mi, am­pak sneg je sneg. Vsa­ka stvar ti ne­kaj do­pri­ne­se, ko se bo­riš, ne bom re­kel za pr­vih de­set mest, am­pak za pr­vo me­sto. Me­nim, da bo tu­di ta ma­len­kost ime­la vpliv," me­ni Fli­sar.

Že dol­go ni­če­sar več ne pre­pu­sti na­klju­čju. La­ni je de­ni­mo shuj­šal za osem ki­lo­gra­mov, le­tos pa li­ni­jo ohra­nil. "Do­sti bolj­še je, bolj si ek­splo­zi­ven, okre­ten. Po­ma­ga." Pa mu za­ra­di te­ga ni tre­ba ime­ti je­dil­ni­ka Pe­tra Prev­ca. Kar kle­tvi­ca mu zle­ti z je­zi­ka, ko mu ome­ni­mo (špor­tno) di­e­to. "Na sre­čo ni ta­ko hu­do. Hra­no sem si le raz­po­re­dil čez dan. Če ho­čem v is­tem dne­vu je­sti te­ste- ni­ne in 'šni­cl', jem te­ste­ni­ne po tre­nin­gu, to so hi­dra­ti, be­lja­ko­vi­ne pa zve­čer pred spa­njem. Dru­gih ukre­pov ni bi­lo." Zah­tev­ni kon­di­cij­ski tre­nin­gi k pri­mer­nem sta­su se­ve­da pri­po­mo­re­jo. "Moj kon­di­cij­ski tre­ner Bo­jan Stru­ger je bi­vši de­se­te­ro­bo­jec, se pra­vi atlet, do­sti tre­nin­ga je na atle­ti­ki, kar je osno­va za pa­me­ten in do­ber vse­splo­šni tre­ning. Le­tos sem pre­bil muč­ne ure na sta­di­o­nu pod žgo­čim son­cem," je de­jal Fli­sar, po­no­sen na svo­je do­sež­ke na tar­ta­nu: "Če de­lam se­ri­je, se na 400 me­trov spu­stim pod mi­nu­to. To je kar hi­tro za ne­ke­ga smu­čar­ja. Ni sla­bo."

Z iz­bolj­ša­njem kon­di­ci­je in star­tne­ga ka­ta­pul­ta je Fli­sar za­do­vo­ljen, am­pak glav­ni del pri­prav še­le pri­de. V hri­bih je si­cer tu­di že smu­čal to je­sen. "Vse­ga sku­paj le osem dni, am­pak bi­lo je kva­li­te­tno. Al­pin­ci so šli na juž­no polo­blo, mi pa mo­ra­mo ča­ka­ti. Pr­ve tek­me so de­cem­bra. Ju­li­ja ni prog na le­de­ni­kih s 50-me­tr­ski­mi sko­ki, ker na ce­lem le­de­ni­ku ni do­volj sne­ga za to," je de­jal nek­da­nji sve­tov­ni pr­vak v smu­čar­skem kro­su in do­bi­tnik kri­stal­ne­ga glo­bu­sa. Le še olim­pij­sko odli­čje mu manj­ka v vi­tri­ni.

Na pr­vih igrah v Van­co­u­vru je bil osmi, po ne­sre­či v So­či­ju še­sti, v Pjon­gčan­gu pa ... No, ni skriv­nost, da ve­dno ci­lja na ko­laj­no, na zla­to ko­laj­no, am­pak o tem tre­nu­tno ne raz­mi­šlja. Ve pa pri­bli­žno, kaj ga v Ju­žni Ko­re­ji ča­ka. "Pr­ve olim­pij­ske igre so naj­bolj­še. Sploh, ker sem ta­kšen člo­vek, da ob no­vem do­bim bla­zen su­nek mo­ti­va­ci­je. Pr­ve so bi­le de­fi­ni­tiv­no kul. Dru­ge de­fi­ni­tiv­no ni­so bi­le kul, ker ni­so bi­le nič no­ve­ga in ker je bil So­či usran. V tre­tje pa si bolj iz­ku­šen, veš, kaj je po­treb­no. Mi­slim, da bo zdaj bolj­ši ob­ču­tek," je skle­nil Fli­sar.

"Le­tos sem pre­bil muč­ne ure na sta­di­o­nu pod žgo­čim son­cem"

Fo­to: Ro­bert BALEN

Fi­lip Fli­sar se je zu­naj smu­čar­ske se­zo­ne iz­o­gi­bal ko­le­sar­skim pod­vi­gom in po­škod­bam.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.